Ny sökning
BI1380

Urban Ecology for the Development of Sustainable Living

BI1380 Urban Ecology for the Development of Sustainable Living, 15,0 Hp

Urban Ecology for the Development of Sustainable Living

Kursplan fastställd

2020-10-21

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande minst 120 hp, varav minst 30 hp i ett av följande huvudområden: biologi, landskapsarkitektur, trädgårdsvetenskap, lantbruksvetenskap eller miljövetenskap, samt Engelska 6 eller motsvarande.

Mål

Kursen är tvärvetenskaplig och integrerar ekologi, växtskydd och stadsplanering med syftet att främja hållbar stadsutveckling för växter, djur och människor.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
•Förklara vetenskapliga koncept inom urban ekologi och integrerat växtskydd anpassat till gröna miljöer i staden
•Analysera historiska perspektiv och framtida utmaningar för utveckling av urbana grönområden
•Integrera ekologi med andra ämnesområden för att utveckla hållbara städer med fokus på växter och de organismer som interagerar med växterna
•Analysera hur teoretiska koncept och resonemang inom och mellan olika ämnesområden kan bidra till design och skötsel av hållbara urbana grönområden och främja hållbar stadsutveckling
•Identifiera frågeställningar och vetenskapligt undersöka dessa för att dra slutsatser om hållbar utveckling av urbana grönområden
•Kommunicera vetenskapliga resultat, och deras betydelse för utvecklingen av urbana grönområden, till en bred allmänhet.

Innehåll

Innehållet spänner över naturvetenskapliga till samhällsvetenskapliga perspektiv, samt deras integrering, inom urban utveckling i linje med FNs hållbarhetsmål (t. ex. mål nr 11 och 15). Centralt för kursen är koncepten urban ekologi och hållbart växtskydd. Hållbart växtskydd baseras på djupgående ekologisk och biologisk kunskap om växtskadegörare och nyttoorganismer (t. ex. pollinatörer) som integreras med samhällsvetenskapliga perspektiv. Kursen berör de ekologiska processer som sker inom urbana områden och hur kunskap om interaktionen mellan olika arter (växter, mikroorganismer, insekter) kan integreras med tex landskapsarkitektur och miljöpsykologi för att skapa hållbara städer för växter, djur och människor. Studenterna introduceras till att öva på ett tvärvetenskapligt arbetssätt för att designa och sköta olika typer av grönområden såsom parker, trädgårdar, golfbanor, stadsodlingar, som är praktiska och anpassningsbara för mänskliga aktiviteter. Ett antal olika perspektiv på urban planering och skötsel av urbana grönområden från olika aktörer (t. ex. allmänhet, beslutsfattare, stadsplanerare, ekologer) ingår i kursen, inklusive perspektiv på växtodling, biodiversitet, invasiva arter, människors hälsa och välmående, landskapsdesign och framtida utmaningar i både en svensk och internationell kontext. Det finns också möjlighet att specialisera sig inom sitt eget ämnesområde för att förstå hur den egna kompetensen bidrar till att skapa hållbara städer.

Kursen ges på distans. Aktiviteter inkluderar föreläsningar, seminarier, fallstudier och andra övningar, samt projektarbete.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examinationen baseras på muntliga och skriftliga redovisningar av individuellt och gruppbaserat arbete. För godkänd kurs måste studenterna godkännas på examinationen och delta i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen riktar sig både till studenter med naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig bakgrund, samt yrkesverksamma.

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Biologiområde: Ekologi
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Nivå: Avancerad nivå Kurskod: BI1380 Anmälningskod: SLU-40153 Plats: Alnarp Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Studietakt: 100%