Ny sökning
BI1372

De vilda djurens ekologi i en föränderlig värld - förutsättningar

Vilda djur finns i alla ekosystem. Faktorer som påverkar djurens liv är många – hur anpassar de sig till dessa? Anpassningar till ekosystems utmaningar kan se mycket olika ut och sträcker sig från beteende till utseende. Hur gör djuren i ekosystem med extrem torka, kyla eller hetta? Hur interagerar djuren med varandra, inom och mellan arterna? Under denna distanskurs, med två obligatoriska träffar på SLU i Umeå, kommer vi att gå igenom centrala ekologiska grundbegrepp och ekologi från individ- till systemnivå.
2020-08-27
BI1372.1 Ht-20 Kursmeddelande #2, ändring i schemat
Hej och välkommen! Nästa vecka börjar kursen - spännande! Jag vill meddela en ändring i schemat. - De obligatoriska träffar i Umeå kommer hållas online istället pga rådande coronasituation som gör det svårt för en del studenter att kunna ta sig till Umeå. Jag återkommer med mer information om online-möten via Canvas. De bästa hälsningar, Wiebke

2020-05-13
BI1372.1 Ht-20 Kursmeddelande #1
Hej och hjärtligt välkommen till kursen! Kursen ges på distans och på kvartsfart (25%) genom hela höstterminen med sammanlagt två obligatoriska kursträffar i Umeå inplanerade (helgerna: 3-4 oktober 2020 - seminar och exkursion, 9-10 januari 2021 - tentamen + redovisning av grupparbete). Vi träffas i rummet ”Laxen” som du hittar på 5:e våning inom SLU byggnad på Campus i Umeå. Kursens preliminära schema hittar du snart i Canvas. Kursen/terminen startar 31 augusti med självstudier av inspelade lektioner, kurslitteraturen ”Vilt, människa, samhälle” (Redaktörer Danell & Bergström; förlag Liber), samt olika faktablad mm. Mer information kommer i samband med kursstart, dvs 2020-08-31. Information från biblioteket för distansstudenter: https://www.slu.se/site/bibliotek/anvanda-biblioteket/distansstud/ I nuläget utgår SLU ifrån att undervisningen kommer återgå till vanliga rutiner under höstterminen. Detta betyder att vi utgår ifrån att de två planerade kursträffar kommer ges i Umeå som planerat. Om det även i höst blir en rekommendation för distansundervisning, så kommer ges de två kursträffar på samma tid enligt schemat, men kommer vara online istället för träffar på plats. Vi återkommer i så fall hur vi löser exkursionsdelen.

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2021-01-31

BI1372 De vilda djurens ekologi i en föränderlig värld - förutsättningar, 7,5 Hp

Wildlife Ecology in a Changing World – Prerequisites

Kursplan fastställd

2019-12-12

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier

Mål

Kursen ger en översiktlig bild över de vilda djurens biologi och deras roll i ekosystemen.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- Redogöra för ekologiska grundbegrepp och ekologi på individ-, populations-, samhälls- och systemnivå.
- Redogöra för populationsreglerande faktorer för de vilda djuren, hot idag och i framtiden.
- Beskriva djursamhällen i olika delar av världen samt vilka anpassningar som kännetecknar olika miljöer.

Innehåll

Djursamhällen i olika delar av världen beskrivs tillsammans med anpassningar till olika miljöer. Detta innefattar djurens interaktioner med varandra och sin miljö men också med människan. Kursen ger en teoretisk introduktion avseende ekologiska grundbegrepp, ekologi på individ-, populations-, samhälls- och systemnivå. Obligatoriska moment ingår i form av exkursioner.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Skriftlig tentamen, godkänd muntlig och skriftlig redovisning av eget arbete samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.


  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ges på distans med två träffar under terminen. Träffarna innehåller föreläsningar, seminarier, exkursioner och examination.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för vilt, fisk och miljö

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Vice dekan S-fak
Biologiområde: Ekologi

Betygskriterier: De vilda djurens ekologi i en föränderlig värld – förutsättningar

Kursens mål (enligt kursplanen):
Kursen ger en översiktlig bild över de vilda djurens biologi och deras roll i ekosystemen.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
Mål 1: Redogöra för ekologiska grundbegrepp
Mål 2: Redogöra ekologi på individ-, populations-, samhälls- och systemnivå.
Mål 3: Redogöra för populationsreglerande faktorer för de vilda djuren, hot idag och i framtiden.
Mål 4: Beskriva djursamhällen i olika delar av världen
Mål 5: Beskriva vilka anpassningar som kännetecknar olika miljöer
Mål 6: Beskriva djurens interaktioner med varandra och sin miljö men också med människan.


Kursen har tre moment (lektioner, grupparbete och diskussioner i Canvas). Under kursen ska studenterna delta i kursträffar (synkroniska online-träffar). Studenterna ska dessutom skriva ett grupparbete om ett valt ämne samt redovisa grupparbetet inför klassen tillsammans med respektive gruppmedlem. Kursen avslutas med en tenta. Samtliga moment bedöms i relation till målen för kursen. För godkänt på kursen krävs godkänt i alla delmoment och närvaro vid obligatoriska träffar.

Mål 1

Mål 2

Mål 3

5

Nyanserat avväga betydelsen av ekosystemfunktioner i olika delar av världen

Diskutera hur populationsreglerande faktorer samverkar och hur de påverkas av mänsklig aktivitet och vad är hot idag och i framtiden

4

Detaljerat beskriva ekosystemfunktioner och relevans på individ-, populations-, samhälls- och systemnivå.

Diskutera hur populationsreglerande faktorer samverkar och hur de påverkas av mänsklig aktivitet

3

Förklara olika ekologiska grundbegrepp, samt ge exempel baserat på olika djurarter och ekosystem

Definiera ekologi på individ-, populations-, samhälls- och systemnivå.

Beskriva populationsreglerande faktorer för vilda djur

Mål 4

Mål 5

Mål 6

Mål 7

5

Nyanserat utvärdera djurens miljöanpassningar till hot idag och i framtiden

Diskutera hur människa-vilt interaktioner och djurens interaktioner med varandra påverkas av hot idag och i framtiden

4

Utvärdera anpassningar som kännetecknar olika miljöer

Detaljerat beskriva människa-vilt interaktioner och deras betydelse för djurens populationsstatus

3

Beskriva djursamhällen i olika delar av världen

Beskriva djurens anpassningar som kännetecknar olika miljöer

Beskriv djurens interaktioner med varandra och med sin miljö

Samverka i grupp och ge målsenliga presentationer

1) Vilt, människa, samhälle
Författare: Kjell Danell & Roger Bergström
ISBN: 978-91-47-09418-9
Kommentar: Faktablad, artiklar mm som kommer läggas ut på kursens sida i Canvas. Information från biblioteket för distansstudenter: https://www.slu.se/site/bibliotek/anvanda-biblioteket/distansstud/

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1372 Anmälningskod: SLU-10315 Plats: Umeå Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för vilt, fisk och miljö Studietakt: 25%