Ny sökning
BI1371

Fiskevård

Kursen ger dig en god överblick av aktuell metodik och problematik inom Svensk fiskevård, med fokus på fiskbestånd i inlands- och kustvatten. Du kommer att lära dig grunderna i hur man restaurerar fiskars livsmiljöer och hur man utformar pålitliga beståndsövervakningsprogram.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

BI1371-10098 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för BI1371

Läsåret 2022/2023

Fiskevård (BI1371-10228)

2022-08-29 - 2023-01-15

Läsåret 2020/2021

Fiskevård (BI1371-10314)

2020-08-31 - 2021-01-17

Kursplan

BI1371 Fiskevård, 7,5 Hp

Fisheries Managment

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0101

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav(G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier

Mål

Kursen ger en översikt om teoretisk och praktisk fiskevård i framförallt sjöar och vattendrag.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- redogöra för aktuella hot/problem gällande svensk sötvattensfisk, samt diskutera lämpliga åtgärder.

- visa på praktisk färdighet i provtagningsmetoder relevanta för svensk fiskevård, t.ex elfiske och nätfiske.

- kunna göra grundläggande tolkning av provtagningsdata för att bedöma statusen hos fiskbestånd.

Innehåll

Kursen ger en översikt om hot mot fiskens miljö, teoretisk och praktisk fiskevård, odling av fisk och kräftor för utsättning samt bildande och skötsel av fiskevårdsområden. Undervisningen utgår från ett svenskt perspektiv och har tyngdpunkt i hot och återställning av laxfiskpopulationer inklusive restaurering av lekbottnar och återställande av vattendrag efter mänsklig aktivitet t ex flottning. Vidare ges en översikt om provfiske i sjöar och vattendrag, vandringsbiologi och telemetri, samt introduktion av olika analysverktyg, t ex GIS. I kursen ingår exkursioner för att visa på fiskevårdsåtgärder i sjöar och vattendrag. Kursens exkursioner är obligatoriska moment.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen, godkänd muntlig och skriftlig redovisning av eget arbete samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ges på distans med två träffar under terminen. Träffarna innehåller föreläsningar, seminarier, exkursioner och examination.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för vilt, fisk och miljö

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Vice dekan S-fak
Biologiområde: Zoologi (djurbiologi)

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

  1. Fiskevård - för friska fiskbestånd i friska vatten Författare: Erik Degerman, Ingemar Näslund ISBN: 978-91-86786-44-1 [Fiskevård - för friska fiskbestånd i friska vatten] (https://webbshop.sportfiskarna.se/fiskev%C3%A5rd) Kommentar: Boken "Ekologi för Fiskevård" (Red: Lennart Persson mfl, förlag Sportfiskarna) fungerar som ett bra komplement till denna bok om man vill fördjupa sig i mer ekologiska aspekter av fiskevården

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1371 Anmälningskod: SLU-10098 Plats: Umeå Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för vilt, fisk och miljö Studietakt: 25%