Ny sökning
BI1361

Urbanekologi och växtkännedom

Syftet med kursen är att ge fördjupade kunskaper om växternas förutsättningar, utmaningar, och vilken roll de spelar för upprätthållande av biologisk mångfald och leverans av olika ekosystemtjänster i urbana miljöer. Vidare ger kursen en fördjupad förståelse för de ekologiska konsekvenserna som urbanisering och förtätning av urbana miljöer medför och hur man kan mildra sådana effekter och därmed bidra till ett hållbarare samhälle.

Information från kursledaren

Course planning
The course is being prepared as a distance course to accomodate the uncertainty aound the COVID pandemic situation. However, if possible some moment might be moved to campus. The schedule of the course represents the moments that you will be able to expect during the running of the course. The theoretical (ecology) part of the course will be using a combination of classroom, distance lectures, excursions and project work. The plant knowledge part of the course will be taught on campus.

The course consists of two parts Urban Ecology taught in english (mostly) and Plant knowledge taught in Swedish.

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-10-24 och 2022-11-14

Andra kursvärderingar för BI1361

Läsåret 2021/2022

Urbanekologi och växtkännedom (BI1361-10126)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Urbanekologi och växtkännedom (BI1361-10192)

2020-08-31 - 2020-11-01

Kursplan

BI1361 Urbanekologi och växtkännedom, 7,5 Hp

Urban ecology and plant knowledge

Ämnen

Biologi Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Växtkännedom 3,0 0102
Urban ekologi 4,5 0103

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 30 hp inom ämnet landskapsarkitektur.

Mål

Syftet med kursen är att ge studenten fördjupade kunskaper om växternas förutsättningar, utmaningar, och vilken roll de spelar för upprätthållande av biologisk mångfald och leverans av olika ekosystemtjänster i urbana miljöer. Vidare ska studenten få en fördjupad förståelse för de ekologiska konsekvenserna som urbanisering och förtätning av urbana miljöer medför och hur man kan mildra sådana effekter och därmed bidra till ett hållbarare samhälle.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- identifiera ett urval av lignoser under olika växtbetingelser och livsfaser, samt identifiera ett antal annueller

- relatera växters utveckling till olika påverkansfaktorer

- identifiera biotiska och abiotiska skador på växter

- redogöra för grundläggande ekologiska begrep och deras betydelse för växter i urbana miljöer

- redogöra för olika typer av ekosystemtjänster

- identifiera likheter och skillnader i miljöförhållanden mellan naturliga och urbana miljöer och hur sådana skillnader påverkar växter och deras funktionella betydelse i urbana jämfört med naturliga miljöer.

- redogöra för hur och under vilka förutsättningar växter i urbana miljöer bidrar till upprätthållande av biologisk mångfald och leverans av ekosystemtjänster.Färdighet och förmåga

- kombinera utplanteringsväxter för en mindre plantering med fokus på upplevelseaspekter

- relatera samband i naturliga ståndorter till utvecklingen i anlagda planteringar

- föreslå lämpliga åtgärder vid biotiska och abiotiska skador på växter

- föreslå åtgärder som främjar biologisk mångfald och ekosystemtjänster i urbana miljöerVärderingsförmåga och förhållningssätt

- reflektera över hur landskapsingenjörer kan arbeta för att stärka den biologiska mångfalden i staden

- diskutera hur landskapsingenjörer i olika roller kan hantera frågor som rör ekosystemtjänster, klimatförändringar, resurshushållning och människors behov av utemiljöer.

Innehåll

Under föreläsningar, exkursioner, genom litteraturstudier och i övningar, både individuella och i grupp, får studenten bredda och fördjupa sin kunskap om växterna i urbana miljöer samt öka sin förståelse för vilka ekosystemtjänster växter kan bidra med och hur växter i urbana miljöer kan bidra till upprätthållande av biologisk mångfald och mänskligt välbefinnande.

I fält studeras växter under olika livsfaser och i olika sammanhang för att fördjupa kunskapen om hur växten påverkas av sin livsmiljö och utmaningarna i staden, hur växten reagerar på detta och hur växter och vegetation kan påverka miljön.

Genom föreläsningar, diskussioner och exkursioner/studiebesök ges studenten kunskap om vilken betydelse naturliga och av mänskan skapade miljöer har för leverans av olika ekosystemtjänster och upprätthållande av biologisk mångfald. Studenten ges kunskap om betydelsen av förlust av naturliga habitat och problematiken rörande främmande arter.Utplanteringsväxter är ett upplevelsemässigt viktigt inslag i urbana miljöer och genom föreläsningar och exkursioner ges studenten kunskap om denna växtgrupp. Kunskapen tillämpas sedan genom att i grupp utarbeta ett växtförslag för en mindre plantering.Genom föreläsningar, exkursioner och enskilt arbete ges studenten kunskap och kännedom om målkonflikter och lösningar gällande urbanisering och bevarande respektive skapande av grön infrastruktur

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända övningsuppgifter och tentamen, samt deltagande vid obligatoriska exkursioner och seminarium.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

-Delar av kursen kan ges på engelska.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekologi

Medansvariga:

Institutionen för stad och land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Biologiområde: Ekologi

Betygskriterier

Degree criteria – Urban Ecology and Plant knowledge

UE = Urban Ecology and PK = Plant Knowledge

Knowledge and Understanding

Grade

LO1 (UE)

LO2 (UE)

LO3 (UE)

LO4 (UE)

LO5 (UE)

LO6 (UE)

LO7 (PK)

5

Relate the development of plants to different influencing patterns in the context of urban challenges and provide inside on how to mitigate negative influencing patterns

Identify biotic and abiotic damage on plants, show connections between them when appropriate and provide thoughts on how to prevent them

Explain basic ecological concepts and their importance plants in urban environments in connection to landscape engineering and show understand of the importance to apply ecological concepts

Describe different types of ecosystem services, explain which one are specifically relevant for urban environments and how to support to these services in urban environments

Identify similarities and differences in environmental conditions between natural and urban environments and how such differences affect plants and their functional significance in urban compared to natural environments, explain why understanding these similarities and differences is important and provide insight in usefulness of this knowledge in landscape engineering

Describe how and under what conditions plants in urban environments contribute to the maintenance of biodiversity and the delivery of ecosystem services, explain the importance of this maintenance, both from a social and ecological perspective

Identify a selection of lignoses under different plant conditions and life stages, at least 90% correct answers at written exam.

4

Relate the development of plants to different influencing patterns in the context of urban challenges

Identify biotic and abiotic damage on plants and show connections between them when appropriate

Explain basic ecological concepts and their importance plants in urban environments in connection to landscape engineering

Describe different types of ecosystem services and show which ones are specifically relevant for urban environments

Identify similarities and differences in environmental conditions between natural and urban environments and how such differences affect plants and their functional significance in urban compared to natural environments, explain why understanding these similarities and differences is important

Describe how and under what conditions plants in urban environments contribute to the maintenance of biodiversity and the delivery of ecosystem services, explain the importance of this maintenance

Identify a selection of lignoses under different plant conditions and life stages, at least 85% correct answers at written exam.

3

Relate the development of plants to different influencing patterns

Identify biotic and abiotic damage on plants

Explain basic ecological concepts and their importance for plants in urban environments

Describe different types of ecosystem services

Identify similarities and differences in environmental conditions between natural and urban environments and how such differences affect plants and their functional significance in urban compared to natural environments

Describe how and under what conditions plants in urban environments contribute to the maintenance of biodiversity and the delivery of ecosystem services

Identify a selection of lignoses under different plant conditions and life stages, at least 80% correct answers at written exam.

U

Competence and Skills

Judgement and approach

Grade

LO8 (UE)

LO9 (UE)

LO10 (UE)

LO11 (PK)

LO12 (UE & PK)

LO13 (UE & PK)

5

Relate connections in natural site preferences of plants to their development in constructed plant beds and explain why this is important and how to implement this knowledge in a landscape design

Propose suitable measures against biotic and abiotic damage to plants, provide examples of urban pests and their control, argue the pros and cons of biological control versus classical control

Propose measures that promote biodiversity and ecosystem services in urban environments, explain what trade-offs might occur and how to mitigate these trade-offs

Combine plants for a smaller temporary planting, focusing on aesthetic aspects, take their ecological context into account and shows understanding of what the consequence could be if ecological context would be disgarded.

Reflect on how landscape engineers can work to strengthen the biodiversity in the city, explain specific challenges for the future and show understanding of potential trade-offs that might arise

Discuss how landscape engineers in different roles can handle issues related to ecosystem services, climate change, resource management, and people's need for outdoor environments, provide insight in potential ways of dealing with these challenges and provide examples of implementation

4

Relate connections in natural site preferences of plants to their development in constructed plant beds and explain why this is important

Propose suitable measures against biotic and abiotic damage to plants, provide examples of urban pests and their control

Propose measures that promote biodiversity and ecosystem services in urban environments, explain what trade-off might occur

Combine plants for a smaller temporary planting, focusing on aesthetic aspects, and take their ecological context into account

Reflect on how landscape engineers can work to strengthen the biodiversity in the city and explain specific challenges for the future

Discuss how landscape engineers in different roles can handle issues related to ecosystem services, climate change, resource management, and people's need for outdoor environments, provide insight in potential ways of dealing with these challenges

3

Relate connections in natural site preferences of plants to their development in constructed plant beds

Propose suitable measures against biotic and abiotic damage to plants

Propose measures that promote biodiversity and ecosystem services in urban environments

Combine plants for a smaller temporary planting, focusing on aesthetic aspects

Reflect on how landscape engineers can work to strengthen the biodiversity in the city

Discuss how landscape engineers in different roles can handle issues related to ecosystem services, climate change, resource management, and people's need for outdoor environments

U

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Landskapsarkitektur
Kurskod: BI1361 Anmälningskod: SLU-10033 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Ekologi Studietakt: 50%