Ny sökning
BI1384

Animalieproduktionens driftledning och system

Kursen ska ge kunskaper kring moderna system inom animalieproduktion och relaterade aspekter som bidrar till framgångsrik produktion: driftledning och hållbar utveckling, hög standard när det gäller djurens hälsa, välfärd och stallmiljö, effektiv kommunikation med olika aktörer inblandade i produktionen (myndigheter, rådgivare, veterinärer och olika företag). En viktig del i kursen baseras runt kritisk tänkande och möjlighet att skaffa helhetsperspektiv av det moderna lantbruket samt utmaningar som kan komma i framtiden.

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-10-24 och 2022-11-14

Andra kursvärderingar för BI1384

Läsåret 2021/2022

Animalieproduktionens driftledning och system (BI1384-10185)

2021-08-30 - 2021-11-01

Kursplan

BI1384 Animalieproduktionens driftledning och system, 15,0 Hp

Animal Production Systems and Management

Ämnen

Biologi Lantbruksvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Vallproduktion 7,5 0102
Animalieproduktion och driftledning 7,5 0103

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande minst 50 hp inom ämnet lantbruksvetenskap varav minst 15 hp med inriktning djurbiologi och minst 10 hp med inriktning teknologi.

Mål

Den studerande ska efter genomgången kurs ha förutsättningar att kunna leda verksamheter i animalieproduktion och genom fördjupade kunskaper i olika aspekter i produktionen av lantbrukets djur kunna förstå, tillämpa, analysera och värdera olika produktionsmetoder och system genom ett hållbart förhållningssätt.Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

- förutsättningarna för produktionsledning och produktionsuppföljning i animalieproduktionen med särskilt fokus på ökad precision och analys

- utforma, tillämpa, analysera och utvärdera praktiska lösningar för animalieproduktion och foder för idisslare samt sätta samman dessa i system utifrån fördjupade biologiska, tekniska och ekonomiska kunskaper

- ur ett hållbarhetsperspektiv analysera och värdera animalieproduktion i ett internationellt perspektiv

- analysera och värdera miljömässiga och etiska aspekter samt människans roller för animalieproduktionen

Innehåll

Kursen bygger på föreläsningar, inläsning av litteratur och fallstudier. Studenterna får också göra enskilda arbeten och studiebesök. I fallstudierna och de enskilda arbetena kan studenterna inrikta sig på vissa djurslag.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända redovisningar av fallstudier och inlämningsuppgifter samt deltagande i studiebesök och redovisningar.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Rekommenderade förkunskaper motsvarande genomgångna kurserna Animalieproduktion I och II samt Djurhållningens teknologi.För begränsning av antalet tentamenstillfällen se regelsamling för utbildningar vid SLU.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Biosystem och teknologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Övriga biologikurser
Ersätter: BI1219

Betygskriterier

Lärandemål:


1 - kunna förutsättningarna för produktionsledning och
produktionsuppföljning i animalieproduktionen med
särskilt fokus på ökad precision och analys

2 - kunna utforma, tillämpa, analysera och utvärdera
praktiska lösningar för animalieproduktion samt sätta
samman dessa i system utifrån fördjupade biologiska,
tekniska och ekonomiska kunskaper

3 - ur ett hållbarhetsperspektiv analysera och värdera
animalieproduktionens förhållanden i länder på olika
utvecklingsstadier.

4 - analysera och värdera miljömässiga och etiska aspekter
samt människans roller för animalieproduktionen

Betyg:


5 - Betyg 5 på minst två av delmomenten 2, 6 och 7 samt minst betyg 4 på ett av dessa moment och
betyg 3 på övriga delmoment; Betyg 5 kan ges även om inte alla krav uppfyllts, vid en
helhetsbedömning av prestationen
4 - Minst ett genomsnittligt betyg 3,6 på på delmomenten 2, 6 och 7 och betyg 3 på övriga
delmoment
3 - Minst betyg 3 på samtliga delmoment.

U - Betyg U på något delmoment.Delmoment:

Delmoment 1.Sort och artblandningar i vallen

Delmoment 2. Tentamen vall.

Delmoment 3. Skörd av vallfoder

Delmoment 4. Djurvälfärd och djurhälsa

Delmoment 5. Workshop 1 och 2

Delmoment 6. PLF

Delmoment 7. Praktik, ledning och analys av animalieföretag

Delmoment 8. Driva det framgångsrika animalieföretaget

Delmoment 9. Studiebesök och obligatorska moment

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Lantbruksvetenskap
Kurskod: BI1384 Anmälningskod: SLU-10049 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Biosystem och teknologi Studietakt: 100%