Ny sökning
BI1366

Växtskydd och mikrobiologi

Kursen ger fördjupad kunskap inom växtskydd och växtskyddsteori. Man lär sig hur man tolkar skador på kulturväxter, och hur man planerar och genomför åtgärder mot olika skadegörare. Studenter får kunskap i allmän mikrobiologi, mikroorganismernas betydelse för växten och om mikroorganismer som produktionsorganismer.

2021-03-17

Hej!

Självregistrering i Ladok är möjligt 17-24 mars (därefter via kursadministratör). Ladok är nu kopplad till Canvas, så du ska få tillgång till Canvas-rummet per automatik när du blivit registrerad på kursen. Kursen börjar med mikrobiologi enligt det preliminära schemat (se höger spalt på kurshemsidan). – Det kommer att bli några ändringar i växtskyddsdelen. Länstyrelsen har inte möjlighet att vara med i vår; därmed utgår utbildning av använding av växtskyddsmedel. Ett uppdaterat schema blir tillgänglig senast vid kursstart.

Vänlig hälsning, Salla

2021-02-24

Välkommen till kursen BI1366 Växtskydd och mikrobiologi!

Kursen börjar med delkurs mikrobiologi med Malin Hultberg som huvudlärare, följd av delkurs växtskydd från 20 april med kursledaren Salla Marttila som huvudansvarig lärare. – Föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner samt studiebesök genomförs online via Zoom i vår. En del övningar planeras i dagsläget att vara på campus Alnarp i mindre grupper med längre paus mellan grupperna. Studenter i riskgrupp eller med sjukdomssymptom kan få alternativa uppgifter vid behov. Beroende på covid19-restriktioner kan övningar ändras, även med kort varsel, till digitala alternativ. – Ett preliminärt schema är tillgänglig. Några justeringar kommer det att bli, särskilt andra halvan av maj där externa parter har inte ännu med säkerhet kunnat bekräfta sin tillgänglighet.

Vänlig hälsning, Salla Marttila

Kursvärderingen är avslutad

BI1366-40056 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

BI1366 Växtskydd och mikrobiologi, 15,0 Hp

Plant protection and microbiology

Kursplan fastställd

2019-11-13

Ämnen

Biologi Trädgårdsvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Mikrobiologi 5,00 1002
Växtskydd tentamen 7,00 1003
Växtskydd obligatoriet 3,00 1004

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 60 hp i biologi eller trädgårdsvetenskap varav minst 5 hp inom växtskyddsområdet.

Mål

Målet med kursen är att få fördjupad kunskap inom växtskydd. Kunskap om tolkning av skador på kulturväxter samt planering och genomförande av åtgärder mot olika skadegörare fördjupas under kursen. Kunskap i allmän mikrobiologi ingår i kursen samt fördjupad förståelse för mikroorganismernas betydelse för växten och mikroorganismer som produktionsorganismer.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- redogöra för systematik, biologi, ekologi och morfologi inom olika grupper av skadegörare, nyttoorganismer och andra viktiga mikroorganismer
- genomföra lämpliga mikrobiologiska provtagnings- och analysmetoder
- diagnostisera skador från olika grupper av skadegörare
- förklara skillnader mellan olika bekämpningsstrategier och redogöra för hur olika odlingsåtgärder påverkar angreppen av skadegörare samt ogräs
- redogöra för appliceringsmetoder och miljöpåverkan av kemiska och biologiska bekämpningsmedel

Innehåll

Kursinnehållet omfattar leddjur (insekter, spindeldjur), nematoder, svampar, algsvampar, bakterier, virus och ogräs i trädgårdskulturer med utgångspunkt från:

- organismernas biologi, ekologi, morfologi och användningsområden
- diagnostiska och analytiska metoder
- smittkällor och infektionsförlopp, fördjupning
- parasitsvampars inverkan på växter
- sjukdomsprocessen och växternas försvarssystem
- interaktioner mellan insekter, växter och mikroorganismer, med fokus på både negativa och positiva aspekter
- resistensmekanismer hos växter och skadegörare
- integrerat växtskydd, fördjupning
- prognosmetoder och populationsdynamik
- biologiska och kemiska bekämpningsstrategier, inkl. GMO, fördjupning
- bekämpningsteknik och appliceringsteknik
- miljö- och hälsopåverkan, fördjupning
- rådgivning och kommunikation av växtskydd och mikrobiologi

Schemalagda laborationer, övningar, seminarier och studiebesök har obligatorisk närvaro.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examinationen utgörs av inlämningsuppgifter, laborationsrapporter och skriftlig tentamen i växtskydd. För godkänd kurs fordras godkänt deltagande i obligatoriska moment samt godkänd examination.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Student som har läst "Växtskydd, grundkurs" uppfyller förkunskapskravet 5 hp inom växtskyddsområdet.

Kursen erbjuder möjlighet att få behörighet för användning av växtskyddsmedel inom yrkesmässig odling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för växtskyddsbiologi
Medansvariga:
Institutionen för biosystem och teknologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Biologiområde: Övriga biologikurser
Ersätter: BI0926, BI0898, BI1261

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram Trädgårdsingenjörsprogrammet – odling Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Trädgårdsvetenskap
Kurskod: BI1366 Anmälningskod: SLU-40056 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för växtskyddsbiologi Studietakt: 100%