Ny sökning
BI1375

Antrozoologi i praktiken

Andra kursvärderingar för BI1375

Läsåret 2021/2022

Antrozoologi i praktiken (BI1375-10296) 2021-08-30 - 2022-01-16

Läsåret 2021/2022

Antrozoologi i praktiken (BI1375-M1296) 2021-08-30 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Antrozoologi i praktiken (BI1375-10311) 2020-08-31 - 2021-01-17

BI1375 Antrozoologi i praktiken, 15,0 Hp

Anthrozoology in practice

Kursplan fastställd

2019-12-18

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Antrozoologi teori 5,00 1002
Antrozoologi seminarium 5,00 1003
Antrozoologi examination 5,00 1004

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kandidatexamen i
- biologi eller
- husdjursvetenskap eller
- veterinärmedicin eller
- djuromvårdnad eller
- hippologi eller
- lantbruksvetenskap inklusive 30 hp zoologi

Kunskaper motsvarande gymnasieskolans kurs Engelska 6.

Mål

Syftet med kursen är att studenterna ska använda sina tidigare kunskaper för att fortsätta utveckla sin kompetens inom området djur och människors interaktioner, både vetenskapligt och praktiskt.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- analysera och diskutera relationer mellan djur och människor i olika situationer,
- beskriva de begränsningar som vi människor utsätter djur för, utifrån kunskap om både djurs och människors beteende och kommunikation samt människors hantering av djur inklusive attityder gentemot djuren,
- analysera konsekvenser av interaktion mellan djur och människor. Både mellan människa och produktionsdjur, människa och sällskapsdjur, människa och djur på djurpark och mellan människa och djur som används i terapi,
- beskriva och diskutera djur och människors interaktioner utifrån rådande djurskyddslagstiftning,
- debattera, både skriftligt och muntligt, de etiska dilemman som kan uppstå som en konsekvens av interaktionen mellan djur och människor i samhället,
- ge råd till djurägare och ge återkoppling på andra studenters prestationer,
- analysera hur man inom olika yrkesprofessioner hanterar djur, och hur denna hantering kan förbättras utifrån tillgänglig forskning,
- skriva en vetenskapligt baserad handlingsplan för hur man kan förbättra hantering av djur, utifrån någon relevant yrkesprofession.

Innehåll

Det övergripande syftet med kursen är att fördjupa medvetenheten om djurs välfärd, och hur djur och människor påverkar varandra. Kursen har sin bas i den evolutionära bakgrunden till djurs behov. Hur människors attityder och beteende påverkar djur är en viktig del i den här kursen, och hur man kan förändra och förbättra interaktionen mellan djur och människor mer långsiktigt.

Detta är en distanskurs där största delen av lärandemomenten görs på distans, och rapporteras via plattformen Canvas. Vid tre tillfällen, fredag-söndag, sker träffar på universitetet och då kommer tiden att ägnas åt föreläsningar och diskussioner, samt redovisningar. Tanken är att träffarna ska ge mycket utbyte för deltagarna. Kursens innehåll består dessutom av reflektioner, praktiska övningar, och skriftligt projektarbete. Inom ramen för kursen ska studenterna träna sina generella kompetenser inom analys, reflektion och kritiskt förhållningssätt, samt muntlig och skriftlig kommunikation med andra människor.

Seminarier och praktiska övningar/studiebesök är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig examination. Godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Praktiska moment i kursen kan bestå av praktik samt studiebesök. Kostnader för dessa kan tillkomma.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1375 Anmälningskod: SLU-10320 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för husdjurens miljö och hälsa Studietakt: 50%