Ny sökning
BI1363

Ekologi och statistik

Ekologidelen handlar om ekologiska teorier och deras tillämpningar inom praktisk naturvård, gröna näringar och på konkreta situationer. Statistikdelen ger kunskap om terminologi, teori och tillämpningar inom statistiken. Speciellt fokus läggs på att förstå teorin och idéerna bakom de statistiska metoder som används inom biologin.

Kursvärderingen är avslutad

BI1363-10152 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

BI1363 Ekologi och statistik, 15,0 Hp

Ecology and statistics

Kursplan fastställd

2019-11-13

Ämnen

Biologi Statistik

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Statistik tentamen 5,00 1002
Statistik projektuppgift 0,00 1003
Ekologi tentamen 5,00 1004
Ekologi fallstudie 2,50 1005
Ekologi projekt 2,50 1006

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande områdesbehörighet A14 (undantaget Samhällskunskap 1a2) som omfattar
- Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
- Naturkunskap 2
- Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1
samt 30 hp biologi.


Mål

Ekologidelen ska ge studenterna grundläggande kunskaper om ekologiska teorier och deras tillämpningar inom praktisk naturvård och gröna näringar. Speciellt fokus läggs på att kunna tillämpa ekologiska förklaringsmodeller på konkreta situationer. Statistikdelen ska ge studenterna kunskaper då det gäller terminologi och tillämpningar inom statistiken. Speciellt fokus läggs på att förstå idéerna bakom de statistiska metoder som används inom biologin.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- förklara grundläggande evolutionära och ekologiska principer
- beskriva olika ekologiska organisationsnivåer och ekologiska processer
- beskriva likheter och skillnader mellan människopåverkade odlingsekosystem och naturmiljöers ekologi
- diskutera och självständigt analysera frågeställningar inom ekologi och dess tillämpningar inom gröna näringar och bevarandebiologi
- visa förmåga att planera, presentera, analysera och diskutera ett experiment i statistiska termer
- beskriva och förklara grunderna för statistiska metoder
- identifiera den statistiska frågeställningen i ett givet problem och i enkla fall lösa detta
- analysera enklare försök med hjälp av ett statistiskt programpaket.

Innehåll

Kursen är uppdelad i huvudmomenten ekologi och statistik men dessa är delvis integrerade så att statistiska metoder och grundläggande statistiska frågeställningar tas upp under ekologimomentet.
Ekologidelen tar upp
- Evolutionslära: evolutionär anpassning till dess omgivning: biotiska och abiotiska faktorer.
- Populationsekologi: dynamik: Struktur, tillväxt, reglering och cykler.
- Systemekologi: ekosystembegreppet,
- Näringskedjor: trofinivåer, näringsvävar (predation, parasitism, herbivori, konkurrens).
- Energiflöden, näringsflöden, nedbrytning.
- Samhällen, succession, nischbegreppet.
- Tillämpningar och konkreta exempel på bevarandeekologi inom gröna näringar och kulturlandskap.
- Projektarbete: metodik och tillvägagångssätt vid projektarbete.

Ekologidelen består av grundläggande information som inhämtas från föreläsningar och kursbok, diskuteras på seminarier, samt tillämpas inom egna fallstudier och ekologiska försöksprojekt.
Statistikdelen koncentreras framförallt på försöksplanering samt konfidensintervall och hypotestest i olika experiment med en responsvariabel. De viktigaste begreppen som behandlas är t-test, Chitvå-test, variansanalys och regression och beräkningarna görs framförallt med hjälp av datorprogram.

Statistikdelen bygger på föreläsningar, övningar och projekt. Övningarna består i diskussioner, räkneövningar och datorövningar. Ett eller flera projektarbeten som genomförs med hjälp av datorn ska genomföras och presenteras skriftligt.

Schemalagda laborationer, handledning, redovisningar och seminarier samt datorövningar har obligatorisk närvaro.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Ekologidelen: Examinationen utgörs av skriftlig tentamen, redovisning av övningsuppgifter och laborationer, individuell inlämning av material och deltagande i diskussioner kring case studies, samt skriftlig och muntlig presentation av projektarbete. För godkänd ekologidel fordras godkänd tentamen och godkända inlämningsuppgifter samt deltagande i obligatoriska moment.

Statistikdelen: Examinationen består av skriftlig tentamen samt redovisning av obligatoriska projektarbeten. För godkänd statistikdel fordras godkänd tentamen och godkända projektarbeten samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för växtskyddsbiologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Biologiområde: Ekologi
Ersätter: BI1260
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Essentials of Ecology, 4th Edition
Författare: Michael Begon, Robert W. Howarth, Colin R. Townsend
Kommentar: Gäller ekologidelen
2) Biometri : grundläggande biologisk statistik
Författare: Ulf Olsson, Jan-Eric Englund, Ulla Engstrand
Kommentar: Gäller Statistikdelen

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Statistik
Kurskod: BI1363 Anmälningskod: SLU-10152 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för växtskyddsbiologi Studietakt: 100%