Ny sökning
BI1378

Skoglig naturvårdsbiologi

Information från kursledaren

Most welcome to the course in Forest Conservation Biology!

The course is a distance course, and will run at a 50% pace from January to June 2023.

There will be one mandatory physical meeting during the course, whe we will meet in Uppsala for two full days of excursions. This will take place 4-5 May. Please book these dates in your calendar alreay now!

The course consist of both asynchronous and synchronous activities. Asynchronous activities are e.g. recorded lectures that you can follow when it suits you, and assignments that you can work on when it suit you but hand in before a given deadline. Synchronous activities are for example literature seminars, discussions and exercises, where you meet teachers and fellow students online at a specified time. The synchrounous activities are always scheduled Thursdays and Fridays

Please note that some of the synchonous activites are mandatory!

If you have any questions regarding the course, please do not hesitate to contact me.

/Erik Öckinger

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för BI1378

Läsåret 2022/2023

Skoglig naturvårdsbiologi (BI1378-20115)

2022-11-01 - 2023-01-15

Läsåret 2022/2023

Skoglig naturvårdsbiologi (BI1378-M2115)

2022-11-01 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Skoglig naturvårdsbiologi (BI1378-M3027)

2022-01-17 - 2022-06-05

Läsåret 2021/2022

Skoglig naturvårdsbiologi (BI1378-30027)

2022-01-17 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Skoglig naturvårdsbiologi (BI1378-30289)

2021-01-18 - 2021-06-06

Kursplan

BI1378 Skoglig naturvårdsbiologi, 15,0 Hp

Forest Conservation Biology

Ämnen

Biologi Skogsvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Debatt och debattartikel 2,0 0202
Litteraturseminarium 2,0 0203
Exkursion 2,0 0204
Skriftlig examination 9,0 0205

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper på grundnivå motsvarande 120 hp varav

- 60 hp biologi eller

- 60 hp skogsvetenskap eller

- 60 hp skogshushållning eller

- 60 hp miljövetenskap eller

- 60 hp landskapsarkitektur eller

- 60 hp lantbruksvetenskap

- 60 hp naturresurshushållning eller

- 60 hp skogs- och träteknik

samt

Engelska 6.

Mål

Kursens syfte är att ge studenterna fördjupade kunskaper inom bevarandebiologi (naturvårdsbiologi) med fokus på dess tillämpning i skogslandskap. Studenterna ges möjlighet att fördjupa sin ämneskunskap och utveckla förmåga att arbeta självständigt samt bättre förstå hur ämneskunskapen kan användas av avnämare. Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- Förklara viktiga teorier och begrepp inom ekologi som används i bevarandebiologi och deras tillämpning i skoglig naturvård;

- Definiera biologisk mångfald och jämföra olika sätt att mäta biologisk mångfald i skogsekosystem;

- Beskriva naturliga förhållanden och processer i svenska skogar, hur mänskliga störningar (såsom skogsbruk, klimatförändringar och förändrad markanvändning) påverkar den biologiska mångfalden (för närvarande, i dåtid och i framtiden) och föreslå lämpliga metoder för bevarande och restaurering av biologisk mångfald;

- Beskriva och jämföra olika naturvårdsåtgärder som utförs i svenska skogslandskap;

- Diskutera hur bevarande av biodiversitet kan vara i konflikt med eller i linje med andra samhällsmål;

- Tillägna sig, kritiskt analysera och diskutera vetenskaplig litteratur inom bevarandebiologi.

Innehåll

Kursen behandlar ämnet bevarandebiologi (naturvårdsbiologi) med fokus på dess tillämpning i skogslandskap. Undervisningen består av en blandning av självstudier och olika undervisningsaktiviteter: föreläsningar, litteraturseminarier, projekt, exkusioner och övningar.Kursen består av flera delar: Naturliga och mänskliga störningsregimer, Skogens biologiska mångfald och hur man mäter den, Naturvårdsåtgärder i skogen, Viktiga ekologiska begrepp i bevarandebiologin, Bevarandeåtgärder för enskilda arter, Globala förändringar, Naturvården i ett samhälleligt sammanhang samt Multifunktionella skogar och urban ekologi. Varje del består såväl av föreläsningar som minst en annan undervisningsform (t.ex. litteraturseminarier, projekt och övningar). Litteraturseminarier är viktiga för att fördjupa ämneskunskap och vetenskapligt tänkande.Kursen ges som distanskurs. Litteraturseminarier, inlämningsuppgifter, muntliga presentationer, exkursioner och skriftlig tentamen är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen, godkända skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga presentationer samt deltagande i obligatoriska seminarier och exkursioner.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Biologiområde: Ekologi

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

1) Conservation Biology for all

**Författare: **Sodhi, N.S. & Ehrlich, P.R

ISBN: 978–0–19–955424–9

Kommentar: Freely available online at: https://conbio.org/publications/free-textbook/

2) Scientific papers available at Canvas at the start of the course

  1. test 2022-04-27

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Biologi Skogsvetenskap
Kurskod: BI1378 Anmälningskod: SLU-30165 Plats: Uppsala Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Ekologi Studietakt: 50%