Ny sökning
BI1365

Växtfysiologi, grundkurs

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för BI1365

Läsåret 2021/2022

Växtfysiologi, grundkurs (BI1365-10149)

2021-09-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Växtfysiologi, grundkurs (BI1365-10145)

2020-09-30 - 2020-11-01

Kursplan

BI1365 Växtfysiologi, grundkurs, 7,5 Hp

Basic Course in Plant Physiology

Ämnen

Trädgårdsvetenskap Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0101

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 15 hp biologi.

Mål

Kursen ger grundläggande kunskaper om högre växters anatomi och fysiologi.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- beskriva växtens och växtcellens inre uppbyggnad, samt namnge vävnader och celltyper som är viktiga för de olika organens struktur och funktion

- redogöra för respiration och fotosyntes och förklara grundläggande begrepp som rör energiomsättningen i växter

- förklara hur växters upptag och transport av vatten och lösta ämnen går till samt redogöra för mineralnäringsämnenas funktioner i växten

- namnge viktiga växthormoner samt redogöra för dessas betydelse för växtens utveckling samt respons på yttre faktorer.

- ha utvecklat sin förmåga att söka vetenskaplig information samt referera till källor i en naturvetenskaplig text.

Innehåll

Vid föreläsningar, laborationer, övningar och studiebesök behandlas följande delar:- anatomi, sambandet mellan struktur och funktion

- celldelning, DNA och proteinsyntes

- vattenbalans, upptagning och transport av vatten och mineralämnen, mykorrhiza, kvävefixering

- mineralämnenas funktion, bristsymptom

- fotosyntes, respiration, kolhydratomsättning

- växthormoner och deras inverkan på växten, rörelser

- blomning, frö- och fruktutveckling, vila

- inverkan av yttre faktorer på processer i växten

- litteratursökning i Web of Science.Schemalagda laborationer och gruppövningar är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen, godkända skriftliga uppgifter, samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kunskaper motsvarande 7,5 hp kemi rekommenderas.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Biosystem och teknologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Biologiområde: Övriga biologikurser
Ersätter: BI1149,BI1237, BI1284, BI1348

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

Obligatorisk kurslitteratur:

 • **Evert RF and Eichhorn SE 2012/2013 **Raven Biology of Plants, 8th ed.Macmillan Learning /WH Freeman & Company

 • ** Caspersen S 2014 Källhänvisningar och referenslista – sammanfattning. **Institutionen för biosystem & teknologi, SLU-Alnarp (Canvas)

 • Litteratur som utdelas i samband med föreläsningarna är obligatorisk!

Referenslitteratur:

 • **Pears R and Shields G Cite them right. **Macmillan International Higher Education (finns på biblioteket)

 • **Taiz L, Zeiger E 2015 Plant Physiology and Development. **Sinauer Associates, Inc.

 • **Widén M & Widén B 2008 Botanik. Kapitel 11: Vegetativ anatomi. **Studentlitteratur. ISBN 9789144043043

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Trädgårdsvetenskap Biologi
Kurskod: BI1365 Anmälningskod: SLU-10251 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Biosystem och teknologi Studietakt: 100%