Ny sökning
BI1359

Botanik och växtfysiologi

Kursen ”Botanik och växtfysiologi” består av tre delar:1. Vårväxtkännedom där fokus ligger på att identifiera ett urval av vårblommande lökar, knölar och perenner

2. Växtfysiologi där fokus ligger på växternas inre uppbyggnad och funktion för att utifrån detta förstå hur växterna påverkas av olika omvärldsfaktorer

3. Ogräskännedom där fokus ligger på artidentifikation av vilda svenska växter.

Momenten på kursen består av föreläsningar, växtvandringar, exkursioner, gruppdiskussioner, mikroskopiövningar, nycklingsövningar och odlingsexperiment.

Information från kursledaren

Länk till kursintoduktionen i ZOOM:

https://slu-se.zoom.us/j/65629751058

Meeting ID: 656 2975 1058
Passcode: 536365

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

BI1359-40030 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för BI1359

Läsåret 2021/2022

Botanik och växtfysiologi (BI1359-40143)

2022-05-02 - 2022-06-05

Kursplan

BI1359 Botanik och växtfysiologi, 7,5 Hp

Botany and Plant Physiology

Ämnen

Biologi Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Vårväxtkännedom 1,5 0102
Växtfysiologi 4,0 0103
Ogräskännedom 2,0 0104

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav(G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande områdesbehörighet A14 (undantaget Samhällskunskap 1a2) som omfattar:

- Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c

- Naturkunskap 2

- Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1

Mål

Kursens syfte är att ge studenten grundläggande kunskaper om växter, deras uppbyggnad och funktion, samt användningen av växtmaterial och skötsel av planteringar. 

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

- Resonera om hur växter påverkas av omvärldsfaktorer genom att översiktligt redogöra för viktiga fysiologiska funktioner i växten samt växtens grundläggande inre uppbyggnad.

- Identifiera ett ur användningssynpunkt relevant bassortiment av vilda och odlade växter under olika växtbetingelser och livsfaser samt redogöra för användningen av dessa.

- Identifiera de, inom hortikulturella miljöer, vanligaste ogräsen under olika växtbetingelser och livsfaser samt redogöra för bekämpningen av dessa.

Innehåll

Kursen innehåller moment med fokus på grundläggande kunskap om växter, deras yttre och inre uppbyggnad, fysiologiska funktioner samt på identifikation av vilda och odlade växtarter. Kursen innehåller också moment som behandlar användning av växtmaterial och skötsel av anlagda ytor. Kursen är uppdelade i tre huvuddelar: Vårväxtkännedom, Växtfysiologi och Ogräskännedom.

Vårväxtkännedomen fokuserar på identifikation, användningsområden, handelskvaliteter och upplevelsevärden för växter från ett utvalt bassortiment av vårblommande örter. Momentet behandlar även planering, anläggning och skötsel av olika typer av vårblommande planteringar. Undervisningen bygger på föreläsningar, demonstrationer och övningar.

I Växtfysiologin ingår: 1. växtens inre strukturer och uppbyggnad (anatomi), 2. växtens vatten- och näringsupptag, 3. fotosyntesen, 4. växtens hormonsystem 5. växters utveckling. Fokus kommer ligga på förståelse för hur växten påverkas av olika omvärldsfaktorer. Undervisningen bygger på föreläsningar, gruppdiskussioner och övningar.

Ogräskännedomen fokuserar på identifikation och bekämpning av ogräs i hortikulturella miljöer. Undervisningen bygger på fältundervisning med övningar samt föreläsningar.Schemalagda redovisningar, övningar och gruppdiskussioner är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

För godkänd kurs fordras att den studerande deltagit i obligatoriska kursmoment samt blivit godkänd i tentamina.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen är obligatorisk inom landskapsingenjörsprogrammet.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Växtförädling

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Biologiområde: Botanik (växtbiologi)
Ersätter: BI1304

Betygskriterier

Kursdel

VÅRVÄXTKÄNNEDOM

OGRÄSKÄNNEDOM

VÄXTFYSIOLOGI

Examination

Quiz och inlämning i växtkännedom digital på Canvas

Quiz och inlämning i växtkännedom digital på Canvas

hemtentamen digital på Canvas

Betygskala

godkänd/underkänd

godkänd/underkänd

graderad U, 3, 4, 5

Omfattning

1,5 hp

2,5 hp

3,5 hp

Mål 1

Mål 2

Mål 3

Betyg 3

Studenten kan identifiera ur ett användningssynpunkt relevant bassortiment av vilda och odlade växter under olika växtbetingelser och livsfaser samt redogöra för användningen av dessa

Studenten kan identifiera de vanligaste ogräsen för offentlig miljö under olika växtbetingelser och livsfaser samt redogöra för bekämpningen av dessa

Studenten kan beskriva växternas grundläggande inre uppbyggnad, översiktligt redogöra för viktiga fysiologiska funktioner i växten samt utifrån detta resonera hur växterna påverkas av omvärldsfaktorer

Betyg 4

Studenten kan väl beskriva växternas grundläggande inre uppbyggnad, redogöra för viktiga fysiologiska funktioner i växten samt utifrån detta resonera hur växterna påverkas av omvärldsfaktorer

Betyg 5

Studenten kan väl beskriva växternas grundläggande inre uppbyggnad, redogöra i detalj för viktiga fysiologiska funktioner i växten samt utifrån detta väl resonera hur växterna påverkas av omvärldsfaktorer

U

Studenten är underkänd i ett eller flera lärandemål

Litteraturlista

  1. Ogräskursen med fördjupning (Elektronisk publikation) Författare: Fogelfors, H. & Stendahl, F. [Ogräskursen med fördjupning (Elektronisk publikation)] (< https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/ograsradgivaren/ograskurs/>) Kommentar: Ogräsrådgivaren, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala
  2. Science and the Garden (2016). Chapter 2, The Plant Body: Structure and Function Författare: Ingram D.S., Vince-Prue D., Gregory P.J. ISBN: 9781118778432 Kommentar: Wiley Blackwell. Third edition. Tillgänglig online i SLU-biblioteket och hela boken går också att köpa i pappersformat. Det finns olika sätt att läsa boken. Man kan antingen välja Read online, då krävs vpn för åtkomst. Det går också att ladda ner boken. Då krävs (förutom vpn) konto i Ebook central (När man trycker på download book poppar det upp ett fönster där man kan skapa konto) + tex adobe digital editions om man gör det på datorn. Här finns mer info om hur man hittar e-böcker och hur det funkar om man vill ladda ner boken https://libanswers.slu.se/sv/faq/154822

  3. Utdrag från litteratur. Tillgängliga via Canvas vid kursstart. Kommentar: Utdrag från Lökar & Knölar av Hansson och Hansson; Utdrag från Geofyter av Wahlsteen och Lorentzon; Vårlökar – GRÖNA FAKTA 5/2006 av Wembling och Lorentzon

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Landskapsarkitektur
Kurskod: BI1359 Anmälningskod: SLU-40030 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Växtförädling Studietakt: 100%