Ny sökning
BI1375

Antrozoologi i praktiken

2020-09-19
Course introduction today 19 th of Sept
If you have not found Canvas yet, this is the link to the meeting today: Meeting ID: 674 7606 9183 Passcode: 141282

2020-08-05
Welcome!
Welcome to the course Anthrozoology in practice! My name is Maria Andersson and I will be the organiser of the course this very first time the course is given. The aim with this course is to give you the possibility to use earlier knowledge to develop your competence within the area of human and animal interactions, both scientifically and practically. Today we know a lot about the animals that live close to humans, and we know how to develop best management, housing and handling. However, still many animals lack the proper environment. In this course we will together analyse why that is, and how we can change that. The overall aim with the course is to achieve better animal welfare, and the course has its base in the evolutionary background of animals and humans. As a student in this course you will initiate discussions and debates descending from your own experience, and you will perform short surveys with people in your surrounding – which results will be discussed during the course. The first scheduled meeting will be the 19-20 th of Sept through the client Zoom. Go to: https://student.slu.se/en/sw-news/2020/3/new-tool-for-e-meetings-for-slu-students/ This means that you can attend the meeting from wherever you are. The first meeting we will together go through the course guidelines, and discuss the assignments included in the course. Before the first meeting, it is recommended to prepare these points: 1) Find three friends (not participating in the course) that can be your discussion partners during the course. Every meeting will include some practical parts where you should discuss with your friends. It will not be a very heavy job for them, more of being a reflection friend. And if you can’t find three, it is fine with one. 2) Ask one or two family members if they can participate in some short surveys on animals during the course. There will be some short surveys during the course, with the aim to discuss how people think about animals. 3) Later in the course you will perform an assignment where you should compare different views and you will be asked to 1) talk to a vet, 2) talk to a teacher, 3) talk to a child. It can be good to prepare this already in the beginning. 4) Last but not least, to prepare for the first meeting you should write a short reflection on why you are attending this course, who you are/your background, and what you think to achieve during this course. I am really looking forward to meet you the 19 of Sept, and do not hesitate to contact me if you have questions before on email: maria.andersson@slu.se Best wishes Maria.

2020-03-19
Welcome to the course - Anthrozoology in practice! Here you can find information about dates, and content in the course! We are looking forward to see you!
The aim with this course is to give the students the possibility to use earlier knowledge to develop their competence within the area of human and animal interactions, both scientifically and practically. Overall information: • The course is open for foreign students, and will therefore be held in English. • The course leader is Maria Andersson, maria.andersson@slu.se • Make sure you plan the dates for the meeting dates: 19-20 Sept (2020), 14-15 Nov (2020), 16-17 Jan (2021). Anthrozoology is the science of human-animal interactions. It includes the scientific areas of both biology and the social sciences. The aim of this course is to increase the scientific knowledge in concerning human and animal interactions, as well as awareness of the consequences of these interactions. The target group is all professionals who work with animals on a daily basis. In the course, students will discuss how attitudes affect handling of animals, and consequently the welfare of animals, as well as how working environments may be improved for both humans and animals. The overall aim is to achieve better animal welfare and safer working environments. The course has its base in the evolutionary background of animals and humans. The basic behavioural needs of animals must be fulfilled by management and husbandry routines to not cause suffering. A profound knowledge of how human behaviour and actions affect animals is necessary as well as knowledge about how behaviour may be changed long term. In the course, students also practice generic skills such as reflection and critical thinking. This is a distance course where the main part is done on the learning platform Canvas. However, at three occasions there will be lectures and discussions at the SLU campus. These meetings are scheduled Saturdays-Sundays. The aim with the meetings is to exchange ideas, listen to each other’s views, and to reflect together with peer students and teachers. The course content is made up of web-based lectures, videos, discussions, reflections, practical exercises and written projects. Students have to attend two out of three meetings during the course. Prerequisite: Bachelor in biology, animal science, veterinary medicine, veterinary nursing, hippology or in agricultural science, including 30 ECTS in zoology.

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2021-01-31

BI1375 Antrozoologi i praktiken, 15,0 Hp

Anthrozoology in practice

Kursplan fastställd

2019-12-18

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Modul 1 7,50 1002
Modul 2 7,50 1003

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kandidatexamen i
- biologi eller
- husdjursvetenskap eller
- veterinärmedicin eller
- djuromvårdnad eller
- hippologi eller
- lantbruksvetenskap inklusive 30 hp zoologi

Kunskaper motsvarande gymnasieskolans kurs Engelska 6.

Mål

Syftet med kursen är att studenterna ska använda sina tidigare kunskaper för att fortsätta utveckla sin kompetens inom området djur och människors interaktioner, både vetenskapligt och praktiskt.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- analysera och diskutera relationer mellan djur och människor i olika situationer,
- beskriva de begränsningar som vi människor utsätter djur för, utifrån kunskap om både djurs och människors beteende och kommunikation samt människors hantering av djur inklusive attityder gentemot djuren,
- analysera konsekvenser av interaktion mellan djur och människor. Både mellan människa och produktionsdjur, människa och sällskapsdjur, människa och djur på djurpark och mellan människa och djur som används i terapi,
- beskriva och diskutera djur och människors interaktioner utifrån rådande djurskyddslagstiftning,
- debattera, både skriftligt och muntligt, de etiska dilemman som kan uppstå som en konsekvens av interaktionen mellan djur och människor i samhället,
- ge råd till djurägare och ge återkoppling på andra studenters prestationer,
- analysera hur man inom olika yrkesprofessioner hanterar djur, och hur denna hantering kan förbättras utifrån tillgänglig forskning,
- skriva en vetenskapligt baserad handlingsplan för hur man kan förbättra hantering av djur, utifrån någon relevant yrkesprofession.

Innehåll

Det övergripande syftet med kursen är att fördjupa medvetenheten om djurs välfärd, och hur djur och människor påverkar varandra. Kursen har sin bas i den evolutionära bakgrunden till djurs behov. Hur människors attityder och beteende påverkar djur är en viktig del i den här kursen, och hur man kan förändra och förbättra interaktionen mellan djur och människor mer långsiktigt.

Detta är en distanskurs där största delen av lärandemomenten görs på distans, och rapporteras via plattformen Canvas. Vid tre tillfällen, fredag-söndag, sker träffar på universitetet och då kommer tiden att ägnas åt föreläsningar och diskussioner, samt redovisningar. Tanken är att träffarna ska ge mycket utbyte för deltagarna. Kursens innehåll består dessutom av reflektioner, praktiska övningar, och skriftligt projektarbete. Inom ramen för kursen ska studenterna träna sina generella kompetenser inom analys, reflektion och kritiskt förhållningssätt, samt muntlig och skriftlig kommunikation med andra människor.

Seminarier och praktiska övningar/studiebesök är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig examination. Godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Praktiska moment i kursen kan bestå av praktik samt studiebesök. Kostnader för dessa kan tillkomma.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Biologiområde: Zoologi (djurbiologi)
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) The Pet-Effect in Daily Life: An Experience
Författare: Janssens et al 2020
Kommentar: Paper 2 Find through google scholar.
2) Experiences and opinions of Danish livestock drivers transporting sows regarding
Författare: Thodberg et al 2020
Kommentar: Paper 1 Find through google scholar.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1375 Anmälningskod: SLU-10311 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för husdjurens miljö och hälsa Studietakt: 50%