Ny sökning
BI1370

Fiskekologi

Under denna kurs får du lära dig om ekologin hos Sveriges vanliga sötvattensfiskar, hur och var de lever och hur de interagerar med varandra. Du får lära dig att känna igen vanliga fiskarter samtidigt som konsekvenser av miljöförändringar på fiskpopulationer och fisksamhällen diskuteras.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för BI1370

Läsåret 2021/2022

Fiskekologi (BI1370-30095)

2022-01-17 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Fiskekologi (BI1370-30284)

2021-01-18 - 2021-06-06

Kursplan

BI1370 Fiskekologi, 7,5 Hp

Fish Ecology

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0101

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav(G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten ha grundläggande kunskaper inom artkunskap, fiskbiologi och fiskekologi med fokus på svenska förhållanden.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- redogöra för utbredning, habitatkrav, födoval och taxonomi för svenska fiskar.

- visa god kunskap om livscykler och vandringsbiologi hos vanliga fiskarter

- förstå och analysera ekologiska interaktioner inom och mellan olika fiskarter

Innehåll

Kursen ger en översikt av Sveriges vanliga sötvattensfiskar med avseende på utbredning, artkunskap, fiskens miljö, livscykler, beteende, tillväxtförutsättningar och populationsekologi. Ekologiska interaktioner t ex konkurrens och predation i fisksamhällen beskrivs och konsekvenser av miljöförändringar på fiskpopulationer och fisksamhällen diskuteras. I kursen ingår exkursioner för att praktiskt belysa fiskekologiska processer i Svenska akvatisk miljöer. Kursens exkursioner är obligatoriska moment.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen, godkänd muntlig och skriftlig redovisning av eget arbete samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ges på distans med två träffar under terminen. Träffarna innehåller föreläsningar, seminarier, exkursioner och examination.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för vilt, fisk och miljö

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Vice dekan S-fak
Biologiområde: Zoologi (djurbiologi)

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1370 Anmälningskod: SLU-30190 Plats: Umeå Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för vilt, fisk och miljö Studietakt: 25%