Ny sökning
BI1372

De vilda djurens ekologi i en föränderlig värld - förutsättningar

Vilda djur finns i alla ekosystem. Faktorer som påverkar djurens liv är många – hur anpassar de sig till dessa? Anpassningar till ekosystems utmaningar kan se mycket olika ut och sträcker sig från beteende till utseende. I den här distanskursen kommer vi går genom hur djuren gör i ekosystem med extrem torka, kyla eller hetta, samt hur djuren interagerar med varandra, inom och mellan arterna. Vi kommer gå igenom centrala ekologiska grundbegrepp och ekologi från individ- till systemnivå, samt hur regleras populationer. Något som alltid återkommer i studier om vilda djur är människan, då människor är del av i stor sett alla ekosystem världen över. I kursen kommer vi också gå genom hur samspelet mellan vilda djur och människa kan se ut.

Andra kursvärderingar för BI1372

BI1372 De vilda djurens ekologi i en föränderlig värld - förutsättningar, 7,5 Hp

Wildlife Ecology in a Changing World – Prerequisites

Kursplan fastställd

2019-12-12

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier

Mål

Kursen ger en översiktlig bild över de vilda djurens biologi och deras roll i ekosystemen.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- Redogöra för ekologiska grundbegrepp och ekologi på individ-, populations-, samhälls- och systemnivå.
- Redogöra för populationsreglerande faktorer för de vilda djuren, hot idag och i framtiden.
- Beskriva djursamhällen i olika delar av världen samt vilka anpassningar som kännetecknar olika miljöer.

Innehåll

Djursamhällen i olika delar av världen beskrivs tillsammans med anpassningar till olika miljöer. Detta innefattar djurens interaktioner med varandra och sin miljö men också med människan. Kursen ger en teoretisk introduktion avseende ekologiska grundbegrepp, ekologi på individ-, populations-, samhälls- och systemnivå. Obligatoriska moment ingår i form av exkursioner.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Skriftlig tentamen, godkänd muntlig och skriftlig redovisning av eget arbete samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.


  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ges på distans med två träffar under terminen. Träffarna innehåller föreläsningar, seminarier, exkursioner och examination.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för vilt, fisk och miljö

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Vice dekan S-fak
Biologiområde: Ekologi
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1372 Anmälningskod: SLU-10229 Plats: Umeå Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för vilt, fisk och miljö Studietakt: 25%