Ny sökning
BI1376

Mikrobiom - en introduktion till mikroorganismernas fascinerande värld

BI1376 Mikrobiom - en introduktion till mikroorganismernas fascinerande värld, 7,5 Hp

Microbiomes – an introduction to the fascinating world of microorganisms

Kursplan fastställd

2019-12-18

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Den mikrobiella värden 3,00 1002
Mikroorganismer i våra liv 2,50 1003
sluttentamen 2,00 1004

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Kursen "Mikrobiom - en introduktion till mikroorganismernas fascinerande värld" syftar till att ge kunskap om, och förståelse för, mikrobiom, inklusive mikroorganismers mångfald och dynamik i olika miljöer och ekosystem, så väl som tillämpningar som använder mikroorganismer för en hållbar användning av naturresurser. Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
-Redogöra för och resonera kring allmänna principer för mikrobiella livstrategier.
-Vara bekant med att använda mikroskop för att studera mikrorganismer och hur molekylära metoder användas för att studera mikroorganismer och mikrobiom.
- Beskriv artmångfald och funktioner hos mikroorganismer, förklara deras förekomst i olika miljöer, deras anpassningar och dynamik, baserat på teori och en grundläggande förståelse av den relativa betydelsen av miljö- och biotiska faktorer.
-Ge exempel på giftiga ämnen producerade av mikroorganismer, deras påverkan och resonera kring varför de produceras (ex. antibiotika/antibiotika resistens)
-Exemplifiera, och resonera kring, hur mikroorganismer kan användas, till exempel inom bioteknikindustrin, för livsmedelsproduktion och för miljötekniska ändamål.
-Exemplifiera, och resonera kring, hur vi kan använda mikroorganismer för att uppnå hållbar användning av naturresurser

Innehåll

Kursen behandlar bakterier, svampar, arkeer och i viss mån även virus, protister och mikroskopiska alger. Kursens ämnen sträcker sig från mikroorganismernas struktur och funktioner; deras betydelse för hälsa och sjukdomar hos människor, djur och växter, deras förekomster och roller i ekosystem, biotekniska tillämpningar för produktion av t.ex. läkemedel och livsmedel med hjälp av mikroorganismer, till hur mikroorganismer kan användas för att behandla förorenat vatten eller mark, hantera avfall, producera energi och deras betydelse för hållbar användning av naturresurser.

Kursen ges som distanskurs.

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, laborationer, grupp- och projektarbete.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examinationsformerna kommer varieras under kursen, examination kan komma att ske genom muntliga och skriftliga prov, inlämningsuppgifter och projektarbete. Detta kan ske antingen vid kursens slut eller under kursens gång. Inlämnat projektarbete redovisas skriftligt och i seminarieform.

Laborationer, grupp- och projektarbeten samt seminarier är obligatoriska
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursens generella undervisningsspråk är svenska men enskilda föreläsningar eller laborationer kan komma att ges på engelska
Kursen är en distanskurs som ges på kvartsfart 25%. I kursen ingår obligatoriska träffar i Uppsala.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Mikrobiologi
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1376 Anmälningskod: SLU-20065 Plats: Uppsala Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi Studietakt: 25%