Ny sökning
BI1357

Insekternas mångfald och bevarande

Andra kursvärderingar för BI1357

Läsåret 2021/2022

Insekternas mångfald och bevarande (BI1357-10316) 2021-08-23 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Insekternas mångfald och bevarande (BI1357-10293) 2020-08-24 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Insekternas mångfald och bevarande (BI1357-10217) 2019-09-02 - 2020-01-19

BI1357 Insekternas mångfald och bevarande, 7,5 Hp

Insect Diversity and Conservation

Kursplan fastställd

2018-12-13

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande
30 hp biologi eller
30 hp skogsvetenskap

Mål

Kursens syfte är att ge studenterna kunskaper som är användbara vid professionellt arbete med insekter i naturvårdssammanhang. Fokus ligger på praktiska aspekter såsom fältkännedom om insekter och deras livsmiljöer, inventeringsmetodik, artbestämning och rapportbeskrivning, men kursen innehåller också teori om insekternas mångfald, dess betydelse och bevarande.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
- med hjälp av bestämningsnycklar bestämma i stort sett vilken svensk insekt som helst till familj och för vissa specifika grupper också till art.
- identifiera terrestra livsmiljöer som är särskilt värdefulla för insektsfaunan i Sverige.
- för dessa livsmiljöer kunna ge exempel på ekologiska och taxonomiska grupper av insekter som är av stort intresse för att de är hotade eller utför viktiga ekosystemtjänster och för dessa föreslå lämpliga inventeringsmetoder och bevarandeåtgärder
- dra slutsatser och bedöma osäkerheter från naturvårdsinriktade insektsinventeringar
- planera, genomföra och rapportera en insektsinventering

Innehåll

Innehåll
På kursen fördjupas studenternas kunskap om insekter, kopplingen till praktiskt naturvårdsarbete tydliggörs och förmågan till självständigt arbete utvecklas.

Kursen innehåller fältbesök, projektarbete, inlämningsuppgifter och seminarier. Fältbesöken ägnas åt insekter och deras livsmiljöer. Inlämningsuppgifterna och seminarierna behandlar frågor relaterade till insekternas mångfald och bevarande, t ex rödlistning, åtgärdsprogram och insekters ekosystemfunktion. En betydande del av kursen utgörs av ett projektarbete där man utför en inventering, bestämmer insamlade insekter, analyserar resultaten och skriver en rapport.

Kursen ges som distanskurs. Projektarbetet, inlämningsuppgifter, aktivt deltagande i seminarier och fältbesök och en skriftlig tentamen är obligatorisk.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen, godkänd muntlig och skriftlig redovisning av projektarbetet, deltagande i obligatoriska kursmoment samt godkända inlämningsuppgifter
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kunskaper motsvarande 1,5 hp i faunistik eller entomologi samt 5 hp ekologi rekommenderas.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Entomologi
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1357 Anmälningskod: SLU-10107 Plats: Uppsala Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekologi Studietakt: 25%