Ny sökning
BI1371

Fiskevård

Kursen ger dig en god överblick av aktuell metodik och problematik inom Svensk fiskevård, med fokus på fiskbestånd i inlands- och kustvatten. Du kommer att lära dig grunderna i hur man restaurerar fiskars livsmiljöer och hur man utformar pålitliga beståndsövervakningsprogram.
2020-07-20
Välkomna till kursen Fiskevård!
Kursen ges på distans och på kvartsfart (25%) genom hela höstterminen och har två obligatoriska kursträffar i Umeå (helgerna: 26-27 september och 16-17 januari). Vi träffas i rummet ”Laxen” som du hittar på 5:e våning inom SLU byggnad på Campus i Umeå. Kursens preliminära schema hittar du i Canvas. Kursen/terminen startar 31 augusti med självstudier av inspelade lektioner, kurslitteraturen ”Fiskevård - för friskare fiskbestånd i friska vatten" (Redaktörer Degerman & Näslund; förlag Sportfiskarna), samt olika faktablad mm. Mer information kommer i samband med kursstart, dvs 2020-08-31. Information från biblioteket för distansstudenter: https://www.slu.se/site/bibliotek/anvanda-biblioteket/distansstud/ I nuläget utgår SLU ifrån att undervisningen kommer återgå till vanliga rutiner under höstterminen. Detta betyder att vi utgår ifrån att de två planerade kursträffar kommer ges i Umeå som planerat. Om det även i höst blir en rekommendation för distansundervisning, så kommer ges de två kursträffar på samma tid enligt schemat, men kommer vara online istället för träffar på plats. Vi återkommer i så fall hur vi löser exkursionsdelen.

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2021-01-31

BI1371 Fiskevård, 7,5 Hp

Fisheries Managment

Kursplan fastställd

2019-12-12

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier

Mål

Kursen ger en översikt om teoretisk och praktisk fiskevård i framförallt sjöar och vattendrag.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- redogöra för aktuella hot/problem gällande svensk sötvattensfisk, samt diskutera lämpliga åtgärder.
- visa på praktisk färdighet i provtagningsmetoder relevanta för svensk fiskevård, t.ex elfiske och nätfiske.
- kunna göra grundläggande tolkning av provtagningsdata för att bedöma statusen hos fiskbestånd.

Innehåll

Hot mot fiskens miljö; teoretisk och praktisk fiskevård; odling av fisk och kräftor för utsättning; bildande och skötsel av fiskevårdsområde.

Kursen ger en översikt om hot mot fiskens miljö, teoretisk och praktisk fiskevård, odling av fisk och kräftor för utsättning samt bildande och skötsel av fiskevårdsområden. Undervisningen utgår från ett svenskt perspektiv och har tyngdpunkt i hot och återställning av laxfiskpopulationer inklusive restaurering av lekbottnar och återställande av vattendrag efter mänsklig aktivitet t ex flottning. Vidare ges en översikt om provfiske i sjöar och vattendrag, vandringsbiologi och telemetri, samt introduktion av olika analysverktyg, t ex GIS. I kursen ingår exkursioner för att visa på fiskevårdsåtgärder i sjöar och vattendrag. Kursens exkursioner är obligatoriska moment.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen, godkänd muntlig och skriftlig redovisning av eget arbete samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.


  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ges på distans med två träffar under terminen. Träffarna innehåller föreläsningar, seminarier, exkursioner och examination.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för vilt, fisk och miljö

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Vice dekan S-fak
Biologiområde: Zoologi (djurbiologi)

Kursen ger en översikt om teoretisk och praktisk fiskevård i framförallt sjöar och vattendrag.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- redogöra för aktuella hot/problem gällande svensk sötvattensfisk, samt diskutera lämpliga åtgärder.
- visa på insikt i provtagningsmetoder relevanta för svensk fiskevård.
- kunna göra grundläggande tolkning av provtagningsdata för att bedöma statusen hos fiskbestånd.

Examination och Fordringar för godkänd kurs:
Godkänd skriftlig tentamen, godkänd muntlig och skriftlig redovisning av eget arbete samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.

1) Fiskevård - för friska fiskbestånd i friska vatten
Författare: Erik Degerman, Ingemar Näslund
ISBN: 978-91-86786-44-1
Kommentar: Boken "Ekologi för Fiskevård" (Red: Lennart Persson mfl, förlag Sportfiskarna) fungerar som ett bra komplement till denna bok om man vill fördjupa sig i mer ekologiska aspekter av fiskevården

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1371 Anmälningskod: SLU-10314 Plats: Umeå Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för vilt, fisk och miljö Studietakt: 25%