Ny sökning
BI1374

Hållbarhetens ekologi: Maten, skogen, staden och klimatet.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för BI1374

Läsåret 2022/2023

Hållbarhetens ekologi: Maten, skogen, staden och klimatet. (BI1374-10098)

2022-08-29 - 2022-09-28

Läsåret 2021/2022

Hållbarhetens ekologi: Maten, skogen, staden och klimatet. (BI1374-10317)

2021-08-30 - 2021-09-29

Läsåret 2020/2021

Hållbarhetens ekologi: Maten, skogen, staden och klimatet. (BI1374-10292)

2020-08-31 - 2020-09-29

Kursplan och övrig information

Kursplan

BI1374 Hållbarhetens ekologi: Maten, skogen, staden och klimatet., 7,5 Hp

Sustainability Ecology: Food, forests, cities and climate.

Ämnen

Biologi Miljövetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0101

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskravGrundnivå (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet

Mål

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskap om ekologins roll för att förstå och lösa de globala utmaningar som samhället står inför, speciellt rörande markanvändning, biologisk mångfald, matproduktion, jord- och skogsbruk.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

- Beskriva de grundläggande ekologiska processer som utgör förutsättningen för produktion av mat, bioråvaror och leverans av andra ekosystemtjänster.

- Beskriva och ge exempel på hur globala miljöförändringar påverkar ekologiska processer.

- Beskriva kopplingarna mellan produktion, ekosystemtjänster, biodiversitet och klimat.

- Beskriva och exemplifiera konflikter mellan olika samhällsmål utifrån ett ekologiskt perspektiv.

Innehåll

Undervisning om grundläggande ekologiska processer och begrepp, hållbarhetsmålens ekologiska dimensioner, hållbart nyttjande av biologiska naturresurser, markanvändning och miljöpåverkan i form av föreläsningar, övningar och diskussioner i seminarieform. Frågorna belyses utifrån olika intressen och perspektiv, både rumsligt (från lokalt till globalt) och tidsmässigt (från historiskt till framtids) perspektiv.Exkursioner till olika naturtyper och produktionssystem (skog, jordbruk, urbana grönområden) nära studieorten kommer att användas för att belysa och underlätta förståelsen för grundläggande ekologiska processer och för att bättre förstå markanvändningskonflikter i praktiken.I inledande föreläsningar presenteras hållbarhetsmålen och de grundläggande ekologiska begreppen, såsom population, ekosystem, evolution, näringsvävar, ekosystemtjänster och ekosystemprocesser med utgångspunkt i produktionssystem. Under föreläsningar, seminarier, övningar och fallstudier diskuteras och förklaras utifrån olika markanvändningsperspektiv synergier och avvägningar (målkonflikter) mellan matproduktion, skogens nyttjande, urbanisering, biologisk mångfald, ekosystemtjänster och klimateffekter. Föreläsningar, seminarier och projektarbeten berör konflikter mellan olika samhällsmål, och hur mångfunktionella produktionssystem kan utvecklas med grund i kunskaper om ekologiska processer.Obligatoriska moment i kursen är exkursioner, övningar, projekt och seminarier.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig examination rörande grundläggande ekologiska processer och hållbarhetsmål. Godkänd individuell redovisning av projektarbete, godkänd redovisning av övningsuppgifter och deltagande i obligatoriska seminarier och exkursioner. • Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
• Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
• Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
• För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

• Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
• Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Vissa föreläsningar, övningar och exkursioner kan komma att genomföras på engelska.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Ekologi

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

Ekologi - en introduktion
**Länk: **https://www.smakprov.se/smakprov/visa/9789140681256/partner/smakprov/
**Författare: **Håkan Pleijel
**ISBN: **9789140681256

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Biologi Miljövetenskap
Kurskod: BI1374 Anmälningskod: SLU-10448 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Ekologi Studietakt: 100%