Ny sökning
BI1383

Trädbiologi, genetik och evolution

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

BI1383-20027 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Kursplan

BI1383 Trädbiologi, genetik och evolution, 15,0 Hp

Tree biology, genetics and evolution

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Projektarbete+loggbok 2,0 0102
Projekt presentation 2,0 0103
Praktisk tentamen virkeslära + anatomi 2,0 0104
Skriftlig tentamen 9,0 0105

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav(G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå och- Biologi 2, alternativt Biologi B

- Kemi 2, alternativt Kemi Beller motsvarande kunskaper

Mål

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om träds evolution, genetik och biologi samt deras egenskaper och roll, både i naturliga och i hållbart brukade skogsekosystem. I efterföljande fallstudier analyseras trädens roll i skogars kolbalans.Efter avslutad kurs ska studenten kunna- beskriva kopplingar mellan trädens livsprocesser och skogars kolbalans

- beskriva livsprocesser och tillväxt hos träd med utgångspunkt från inre fysiologiska och yttre miljöfaktorer som abiotisk och biotisk stress

- redogöra för vedens bildning, struktur och funktion

- redogöra skillnaderna på vedens anatomi och virkesegenskaper i de för skogsbruket viktigaste trädslagen

- beskriva genetisk nedärvning, den genetiska variationens bakgrund samt dess nyttjande inom trädförädling

- redogöra för kopplingen mellan urval och evolution, olika arters bildningsmodeller, evolutionära begränsningar samt kunna lösa enkla evolutionära problemställningar

- beskriva huvudsakliga skillnader och likheter mellan växt, svamp och djurrikena och ha en övergripande förståelse för deras evolutionära förhållanden

- redogöra för principerna för vetenskapligt kunskapssökande och skrivande.

Innehåll

Innehållet i kursen ger kunskaper om trädbiologi, och trädens egenskaper och roll i skogsekosystem och skogenshälsa på flera olika nivåer: molekylära, fysiologiska och ekologiska. Innehållet bygger på förståelse om huvudsakliga skillnader och likheter mellan växt, svamp och djurrikena som introduceras i början av kursen. Kursinnehållet tar upp hur de biologiska förutsättningarna, vad gäller trädens genetik, ved bildning, fotosyntes, vattentransport och näringsupptag, styr skogarnas hållbara nytta för människor och samspelet mellan naturens olika organismer.Genomförandet av kursen bygger på föreläsningar, övningar, exkursioner, studiebesök, självstudier av kurslitteratur, gruppstudier av vetenskapliga artiklar, samt skrivande av rapporter. Exkursioner och studiebesök är obligatoriska delar av kursen.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen, godkända skriftliga inlämningsuppgifter och fullgjorda obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Skoglig genetik och växtfysiologi

Medansvariga:

Institutionen för skogens biomaterial och teknologi Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Biologiområde: Övriga biologikurser
Ersätter: SG0223 Ekologi och Trädbiologi

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

  1. Raven Biology of Plants Författare: Raven, Eichorn och Evert ISBN: 9781464113512 Kommentar: Finns flera exemplar i Skogis biblioteket.

Det finns också en 2018 uplaga (ISBN 9781319156268) som rekommenderas om någon vill köpa en egen kopia.

  1. Infectious Forest Diseases Författare: Paolo Gonthier, Giovanni Nicolotti ISBN: 9781780640402 1) Anatomy of Seed Plants Författare: Katherine Esau ISBN: 978-0-471-24520-9 Kommentar: Icke obligatoriskt stöd litteratur till anatomi-delen av kursen.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1383 Anmälningskod: SLU-20027 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Skoglig genetik och växtfysiologi Studietakt: 100%