Ny sökning
BI1374

Hållbarhetens ekologi: Maten, skogen, staden och klimatet.

Hej och välkomna till kursen Hållbarhetens Ekologi.

Huvuddelen av kursen kommer - som det ser ut just nu - att hållas på distans via Zoom. Detta kan komma att ändras beroende på pandemiläger i Augusti-September.

Vi har lagt ut det nästan klara schemat och kurslitteraturhänvisning här. I övrigt kommer vi att använda SLUs lärplattform Canvas.

Hoppas ni har en bra sommar, hälsar Janne Bengtsson & Joachim Strengbom

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2021-09-22 och 2021-10-13

Andra kursvärderingar för BI1374

BI1374 Hållbarhetens ekologi: Maten, skogen, staden och klimatet., 7,5 Hp

Sustainability Ecology: Food, forests, cities and climate.

Kursplan fastställd

2019-12-18

Ämnen

Biologi Miljövetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet

Mål

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskap om ekologins roll för att förstå och lösa de globala utmaningar som samhället står inför, speciellt rörande markanvändning, biologisk mångfald, matproduktion, jord- och skogsbruk.
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
- Beskriva de grundläggande ekologiska processer som utgör förutsättningen för produktion av mat, bioråvaror och leverans av andra ekosystemtjänster.
- Beskriva och ge exempel på hur globala miljöförändringar påverkar ekologiska processer.
- Beskriva kopplingarna mellan produktion, ekosystemtjänster, biodiversitet och klimat.
- Beskriva och exemplifiera konflikter mellan olika samhällsmål utifrån ett ekologiskt perspektiv.

Innehåll

Undervisning om grundläggande ekologiska processer och begrepp, hållbarhetsmålens ekologiska dimensioner, hållbart nyttjande av biologiska naturresurser, markanvändning och miljöpåverkan i form av föreläsningar, övningar och diskussioner i seminarieform. Frågorna belyses utifrån olika intressen och perspektiv, både rumsligt (från lokalt till globalt) och tidsmässigt (från historiskt till framtids) perspektiv.

Exkursioner till olika naturtyper och produktionssystem (skog, jordbruk, urbana grönområden) nära studieorten kommer att användas för att belysa och underlätta förståelsen för grundläggande ekologiska processer och för att bättre förstå markanvändningskonflikter i praktiken.

I inledande föreläsningar presenteras hållbarhetsmålen och de grundläggande ekologiska begreppen, såsom population, ekosystem, evolution, näringsvävar, ekosystemtjänster och ekosystemprocesser med utgångspunkt i produktionssystem. Under föreläsningar, seminarier, övningar och fallstudier diskuteras och förklaras utifrån olika markanvändningsperspektiv synergier och avvägningar (målkonflikter) mellan matproduktion, skogens nyttjande, urbanisering, biologisk mångfald, ekosystemtjänster och klimateffekter. Föreläsningar, seminarier och projektarbeten berör konflikter mellan olika samhällsmål, och hur mångfunktionella produktionssystem kan utvecklas med grund i kunskaper om ekologiska processer.

Obligatoriska moment i kursen är exkursioner, övningar, projekt och seminarier.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig examination rörande grundläggande ekologiska processer och hållbarhetsmål. Godkänd individuell redovisning av projektarbete, godkänd redovisning av övningsuppgifter och deltagande i obligatoriska seminarier och exkursioner.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Vissa föreläsningar, övningar och exkursioner kan komma att genomföras på engelska.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Ekologi
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Ekologi - en introduktion
Författare: Håkan Pleijel
ISBN: 9789140681256

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Miljövetenskap
Kurskod: BI1374 Anmälningskod: SLU-10317 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekologi Studietakt: 100%