Ny sökning
BI1355

Genetik och Bioteknologi i Skogsproduktionssystems

Kursvärderingen är avslutad

BI1355-10016 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för BI1355

BI1355 Genetik och Bioteknologi i Skogsproduktionssystems, 15,0 Hp

Genetics and Biotechnology in Forest Production systems

Kursplan fastställd

2018-11-15

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp på grundnivå inklusive
- 90 hp biologi eller
- 30 hp biologi + 60 hp skogsvetenskap inklusive 15 hp kemi eller
- 30 hp biologi + 60 hp trädgårdsvetenskap inklusive 15 hp kemi eller
- 30 hp biologi + 60 hp lantbruksvetenskap inklusive 15 hp kemi
samt
Engelska 6

Förkunskapskravet kan också uppfyllas på annat sätt som ger motsvarande kunskaper.

Mål

Kursen ger fördjupade kunskaper i kvantitativ genetik med tillämpningar för modernt skogsbruk samt en ökad förståelse för hur man samlar kvalitativa och kvantitativa data om tillväxtegenskaper hos skogsträd.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- Redogöra för genetiska och ekofysiologiska skogsbruksstrategier
- Definiera begrepp inom kvantitativ genetik och diskutera deras tillämpningar inom skogsbruket.
- Utförligt redogöra för odlingssystem och produktionslösningar i skogsplatskolor.
- Redogöra för kopplingen mellan tillväxt och näringstillförsel i skogsbruket.
- Övergripande beskriva steg i kedjan av genetisk föryngring för att kritiskt och systematiskt kunna redogöra för konsekvenser av förändringar av enskilda steg och/eller längre förlopp.
- Utföra grundberäkningar inom QTL-analys och kritiskt analysera dess tillämpningar.
- Kritiskt och systematiskt utvärdera fördelarna vid användning av DNA-teknik (molekylära markörer) i skogsbruket nationellt och internationellt.
- Identifiera och formulera skillnader mellan genomiskt urval och GWAS och applikationer för hållbarhet.
- Kritisk analysera konsekvensen av relevanta genetiska tillämpningar från ett ekofysiologiskt och praktiskt perspektiv.
- Från etiska och hållbarhetsmässiga perspektiv argumentera och analysera frågor rörande skogsbruk, bioteknik, ekofysiologi och industriellt skogsbruk, inklusive klonskogsbruk och dess konsekvenser.

Innehåll

Kursen är indelad i tre delar: 1. Genetik och förädling (50%), 2. Plant produktion i skogsplantskolor (25%) och 3. Ekofysiologi (25%). Föreläsningar och litteratur ger fördjupade teorikunskaper som i kombination med obligatoriska moment (övningar, gruppdiskussioner och exkursioner) ger praktisk förståelse inom kursen tre delar.
Begreppet kvantitativ genetik introduceras och kursen syftar till att öka förståelsen för hur genetiska metoder och skogsskötsel kan samverka i modernt skogsbruk. Kursen behandlar också specifika ämnen som: genetisk variation (t ex "single nucleotide polymorhisms"), genomisk selektion, genetiska tekniker som "GenomeWideAssociationStudies", fenotypkarakterisering, plantering/planteringsteknik för skogsplantor, trädfysiologi, modernt skogsbruk och betydelse av bonitet. Datainsamlingsstrategier och statistisk analys utvärderas också under kursen. Integrativa metoder diskuteras för att ge förståelse av skogstillväxt. Genom lektioner, exkursioner och gruppdiskussioner fördjupas kunskapen om ekofysiologiska processer och hur trädtillväxt och skogshälsa är beroende av genuppsättning, beståndshistorik och omvärldsfaktorer. Under kursen diskuteras även valideringsmetoder med fokus på etik och hållbarhet.
Kurslitteraturen består huvudsakligen av vetenskapliga artiklar och bokkapitel som utgör supplement till föreläsningar och bas för gruppdiskussioner. Länkar till andra medier, inklusive föreläsnings- och konferensvideor samt informationsresurser, tillhandahålls efter behov.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

- Godkända obligatoriska delar redovisas genom diskussioner, muntliga presentationer och skriftliga rapporter.
- Godkända skriftlig sluttentamen. Varje moment examineras separat genom skriftlig tentamen.
- De tre momenten viktas enligt: 1. Genetik och förädling - 50% 2. Skogsplantskolor- 25% - och 3. Ekofysiologi - 25%-. Slutbetyg ges när alla kursens moment är betygsatta.  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Biologiområde: Genetik
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1355 Anmälningskod: SLU-10016 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi Studietakt: 100%