Ny sökning
BI1367

Växtförädling och växtfysiologi

Denna fristående kurs riktar sig till dig som vill lära dig mer om växtförädling, genetik och viktiga växtfysiologiska processer. Du kommer också att få kunskap om hur olika miljöfaktorer påverkar växter. Kursens teoretiska grund varvas med praktiska laboratorieövningar för att du ska få bästa möjliga förutsättningar att tillämpa det du lär dig i praktiken.

För effektiv odling och utvärdering av befintliga sorter, liksom för framtagning av nya bättre sorter, krävs fördjupade kunskaper om genetik och växtförädlingsmetoder samt fysiologiska processer och miljöfaktorer som påverkar dessa. Den här kursen ger dig grundläggande kunskap om dessa processer, som är viktiga pusselbitar vid växtodling liksom vid framtagning av nya sorter som är bättre anpassade till t.ex. framtida klimatförändringar.

Förutom ämneskunskap inom växtförädling och växtfysiologi ger kursen dig verktyg för kritiskt tänkande och ett vetenskapligt förhållningssätt, som du kan ha med dig i ditt fortsatta, livslånga lärande även efter kursens slut.
På vår specialworkshop om växtförädling kommer du att lära dig om den framgångsrika växtförädlingsforskningen i Sverige. Diskussionerna med lärare och andra kursdeltagare kommer att ge dig en ökad förståelse för andras synsätt. Genom praktiska övningar och studiebesök får du bästa möjliga förutsättningar för ett ökat lärande och att omvandla kursens teoretiska grund till praktiska färdigheter.

Andra kursvärderingar för BI1367

Läsåret 2021/2022

Växtförädling och växtfysiologi (BI1367-20080) 2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Växtförädling och växtfysiologi (BI1367-20076) 2020-11-02 - 2021-01-17

BI1367 Växtförädling och växtfysiologi, 15,0 Hp

Plant Breeding and Plant Physiology

Kursplan fastställd

2019-11-13

Ämnen

Biologi Trädgårdsvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Tentamen 12,00 1002
Laborationer 3,00 1003

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 60 hp i biologi eller trädgårdsvetenskap.

Mål

Kursen syftar till att ge kunskaper om växtförädling inklusive genetik och viktiga växtfysiologiska processer samt relaterade miljöfaktorer.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- redogöra för grundläggande växtgenetik
- beskriva översiktligt viktiga traditionella och moderna förädlingsmetoder och deras potentiella tillämpningar
- redogöra för viktiga växtfysiologiska processer på molekylär nivå
- redogöra för miljöfaktorer som påverkar viktiga tillväxt- och utvecklingsprocesser samt stressrespons hos växter
- redogöra för grundläggande principer för mikroförökning och tillämpa mikroförökning i växtproduktion
- diskutera etiska frågor relaterade till växtförädling.

Innehåll

Vid föreläsningar, laborationer, gruppdiskussioner och seminarier behandlas följande delar:
- allmän och molekylär växtgenetik
- förädlingsprincip och traditionella förädlingsmetoder och deras tillämpningar
- viktiga moderna förädlingsmetoder så som genteknik inklusive genomredigering, DNA-markörer och genomselektion och deras potentiella tillämpningar
- etiska aspekter relaterade till växtförädling
- fotosyntes med fokus på miljöfaktorer som påverkar processen
- växthormoner och deras funktioner på molekylär nivå
- embryogenes, skott- och rotbildning samt fruktutveckling
- blombildning och faktorer som styr processen
- stressfysiologi
- mikroförökning
- laborationer, innefattande DNA extraktion och PCR, bakterietransformation, mikroförökning med fokus på skott- och rotbildning, växthormonsinverkan på tillväxt- och utvecklingsprocesser

Moment i kursen är föreläsningar, laborationer eller övningar, seminarier, och schemalagda studiebesök. Schemalagda kursintroduktion, laborationer, gruppdiskussioner, studiebesök och seminarier har obligatorisk närvaro.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

I examination ingår skriftlig tentamen, gruppdiskussioner, muntliga och skriftliga labbrapporter. För godkänd kurs krävs godkänd tentamen, godkända inlämningsuppgifter, godkänd muntlig redovisning samt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för växtförädling

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Biologiområde: Övriga biologikurser
Ersätter: BI1145, BI1343, BI1286, BI1189
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Trädgårdsvetenskap
Kurskod: BI1367 Anmälningskod: SLU-20006 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för växtförädling Studietakt: 100%