Ny sökning
BI1378

Skoglig naturvårdsbiologi

Welcome video

Here is a link to a 2-minute welcome video: https://youtu.be/c7tre_t7BI0

2020-11-27
Literature
The text book is available online (see link below) Below is the course literature listed, with the dates indicating the connection with the time plan: 21 January: Sodhi & Ehrlich Chapter 1, Chapter 2, Hortal, J. et al. (2015) Seven shortfalls that beset large-scale knowledge of biodiversity. Annu. Rev. Ecol. Evol. Syst. 46: 523-549. 22 January: Sodhi & Ehrlich Chapter 10 4 February: Groom, M.J. et al. (2005) Chapter 11 Conservation genetics: the use and importance of genetic information. In: Principles of Conservation Biology. 3rd ed. Pp. 375-415. Supple, M.A. & Shapiro, B. (2018) Conservation of biodiversity in the genomics era. Genome Biology 19:131. Sodhi & Ehrlich Chapter 5 Jackson, S.T. & Sax, D.F. (2010) Balancing biodiversity in a changing environment: extinction debt, immigration credit and species turnover. TREE 25: 153-160. 11 February: Hanski, I. & Gaggiotti. O.E. (2004). Metapopulation biology: past, present, and future. In: Ecology, genetics, and evoluation of metapopulations. Pp. 3-22. 18 February: Ranius, T. A population viability analysis of a beetles inhabiting hollow trees 19 February: Butchart, S.H.M. et al. (2010) Global biodiversity: indicators of recent declines. Science 328: 1164-1168. 25 February: Kuuluvainen, T. (2002) Natural variability of forests as a reference for restoring and managing bio-logical diversity in boreal Fennoscandia. Silva Fennica 36: 97-125. Ramberg, E. et al. (2018) Coordination through databases can improve pre-scribed burning as a conservation tool to promote forest biodiversity. Ambio 47: 298–306 26 February: Nilsson, S.G. (2008) Biodiversity and sustainable forestry in changing landscapes – principles and southern Sweden as an example. Journal of Sustainable Forestry 21: 11–43. 3 March. Sodhi & Ehrlich Chapter 7. 4 March: Sodhi & Ehrlich Chapter 8. Felton, A. (2016) How climate change adaptation and mitigation strategies can threaten or enhance the biodiversity of production forests: Insights from Sweden. Biological Conservation 194: 11-20. Edenius, L., Bergman, M., Ericsson, G. & Danell, K. (2002) The role of moose as a disturbance factor in managed boreal forests. Silva Fennica 36: 57-67. 11 March: Felton, A. et al. (2020) Keeping pace with forestry: Multi-scale conservation in a changing production forest matrix. Ambio 49: 1050-1064. 12 March: Bullock, J.M. et al. (2011) Restoration of ecosystem services and biodiversity: conflicts and opportunities. TREE 26: 542-549. Nogues-Bravo, D. et al. (2016) Rewilding is the new Pandora's box in conservation. Current Biology Magazine 26: R87-R91 Seddon, P.J. et al. (2014) Reversing defaunation: Restoring species in a changing world. Science 345: 406-412. 31 March: FAO 2018. Forest Policy – Basic knowledge. 15 April: Schröter, M. et al. (2014) Ecosystem services and opportunity costs shift spatial priorities for conserving forest biodiversity. PLOSOne 9:e112557 7 May: Duinker, P.N. et al. (2017) Chapter 34. Urban woodlands and their management. Routledge handbook of urban forestry. Fay, N. & Butler, J. (2017) Chapter 33. Conservation of ancient and other veteran trees. Routledge handbook of urban forestry. Sodhi & Ehrlich Chapter 13.7, P. 253.

2020-11-27
Welcome to the course
This is a distance course, and due to the new corona virus we only meet online. The course takes place at half-time, with activities planned during the second half of each week. Several synchronous activities (e.g. literature seminars) are compulsary, which means that you have to be present in front of your computer at certain times. However, many activities are asynchonous, so you can do them when it suits you.

Kursvärderingen är avslutad

BI1378-30289 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

BI1378 Skoglig naturvårdsbiologi, 15,0 Hp

Forest Conservation Biology

Kursplan fastställd

2020-02-21

Ämnen

Biologi Skogsvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Debatt och debattartikel 2,00 1002
Litteraturseminarium 3,00 1003
Exkursion 1,00 1004
Skriftlig examination 9,00 1005

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper på grundnivå motsvarande 120 hp varav
- 60 hp biologi eller
- 60 hp skogsvetenskap eller
- 60 hp skogshushållning eller
- 60 hp miljövetenskap eller
- 60 hp landskapsarkitektur eller
- 60 hp lantbruksvetenskap
- 60 hp naturresurshushållning eller
- 60 hp skogs- och träteknik
samt
Engelska 6.

Mål

Kursens syfte är att ge studenterna fördjupade kunskaper inom bevarandebiologi (naturvårdsbiologi) med fokus på dess tillämpning i skogslandskap. Studenterna ges möjlighet att fördjupa sin ämneskunskap och utveckla förmåga att arbeta självständigt samt bättre förstå hur ämneskunskapen kan användas av avnämare. Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- Förklara viktiga teorier och begrepp inom ekologi som används i bevarandebiologi och deras tillämpning i skoglig naturvård;
- Definiera biologisk mångfald och jämföra olika sätt att mäta biologisk mångfald i skogsekosystem;
- Beskriva naturliga förhållanden och processer i svenska skogar, hur mänskliga störningar (såsom skogsbruk, klimatförändringar och förändrad markanvändning) påverkar den biologiska mångfalden (för närvarande, i dåtid och i framtiden) och föreslå lämpliga metoder för bevarande och restaurering av biologisk mångfald;
- Beskriva och jämföra olika naturvårdsåtgärder som utförs i svenska skogslandskap;
- Diskutera hur bevarande av biodiversitet kan vara i konflikt med eller i linje med andra samhällsmål;
- Tillägna sig, kritiskt analysera och diskutera vetenskaplig litteratur inom bevarandebiologi.

Innehåll

Kursen behandlar ämnet bevarandebiologi (naturvårdsbiologi) med fokus på dess tillämpning i skogslandskap. Undervisningen består av en blandning av självstudier och olika undervisningsaktiviteter: föreläsningar, litteraturseminarier, projekt, exkusioner och övningar.

Kursen består av flera delar: Naturliga och mänskliga störningsregimer, Skogens biologiska mångfald och hur man mäter den, Naturvårdsåtgärder i skogen, Viktiga ekologiska begrepp i bevarandebiologin, Bevarandeåtgärder för enskilda arter, Globala förändringar, Naturvården i ett samhälleligt sammanhang samt Multifunktionella skogar och urban ekologi. Varje del består såväl av föreläsningar som minst en annan undervisningsform (t.ex. litteraturseminarier, projekt och övningar). Litteraturseminarier är viktiga för att fördjupa ämneskunskap och vetenskapligt tänkande.

Kursen ges som distanskurs. Litteraturseminarier, inlämningsuppgifter, muntliga presentationer, exkursioner och skriftlig tentamen är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen, godkända skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga presentationer samt deltagande i obligatoriska seminarier och exkursioner.

 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekologi
Medansvariga:
Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
Institutionen för vilt, fisk och miljö

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Biologiområde: Övriga biologikurser

The grade for the entire course is based on the grades on the debate, the excursion and the written exams (including the assignment in genetics) described below.

Debate and debate article, 2.0 credits

Scale: 5, 4, 3 or U (fail) (which is used for the grading of the course, but for the module only Pass or Fail is visible)

To pass this module the student needs to participate in the debate April 22nd and write a debate article (deadline April 23rd).

To get grade 3 requires:

 • Active participation in oral debate.
 • Article with 12 arguments with some support.
 • Article with appropriate language and structure.

To get grade 4 requires:

 • Everything required for grade 3.
 • The article should have at least 3 arguments, which are highly relevant and wellsupported.
 • The article should be easy to read, which means that it is linguistically correct and well structured.

To get grade 5 requires:

 • Everything required for grade 4.
 • The article has throughout an argumentation that is clear and logical.
 • The text is throughout wellwritten and concise.

Literature seminars, 3.0 credits

Scale: Pass or Fail

To pass this module the student needs to participate in the online seminars Feb 17th; March 5th; March 17th; April 9th; April 16th; and May 7th. This means that the student (i) is prepared to discuss questions for each scientific paper, and (ii) presents scientific papers for the group members when responsible.

Excursion, 1.0 credits

Scale: 5, 4, 3, and U (fail) (which is used for the grading of the course, but for the module only Pass or Fail is visible). Due to the new corona virus there will not be any excursions in the field this year.

To get grade 3 requires:

 • Do all field work and answer all questions according to the instructions in the assignment with a deadline May 21st.

To get grade 4 requires:

 • Everything required for grade 3.
 • The answers to several of the questions reveals a broad and deep knowledge of the subject.
 • The answers are easy to read, since they are linguistically correct and wellstructured.

To get grade 5 requires:

 • Everything required for grade 4.
 • The answers to most of the questions reveals a broad and deep knowledge of the subject.
 • The text shows an ability to connect the field observations with general knowledge about forest ecology.
 • The text is throughout concise.

Written exam, 9.0 credits

Scale: 5, 4, 3, and U (fail)

The written exam consists of three parts: the written part of the assignment in Conservation genetics (deadline February 26th), and two take home exams (March 19th and one in May 26th-28th).

The written report in the Conservation genetics assignment will be assessed as follows:

To get grade 3 requires:

Shows comprehensive understanding of conservation genetics concepts

To get grade 4 requires:

Shows comprehensive understanding and an ability to link together conservation genetics concepts in a logical way

To get grade 5 requires:

Shows depth and breadth in understanding of conservation genetics concepts and an ability to link together conservation genetics concepts in a logical way

The written exam will test the ability regarding the following aspects:

- Describe nature conservation with respect to its societal context, explain its scientific foundations, and structurally discuss underlying ethical values;
- Explain important theories and concepts in population biology, community ecology, ecosystem ecology, and landscape ecology and their application in forest-related nature conservation;
- Define biodiversity and compare different ways to assess biodiversity in forest ecosystems;
- Describe the natural conditions and processes in Swedish forests, how anthropogenic disturbance affect biodiversity, and propose appropriate conservation and restoration approaches;

- Describe different types of conservation measures taken in Swedish forested landscapes
- Explain the roles of actors in the forest sector regarding nature conservation and give examples on how their perspectives on nature conservation differ
- Give examples on how ecological knowledge can be combined by knowledge in other disciplines to find solutions in nature conservation, for instance when handling conflicting goals in multifunctional forests

To get grade 3 requires

 • Basic abilities regarding all seven aspects described above. Basic abilities means that key terms can be explained and patterns described.

To get grade 4 requires

 • Everything required for grade three.
 • Everything required for all modules (debate article, excursion, written exam) have been sent in before the deadlines.
 • For several of these aspects, the student shows a knowledge which especially is deeper, but also wider. This means that also processes behind the patterns can be explained and that the patterns can be described from different perspectives. Wider knowledge means that a larger number of terms can be explained and more patterns be described relevant for forest conservation biology.
 • The student can make a reasonable choice about which knowledge that should be used in different practical examples.

To get grade 5 requires

 • Everything required for grade four
 • For almost all of these seven aspects, the student shows especially a deep, but also wide, knowledge. This means that also processes behind the patterns can be explained and that different perspectives on the same patterns can be compared. Wider knowledge means that a larger number of terms can be explained and more patterns be described relevant for forest conservation biology.
 • The student can discuss which knowledge that should be used in different practical examples and the consequences of different choices.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Skoglig ekologi och hållbar skötsel – masterprogram Jägmästarprogrammet Skötsel av vilt- och fiskpopulationer - masterprogram Skogsbruk med många mål Skogsmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Biologi Skogsvetenskap
Kurskod: BI1378 Anmälningskod: SLU-30289 Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekologi Studietakt: 50%