Ny sökning
BI1374

Hållbarhetens ekologi: Maten, skogen, staden och klimatet.

Information från kursledaren

Hej och välkomna till kursen Hållbarhetens Ekologi.

Huvuddelen av kursen kommer att ges på plats i Uppsala men vissa moment (t ex exkursioner) kommer genomföras på annan plats. Undervisningen kommer bedrivas som en blandning av traditionella föreläsningar, interaktiva övningar och exkursioner.

Jag har lagt ut ett preliminärt schema. I denn version saknas information om undervisningssalar (kommer senare). Även mindre justeringar av innehållet kan komma att bli nödvändiga. Jag kommer successivt att uppdatera schemat så att ni här fram till kursstart kan hitta den sensat uppdaterade versionen här. Efter kurstart kommer vi att använda SLUs lärplattform Canvas.

Kurslitteraturen utgörs dels av kursboken (se nedan) samt extra material i forma av vetaskapliga artiklar och kortare utdrag ur kompedier.

Ekologi - en introduktion

Länk: https://www.smakprov.se/smakprov/visa/9789140681256/partner/smakprov/
Författare: Håkan Pleijel
ISBN: 9789140681256

Hoppas ni har en bra sommar, hälsar Joachim Strengbom

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

BI1374-10098 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för BI1374

Läsåret 2021/2022

Hållbarhetens ekologi: Maten, skogen, staden och klimatet. (BI1374-10317)

2021-08-30 - 2021-09-29

Läsåret 2020/2021

Hållbarhetens ekologi: Maten, skogen, staden och klimatet. (BI1374-10292)

2020-08-31 - 2020-09-29

Kursplan

BI1374 Hållbarhetens ekologi: Maten, skogen, staden och klimatet., 7,5 Hp

Sustainability Ecology: Food, forests, cities and climate.

Ämnen

Biologi Miljövetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0101

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav(G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet

Mål

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskap om ekologins roll för att förstå och lösa de globala utmaningar som samhället står inför, speciellt rörande markanvändning, biologisk mångfald, matproduktion, jord- och skogsbruk.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

- Beskriva de grundläggande ekologiska processer som utgör förutsättningen för produktion av mat, bioråvaror och leverans av andra ekosystemtjänster.

- Beskriva och ge exempel på hur globala miljöförändringar påverkar ekologiska processer.

- Beskriva kopplingarna mellan produktion, ekosystemtjänster, biodiversitet och klimat.

- Beskriva och exemplifiera konflikter mellan olika samhällsmål utifrån ett ekologiskt perspektiv.

Innehåll

Undervisning om grundläggande ekologiska processer och begrepp, hållbarhetsmålens ekologiska dimensioner, hållbart nyttjande av biologiska naturresurser, markanvändning och miljöpåverkan i form av föreläsningar, övningar och diskussioner i seminarieform. Frågorna belyses utifrån olika intressen och perspektiv, både rumsligt (från lokalt till globalt) och tidsmässigt (från historiskt till framtids) perspektiv.Exkursioner till olika naturtyper och produktionssystem (skog, jordbruk, urbana grönområden) nära studieorten kommer att användas för att belysa och underlätta förståelsen för grundläggande ekologiska processer och för att bättre förstå markanvändningskonflikter i praktiken.I inledande föreläsningar presenteras hållbarhetsmålen och de grundläggande ekologiska begreppen, såsom population, ekosystem, evolution, näringsvävar, ekosystemtjänster och ekosystemprocesser med utgångspunkt i produktionssystem. Under föreläsningar, seminarier, övningar och fallstudier diskuteras och förklaras utifrån olika markanvändningsperspektiv synergier och avvägningar (målkonflikter) mellan matproduktion, skogens nyttjande, urbanisering, biologisk mångfald, ekosystemtjänster och klimateffekter. Föreläsningar, seminarier och projektarbeten berör konflikter mellan olika samhällsmål, och hur mångfunktionella produktionssystem kan utvecklas med grund i kunskaper om ekologiska processer.Obligatoriska moment i kursen är exkursioner, övningar, projekt och seminarier.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig examination rörande grundläggande ekologiska processer och hållbarhetsmål. Godkänd individuell redovisning av projektarbete, godkänd redovisning av övningsuppgifter och deltagande i obligatoriska seminarier och exkursioner.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Vissa föreläsningar, övningar och exkursioner kan komma att genomföras på engelska.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Ekologi

Betygskriterier

Betygskriterier Hållbarhetens ekologi (BI 1374)

Betygskriterierna utgår från de nedan listade kursmålen

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  1. Redogöra för de grundläggande ekologiska processerna som utgör förutsättningen för produktion av mat, bioråvaror och leverans av andra ekosystemtjänster, samt förstå kopplingarna mellan produktion, ekosystemtjänster, biodiversitet och klimat.
  2. Redogöra för och ge exempel på hur globala miljöförändringar påverkar ekologiska processer och vilken betydelse kunskaper om ekologiska processer har för att uppnå olika globala hållbarhetsmål och de nationella miljömålen.
  3. Visa insikt om och förstå konflikter mellan olika former av markanvändning som produktion av mat, bioenergi och timmer, bevarande av biologisk mångfald och att motverka klimatförändringar.
  4. Visa kunskap om ekologins roll för att förstå hur olika former av matproduktion, jord- och skogsbruk, och urbanisering påverkar biologisk mångfald, land- och vattenmiljö, långsiktig produktionsförmåga, ekosystemens resiliens samt människors hälsa.

Betygskriterier Hållbarhetens ekologi (BI 1374)

Betygskriterierna utgår från de fyra kursmålen (se ovan):

Kursen övergripande mål är att ge grundläggande kunskap om ekologins roll för att förstå och lösa de globala utmaningar som samhället står inför, speciellt rörande markanvändning, biologisk mångfald, matproduktion, jord- och skogsbruk.

Mål

Betyg

1

2

3

4

3

Beskriva grundläggande ekologiska processerna som utgör förutsättningen för produktion av mat, bioråvaror och leverans av andra ekosystemtjänster, samt redogöra för sambanden mellan produktion, ekosystemtjänster, biodiversitet och klimat.

Beskriva och ge exempel på hur globala miljöförändringar påverkar ekologiska processer och vilken betydelse kunskaper om ekologiska processer har för att uppnå olika globala hållbarhetsmål och de nationella miljömålen.

Beskriva konflikter mellan olika former av markanvändning, t ex produktion av mat, bioenergi och timmer, bevarande av biologisk mångfald och att motverka klimatförändringar.

Beskriva ekologins roll för att förstå hur olika former av matproduktion, jord- och skogsbruk, och urbanisering påverkar biologisk mångfald, land- och vattenmiljö, långsiktig produktionsförmåga, ekosystemens resiliens samt människors hälsa.

4

Utöver kraven för betyget 3 utförligt kunna förklara processerna som utgör förutsättningen för produktion av mat, bioråvaror och leverans av andra ekosystemtjänster.

Utöver kraven för betyget 3 ska studenten kunna förklara skillnader i hur olika ekologiska processer påverkas av globala miljöförändringar och dess koppling till miljömål.

Utöver kraven för betyget 3 ska studenten kunna förklara ekologiska konsekvenser av markanvändningskonflikter .

Utöver kraven för betyget 3 ska studenten kunna förklara den ekologiska grunden till hur matproduktion, jord- och skogsbruk, och urbanisering påverkar biologisk mångfald, långsiktig produktionsförmåga och ekosystemens resiliens.

5

Utöver kraven för betyg 3 och 4 skall studenten ha fått en mer välutvecklad helhetsbild av kopplingen mellan ekologiska processer och leverans av olika ekosystemtjänster, samt visa förståelse till varför leverans av en ekosystemtjänst påverkar leveransen av en annan.

-

Utöver kraven för betyg 3 och 4 skall studenten kunna jämföra påverkan och konsekvenser från olika markanvändningskonflikter.

Utöver kraven för betyg 3 och 4 skall studenten kunna jämföra och visa förståelse för skillnader och likheter i ekologisk påverkan mellan olika produktionssystem.

Examination

Examination och betygssättning baseras på 1) dugga och 2)inlämnad rapport av individuellt projektarbete (fallstudie). Förutom godkänt på dessa moment (minst betyg 3 för samtliga lärandemål redovisade ovan), krävs godkända redovisningar av obligatoriska övningsuppgifter, seminarier och exkursionsövningar.

Litteraturlista

Ekologi - en introduktion
**Länk: **https://www.smakprov.se/smakprov/visa/9789140681256/partner/smakprov/
**Författare: **Håkan Pleijel
**ISBN: **9789140681256

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Miljövetenskap
Kurskod: BI1374 Anmälningskod: SLU-10098 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Ekologi Studietakt: 100%