Ny sökning
BI1356

Biomaterial och Bioenergi

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2021-01-31

Andra kursvärderingar för BI1356

Läsåret 2019/2020

Biomaterial och Bioenergi (BI1356-20009), Umeå 2019-11-01 - 2020-01-19

BI1356 Biomaterial och Bioenergi, 15,0 Hp

Biomaterial and Bioenergy

Kursplan fastställd

2018-11-15

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav (A1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120hp på grundnivå inklusive
- 90 hp biologi eller
- 30 hp biologi + 60hp skogsvetenskap inklusive 15hp kemi eller
- 30 hp biologi + 60hp trädgårdsvetenskap inklusive 15hp kemi eller
- 30 hp biologi + 60hp lantbruksvetenskap inklusive 15hp kemi
samt
- 15 hp biologi på avancerad nivå
samt
- Engelska 6

Mål

Kursen behandlar olika typer av biomaterial och bioenergi ur ett råvaruperspektiv. Målet med kursen är att ge fördjupade kunskaper om växternas potential i olika material och bränslen.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- redogöra i detalj för cellväggens beståndsdelar, och kemiska och fysikaliska egenskaper
- Utförligt redogöra för potential hos ved och dess beståndsdelar samt dess användning som biomaterial och bioenergi
- Redogöra för centrala begreppen inom bioenergi och biomaterialvetenskap
-demonstrera kapacitet att analysera växtbiomassa och dess potential för produktion av biomaterial och bioenergi
- utvärdera fördelar, begränsningar och miljöaspekter inom produktion av biomaterial och bioenergi
- diskutera behov och potential för nya bioprodukter i framtiden
- muntligt och skriftligt presentera och diskutera resultat från analys av växtbiomassa på ett analytiskt och kritiskt sätt gentemot existerande kunskap

Innehåll

Undervisningen innefattar föreläsningar, laborationer och en poster-redovisning. De obligatoriska momenten på kursen är: laborationerna, poster redovisning och skriftlig examen.
Kursen behandlar olika typer av biomaterial och bioenergi ur ett råvaruperspektiv. Kursen är uppdelad i tre moment: Biomaterial, bioenergi samt ett avslutande moment som behandlar analys och utvärdering av biomaterial och bioenergi.
Inom momentet Biomaterial behandlas växtcellens cellväggsstruktur, separation av cellväggskomponenter samt deras användning. I detta moment ingår nya biomaterial som exempelvis nano-cellulosa och bio-kompositer. Laborationer för analys av cellväggs-komponenter ingår.
Inom momentet Bioenergi behandlas råvaror som kan användas inom bioenergisektorn såsom energiskog, energigrödor samt biprodukter och avfall från skogsbruk, jordbruk och reningsverk. Omvandling av råvarorna genom produktion av biobränslen behandlas bland annat i laborationer.
På kursen ingår även ett forskarförberedande arbetssätt.Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Kursen avslutas med en individuell skriftlig examen av teoridelen där betygen U, 3, 4 eller 5 ges. Poster redovisningen examineras genom bedömning av kvaliteten och den muntliga presentationen med endera betygen (U) eller (G). Laborationerna examineras genom de skriftliga rapporterna med betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Biologiområde: Övriga biologikurser
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1356 Anmälningskod: SLU-20009 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi Studietakt: 100%