Ny sökning
BI1358

Träningsfysiologi och rehabilitering för prestation och skadeprevention

Welcome to the course!

A preliminary schedule will be avaliable here one month prior to the course. Once the course starts, all communication regarding the course will be conducted in the course room in Canvas.

BI1358 Träningsfysiologi och rehabilitering för prestation och skadeprevention, 15,0 Hp

Exercise physiology and rehabilitation for performance and injury prevention.

Kursplan fastställd

2019-02-26

Ämnen

Biologi Husdjursvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kandidatexamen om 180 hp inom biologi, hippologi, veterinärmedicin eller husdjursvetenskap inklusive kunskaper om anatomi och zoofysiologi minst 10 hp,
samt Engelska 6.

Mål

Syftet med kursen är att ge teoretisk och viss praktisk kunskap inom rehabilitering och träningsfysiologi, vilket möjliggör för studenten att planera ett träningsupplägg för träning för prevention och prestation hos djur, främst häst och hund.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- skriva en träningsplan, enligt givna instruktioner,
- översiktligt beskriva hur rörelseapparatens vävnader reagerar vid skada, under läkning och på olika grader av belastning,
- i detalj beskriva olika träningsuppläggs inverkan på djurets rörelse- och cirkulationsapparat,
- i detalj beskriva sätt att mäta progression i träning och samband mellan fysiologiska markörer och prestation,
- översiktligt beskriva indikationer, kontraindikationer, förklaringsmodell och verkningsmekanism för ett urval rehabiliterings- och utvärderingstekniker,
- kritiskt värdera den vetenskapliga dokumentationen inom området rehabilitering och träningsfysiologi samt motivera vikten av ett vetenskapligt förhållningssätt,
- reflektera över frågeställningar gällande etik, djurskydd och arbetarskydd, vilka kan uppkomma vid träning, tävling och rehabiliteringsarbete.

Innehåll

Undervisningen ges i form av föreläsningar, självstudier och obligatoriska demonstrationer, praktiska och teoretiska övningar. I kursen ingår hantering av organ och levande djur.

Kursen behandlar områden som vävnaders svar vid skada, läkning och olika grader av belastning samt olika rehabiliterings- och utvärderingsmetoders indikationer, förklaringsmodeller, verkningsmekanismer och vetenskapliga dokumentation.
Kursen ger studenterna teoretiska kunskaper i träningsfysiologi genom undervisning om när, hur och varför ett urval utvärderings- och träningsmetoder utförs på djurslagen häst och hund. Studenterna ges träning i att kritiskt granska dokumentationen kring träning samt att diskutera etiska djurskyddsaspekter.

Studenterna ges möjlighet att praktiskt omsätta sina teoretiska kunskaper, bl.a. under moment som preventiv träning och träning för prestation.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ges delvis på distans.
Kursen överlappar med kurserna VM0108, VM0112 och VM0124 och kan inte i sin helhet tas med i samma examen.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
Medansvariga:
Institutionen för kliniska vetenskaper

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Biologiområde: Zoologi (djurbiologi)
Ersätter: BI1271, BI1292, BI1331
Score 1 2 3 4 5 6 7
5 Has developed a written training plan according to the specified instructions with both depth and a holistic approach, based on scientific documentation with clear, well-grounded arguments and relevant terminology for the chosen methods and strategies. Can describe the impact of various training regimens on the animal's locomotor and circulation systems and can discuss the development of these organ systems in parallel over time. Can describe in detail ways of measuring progression in training and the relationship between physiological markers and performance, as well as assess the value of these types of measurements in different situations based on substantiated arguments.
4 Has developed a written training plan according to the specified instructions based on scientific documentation with relevant arguments and relevant terminology for the chosen methods and strategies. Can describe the impact of various training regimes on the animal's locomotor and circulation systems and can discuss the development of these organ systems in parallel. Can describe in detail ways of measuring progression in training and the relationship between physiological markers and performance, as well as assess the value of these types of measurements in different situations.
3 Has developed a written training plan according to the specified instructions based on scientific documentation. Can provide an overview description of how the locomotor system's tissues react when injured, while healing and to different levels of stress. Can describe in detail the effect of different training regimens on the animal's locomotor and circulation systems. Can describe in detail ways of measuring progression in training and the relationship between physiological markers and performance. Can provide an overview description of indications, contraindications, models of explanation and mechanisms of action for a selection of rehabilitation techniques. Demonstrate a certain ability to evaluate scientific documentation within the field of rehabilitation and training physiology and justify the importance of a scientific approach. Has actively participated in discussions on questions relating to ethics, animal welfare and worker protection that can arise in training, competition and rehabilitation work.
Objectives Design a training programme according to given instructions. Describe how tissues of the locomotor system respond to varying loads and to injury and healing. Describe, in detail, the impact of different training programmes on the animal's locomotion and circulatory systems. Describe, in detail, ways to measure progression in training and relationships between physiological markers and performance. At a general level, describe indications, contraindications, model and mode of action for a selection of rehabilitation and evaluation techniques. Critically evaluate scientific documentation in the area of rehabilitation and exercise physiology and justify the importance of a scientific approach in the training of animals. Reflect on issues regarding ethics, animal welfare and workplace safety that can arise during training, competition and rehabilitation.

1) Equine Exercise Physiology The Science of Exercise in the Athletic Horse
Författare: Kenneth W. Hinchcliff
ISBN: 978-0-7020-2857-1
Kommentar: SLU students may download this book for free from Elsevier
2) Alternative course literature:The Athletic Horse (Second Edition) Principles and Practice of Equine Sports Medicine
Författare: David R. Hodgson, Catherine McGowan and Kenneth McKeever
ISBN: 978-0-7216-0075-8
Kommentar: SLU students may download this book for free from Elsevier

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Biologi Husdjursvetenskap
Kurskod: BI1358 Anmälningskod: SLU-30262 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi Studietakt: 100%