Ny sökning
BI1359

Botanik och växtfysiologi

Kursen ”Botanik och växtfysiologi” består av tre delar:

1. Vårväxtkännedom där fokus ligger på att identifiera ett urval av vårblommande lökar, knölar och perenner
2. Växtfysiologi där fokus ligger på växternas inre uppbyggnad och funktion för att utifrån detta förstå hur växterna påverkas av olika omvärldsfaktorer
3. Ogräskännedom där fokus ligger på artidentifikation av vilda svenska växter.
Momenten på kursen består av föreläsningar, växtvandringar, exkursioner, gruppdiskussioner, mikroskopiövningar, nycklingsövningar och odlingsexperiment.

Andra kursvärderingar för BI1359

Läsåret 2021/2022

Botanik och växtfysiologi (BI1359-40143) 2022-05-02 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Botanik och växtfysiologi (BI1359-40030) 2021-05-03 - 2021-06-06

BI1359 Botanik och växtfysiologi, 7,5 Hp

Botany and Plant Physiology

Kursplan fastställd

2021-10-27

Ämnen

Biologi Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande:
- Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
- Naturkunskap 2
- Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1

Mål

Kursens syfte är att ge studenten grundläggande kunskaper om växter, deras uppbyggnad och funktion, samt användningen av växtmaterial och skötsel av planteringar. 

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:
- Resonera om hur växter påverkas av omvärldsfaktorer genom att översiktligt redogöra för viktiga fysiologiska funktioner i växten samt växtens grundläggande inre uppbyggnad.
- Identifiera ett ur användningssynpunkt relevant bassortiment av vilda och odlade växter under olika växtbetingelser och livsfaser samt redogöra för användningen av dessa.
- Identifiera de, inom hortikulturella miljöer, vanligaste ogräsen under olika växtbetingelser och livsfaser samt redogöra för bekämpningen av dessa.

Innehåll

Kursen innehåller moment med fokus på grundläggande kunskap om växter, deras yttre och inre uppbyggnad, fysiologiska funktioner samt på identifikation av vilda och odlade växtarter. Kursen innehåller också moment som behandlar användning av växtmaterial och skötsel av anlagda ytor. Kursen är uppdelade i tre huvuddelar: Vårväxtkännedom, Växtfysiologi och Ogräskännedom.
Vårväxtkännedomen fokuserar på identifikation, användningsområden, handelskvaliteter och upplevelsevärden för växter från ett utvalt bassortiment av vårblommande örter. Momentet behandlar även planering, anläggning och skötsel av olika typer av vårblommande planteringar. Undervisningen bygger på föreläsningar, demonstrationer och övningar.
I Växtfysiologin ingår: 1. växtens inre strukturer och uppbyggnad (anatomi), 2. växtens vatten- och näringsupptag, 3. fotosyntesen, 4. växtens hormonsystem 5. växters utveckling. Fokus kommer ligga på förståelse för hur växten påverkas av olika omvärldsfaktorer. Undervisningen bygger på föreläsningar, gruppdiskussioner och övningar.
Ogräskännedomen fokuserar på identifikation och bekämpning av ogräs i hortikulturella miljöer. Undervisningen bygger på fältundervisning med övningar samt föreläsningar.

Schemalagda redovisningar, övningar och gruppdiskussioner är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

För godkänd kurs fordras att den studerande deltagit i obligatoriska kursmoment samt blivit godkänd i tentamina.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen är obligatorisk inom landskapsingenjörsprogrammet.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för växtförädling

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Biologiområde: Botanik (växtbiologi)
Ersätter: BI1304
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Landskapsarkitektur
Kurskod: BI1359 Anmälningskod: SLU-40164 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för växtförädling Studietakt: 100%