Ny sökning
BI1382

Skoglig ekologi och botanik

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för BI1382

Läsåret 2021/2022

Skoglig ekologi och botanik (BI1382-40035)

2022-03-24 - 2022-06-05

Kursplan

BI1382 Skoglig ekologi och botanik, 7,5 Hp

Forest ecology and botany

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0101

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 15 hp inom något av följande områden- skogsvetenskap

- skogsbruksvetenskap

- biologi

- skogs- och träteknik

- markvetenskap

- landskapsarkitektur

- miljövetenskap

- trädgårdsvetenskap

- lantbruksvetenskap.

Mål

Syftet med kursen är att skapa en grundläggande förståelse för ekologiska system globalt och lokalt samt att koppla ekologiska teorier och naturliga processer i skogsekosystem till skogsskötsel och naturvård.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna- förklara och använda grundläggande ekologiska begrepp

- beskriva skogsekosystem lokalt och globalt, samt förklara hur dessa påverkas av mänsklig och naturlig störning

- redogöra för trofiska interaktioner, energi och näringstransport

- redogöra för hur populationstäthet och artrikedom varierar i tid och rum som ett resultat av biotiska och abiotiska faktorer

- förklara de ekologiska grunderna för skogsskötsel och naturvård

- redogöra för grundläggande ekologi, systematik och anpassningar, inklusive spridnings-, etablerings- och överlevnadsstrategier, hos träd, kärlväxter, mossor och lavar vilka förekommer i svensk skogsmark

- använda grundläggande metoder och redskap för artbestämning av växter

- med korrekt terminologi redovisa karaktärer hos kärlväxter, mossor och lavar i text och bild

- söka och kritiskt granska litteratur inom ämnet.

Innehåll

Kursen ger grundläggande förståelse för ekosystems sammansättning och funktion, särskilt med avseende på skogliga ekosystem, samt kunskap om grundläggande ekologiska begrepp och processer. Grundläggande populations och samhällsekologi behandlas. Globala biologiska diversitetsmönster beskrivs tillsammans med de processer som styr artantal och täthet av arter i ekologiska system.Svenska vegetationstyper och deras särdrag behandlas liksom effekterna av naturlig och mänsklig störning. Särskild vikt läggs vid variationen mellan olika typer av skogsekosystem i Sverige. Vidare behandlas den ekologiska grunden till skogsskötsel och naturvård.Kursen ger grundläggande botaniska färdigheter med avseende på artbestämning, morfologi, systematik och taxonomi hos kärlväxter, mossor, lavar vilka förekommer i svensk skogsmark.Genomförandet av kursen bygger på föreläsningar, övningar, exkursioner, gruppstudier av vetenskapliga artiklar samt skrivande av rapporter. Exkursioner, vissa växtövningar och övningar i källkritik, upphovsrätt och informationssökning är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen

Godkänd skriftlig rapport

Fullgjorda obligatoriska moment
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för vilt, fisk och miljö

Medansvariga:

Institutionen för skogens ekologi och skötsel

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Biologiområde: Ekologi

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1382 Anmälningskod: SLU-40062 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för vilt, fisk och miljö Studietakt: 50%