Ny sökning
BI1377

Biologisk mångfald i sötvatten

Denna kurs riktar sig till dig som vill lära dig om artbestämning och provtagning av stora och små växter och djur i våra sötvattensekosystem, och hur data om biologisk mångfald används för naturvård och miljöövervakning. Fokus är på praktiska övningar på artbestämning. Vi har också teorilektioner där vi går in på hur dessa arter kan användas som indikatorer, samt hur artbestämningen kvalitetssäkras.Efter kursen kommer du kunna identifiera och namnge flertalet djur och växter i svenska sötvatten exempelvis musslor, grodor, växtplankton och vattenväxter. Du kommer kunna använda bestämningslitteratur för att identifiera olika arter, och du kommer ha kännedom om hur man identifierar arter med avancerad DNA-analys. Du kommer också få ekologiska kunskaper, exempelvis kännedom om i vilka typer av miljöer olika arter trivs, samt vilka arter som gynnas respektive missgynnas av olika miljöförändringar.Vi kommer i möjligaste mån besöka olika vattenbiotoper för att själva samla in djur och växter, och öva på praktisk artbestämning med hjälp av experter. Teorilektionerna kommer att innehålla gruppdiskussioner kombinerat med övningar för att både säkerställa ett aktivt lärande och ett utökat kontaktnät.

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-09-21 och 2022-10-12

Andra kursvärderingar för BI1377

Läsåret 2021/2022

Biologisk mångfald i sötvatten (BI1377-10310)

2021-08-30 - 2021-09-29

Läsåret 2020/2021

Biologisk mångfald i sötvatten (BI1377-10304)

2020-08-31 - 2020-09-29

Kursplan

BI1377 Biologisk mångfald i sötvatten, 7,5 Hp

Freshwater biodiversity

Ämnen

Biologi Miljövetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0101

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav(G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet samt Biologi 2

Mål

Kursen syftar till att ge kunskap om biologisk mångfald i sjöar och vattendrag, med fokus på artkunskap och metoder för identifiering av organismer.Efter kursen ska studenten:

- kunna identifiera och namnge flertalet svenska sötvattensarter inom grupper med relativt få arter, såsom fiskar, grodor, kräldjur och stormusslor,

- kunna identifiera sötvattensorganismer till släkte eller annan grupptillhörighet relevant för ekologiska studier inom artrika organismgrupper såsom kärlväxter, bottenfauna, växt- och djurplankton och påväxtalger,

- ha färdighet i att använda bestämningslitteratur,

- ha kännedom om morfologiska och molekylära metoder för analys av biodiversitet,

- ha kännedom om hur biodiversitetsdata kan användas i forskning och miljöanalys inklusive hur det används inom arbetet med art- och habitatdirektivet, förordningen om invasiva främmande arter, samt vattendirektivet,

- visa förståelse för vilka kunskaper som behövs för att göra en expert-identifiering till artnivå.

Innehåll

Vid föreläsningar behandlas begreppet biodiversitet, metoder för artbestämning av olika organismgrupper (med morfologiskt respektive molekylärt baserade metoder), och hur biodiversitetsdata används inom forskning, miljöanalys, naturvård och vattenförvaltning, inklusive art- och habitat- respektive vattendirektivet, samt rödlistade och invasiva arter. Vid övningar tränas provtagning och artbestämning med vedertagna metoder anpassade för de olika organismgrupperna.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen och godkänt deltagande i obligatoriska övningar.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Vatten och Miljö

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Övriga biologikurser

Betygskriterier

Betygskriterier utifrån lärandemål på kursen BI1377: Biologisk mångfald i sötvatten

Lärandemål 1: kunna identifiera och namnge flertalet svenska sötvattensarter inom grupper med relativt få arter, såsom fiskar, grodor, kräldjur och stormusslor (nivå 3-5/U)

Betyg 3:
Studenten kan identifiera ett given antal svenska sötvattensorganismer till art inom grupper med relativt få arter.

Betyg 4:
Studenten kan identifiera de sötvattensorganismerna för nivå 3, plus fler för nivå 4.

Betyg 5:
Studenten kan identifiera de sötvattensorganismerna för nivå 3 & 4, plus fler för nivå 5.

Lärandemål 2: kunna identifiera sötvattensorganismer till släkte eller annan grupptillhörighet relevant för ekologiska studier inom artrika organismgrupper såsom kärlväxter, bottenfauna, växt- och djurplankton och påväxtalger (nivå 3-5/U)

Betyg 3:
Studenten kan identifiera ett given antal svenska sötvattensorganismer till släkte eller annan grupptillhörighet relevant för ekologiska studier inom artrika organismgrupper.

Betyg 4:
Studenten kan identifiera de sötvattensorganismerna för nivå 3, plus fler för nivå 4.

Betyg 5:
Studenten kan identifiera de sötvattensorganismerna för nivå 3 & 4, plus fler för nivå 5.

Lärandemål 3: ha färdighet i att använda bestämningslitteratur (nivå 3/U)

Betyg 3:
Studenten kan i princip identifiera en okänd sötvattensorganism genom att använda en adekvat nyckel.

Lärandemål 4: ha kännedom om morfologiska och molekylära metoder för analys av biodiversitet (nivå 3-4/U)

Betyg 3:
Studenten kan beskriva de viktigaste morfologiska identifieringsmetoder för en organismgrupp. Studenten kan förklara hur molekylär identifiering går till i princip.

Betyg 4:
Studenten kan nämna minst en för- och en nackdel med den molekylära i jämförelse med den morfologiska identifieringen för en organismgrupp.

Lärandemål 5: ha kännedom om hur biodiversitetsdata kan användas i forskning och miljöanalys inklusive hur det används inom arbetet med art- och habitatdirektivet, förordningen om invasiva främmande arter, samt vattendirektivet (nivå 3-5/U)

Betyg 3:
Studenten kan resonera kring begreppen ”biologisk indikator”, ”miljöanalys” och ”forskning”.

Betyg 4:
Studenten kan utveckla varför och hur vissa taxa inom en given organismgrupp används som indikatorer.

Betyg 5:
Studenten kan utveckla hur en given organismgrupp skulle kunna användas mera utöver redan befintliga användningsområden.

Lärandemål 6: visa förståelse för vilka kunskaper som behövs för att göra en expert-identifiering till artnivå (nivå 3/U)

Betyg 3:
Studenten har kunskap om existensen av standarder och att det finns förtydliganden i nationella tekniska dokument som ska användas vid identifiering. Studenten ska kunna redogöra att dessa kräver i huvudsak 1) ackreditering av det utförande laboratoriet, 2) deltagande i interkalibreringar, 3) att vissa resurser (utrustning, litteratur) måste användas), 4) att även provtagningen måste ha utförts enligt vissa standarder.

Sammanvägning av betygen:

Fordringar för betyg 3: godkänt på alla lärandemål på åtminstone nivå 3.

För betyg 4: som för betyg 3, plus lärandemål 1,2, 4 och 5 åtminstone nivå 4.

För betyg 5: som för betyg 4, plus lärandemål 1,2 och 5 nivå 5.

Underkänt: Studenten uppfyller i ett eller fler mål inte krav för nivå 3.

Fordringar för godkänd kurs: Godkänd skriftlig tentamen och godkänt deltagande i obligatoriska övningar.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Miljövetenskap
Kurskod: BI1377 Anmälningskod: SLU-10135 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Vatten och Miljö Studietakt: 100%