Ny sökning
BI1373

De vilda djurens ekologi i en föränderlig värld - utmaningar

2020-11-16
Välkommen till kursen
Hej och hjärtligt välkommen till kursen! Kursen ges på distans och på kvartsfart (25 %) genom hela vårterminen med sammanlagt två obligatoriska kursträffar inplanerade (helgerna: 13-14 februari 2021 - seminar och övning/uppgift, 29-30 maj 2021 - tentamen + redovisning av grupparbete). Kursens preliminära schema hittar du snart i Canvas. Kursen/terminen startar 18:e januari med självstudier av inspelade lektioner, kurslitteraturen ”Ecology – a very short introduction” (Redaktörer Jaboury Ghazoul; förlag Oxford), samt olika faktablad mm. Kursen slutar den 6:e juni 2021. Mer information om kursen upplägg mm kommer i samband med kursstart, dvs 2021-01-18. Information från biblioteket för distansstudenter: https://www.slu.se/site/bibliotek/anvanda-biblioteket/distansstud/ På grund av corona pandemien kommer den första kursträffen (13-14 februari 2021) ges online via zoom. I nuläget utgår jag ifrån att andra träffen(29-30 maj 2021) kommer kunna ges på plats i Umeå. Ser vi att coronaläget inte har påtaglig förbättras, kommer jag överväga att ha också denna träff online. Jag återkommer om detta under kursens gång. Studenterna ordnar själva med resande, boende mm

Kursvärderingen är avslutad

BI1373-30285 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

BI1373 De vilda djurens ekologi i en föränderlig värld - utmaningar, 7,5 Hp

Wildlife Ecology in a Changing World - Challenges

Kursplan fastställd

2019-12-12

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier

Mål

Kursen ger en översiktlig bild av hur förändringar i de vilda djurens livsmiljö påverkar det ekologiska samspelet. Förändringar inkluderar bland annat ändrat klimat, föroreningar och habitatförlust.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- Redogöra för hur miljöförändringar påverkar viltpopulationer och artsamhällen.
- Redogöra för de ekosystemtjänster som tillhandahålls av vilda djur.
- Diskutera konflikter som kan uppstå mellan vilda djur och mänskliga intressen.

Innehåll

Kursen ger en övergripande bild av hur vilda djur påverkas av klimatförändringar, ändrad markanvändning, föroreningar. Begreppet ekosystemtjänster introduceras och värdet av de ekosystemtjänster som tillhandahålls av vilda djur diskuteras. Kursen tar också upp vilka konflikter, t ex viltskador på skog och jordbruksmark, trafikskador och sjukdomar, som kan uppkomma mellan människor och vilda djur samt hur människors olika bakgrund och värderingar påverkar hur de relaterar och interagerar med vilda djur. Hot mot viltpopulationer och bevarandeåtgärder beskrivs och diskuteras tillsammans med frågor om hållbart nyttjande av viltet som naturresurs. I kursen ingår obligatoriska moment i form av exkursioner.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Skriftlig tentamen, godkänd muntlig och skriftlig redovisning av eget arbete samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ges på distans med två träffar under terminen. Träffarna innehåller föreläsningar, seminarier, exkursioner och examination.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för vilt, fisk och miljö

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Vice dekan S-fak
Biologiområde: Ekologi

Betygskriterier: De vilda djurens ekologi i en föränderlig värld – utmaningar

Kursens mål (enligt kursplanen):

Kursen ger en översiktlig bild av hur förändringar i de vilda djurens livsmiljö påverkar det ekologiska samspelet. Förändringar inkluderar bland annat ändrat klimat, föroreningar och habitatförlust.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

Mål 1: Redogöra för hur miljöförändringar påverkar viltpopulationer och artsamhällen.

Mål 2: Redogöra för de ekosystemtjänster som tillhandahålls av vilda djur.

Mål 3: Diskutera konflikter som kan uppstå mellan vilda djur och mänskliga intressen.

Kursen har tre moment (lektioner, grupparbete och två synkroniska träffar). Under kursen ska studenterna delta i kursträffar (synkroniska online-träffar). Studenterna ska dessutom skriva ett grupparbete om ett valt ämne samt redovisa grupparbetet inför klassen tillsammans med respektive gruppmedlem. Kursen avslutas med en tenta. Samtliga moment bedöms i relation till målen för kursen. För godkänt på kursen krävs godkänt i alla delmoment och närvaro vid obligatoriska träffar.

Mål 1

Mål 2

Mål 3

Mål 4

5

Nyanserat avväga konsekvenser av miljöförändringar för vilda djurens ekologi i idag och i framtiden i olika delar av världen

Nyanserat utvärdera ekosystemtjänster som vilda djur producerar i relation till miljöförändringar som hotas idag och i framtiden

Diskutera hur ett hållbart nyttjande av viltet som naturresurs kan påverkas av miljöförändringar och andra hot för viltpopulationer idag och i framtiden

4

Detaljerat beskriva hur olika typer av miljöförändringar inverkar på viltpopulationer och deras ekologiska interaktioner

Utvärdera värdet av ekosystemtjänster som vilda djur producerar i olika delar i världen

Detaljerat beskriva vilt-människa konflikter och hur människornas bakgrund och värderingar kan påverka dessa vilt-människa interaktioner

3

Definiera miljöförändringar som påverkar viltpopulationer och artsamhällen.

Beskriva ekosystemtjänster som vilda djur producerar

Definiera olika vilt-människa konflikter

Samverka i grupp och ge målsenliga presentationer

1) Ecology – a very short introduction
Författare: Jaboury Ghazoul
ISBN: 9780198831013
Kommentar: Kan köpas via svenska bokhandel.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1373 Anmälningskod: SLU-30285 Plats: Umeå Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för vilt, fisk och miljö Studietakt: 25%