Ny sökning
BI1386

Skogs- och landskapsekologi

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för BI1386

Läsåret 2021/2022

Skogs- och landskapsekologi (BI1386-30100)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2021/2022

Skogs- och landskapsekologi (BI1386-M3100)

2022-01-17 - 2022-03-23

Kursplan

BI1386 Skogs- och landskapsekologi, 15,0 Hp

Forest and landscape ecology

Ämnen

Skogsbruksvetenskap Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Examination - Ekologiska grundbegrepp (EB) 4,0 0202
Lab datorsession EB 1,0 0203
Skriftlig uppgift EB 1,0 0204
Examination - Skogsekologi (SE) 5,0 0205
Lab datorsession SE 1,0 0206
Skriftlig uppgift SE 1,0 0207
Examination Landskapsekologi (LE) 1,0 0208
Skriftlig uppgift LE 1,0 0209

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav(G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå och- Matematik 2a, alternativt Matematik 2b, alternativt Matematik 2c, alternativt Matematik B

- Naturkunskap 2, alternativt Naturkunskap B

- Engelska BDå kursens undervisningsspråk är engelska medges undantag från kravet på svenska för grundläggande behörighet.Förkunskapskravet kan också uppfyllas på annat sätt som ger motsvarande kunskaper.

Mål

Kursens syfte är att ge en introduktion till grundläggande ekologiska begrepp med särskild tonvikt på skogsekologi i stads- och landsbygdslandskap. Dessutom introduceras studenterna till ekologiska tillämpningar som funktionell ekologi och ekosystemtjänster, samt till bevarandebiologi i brukade och naturliga skogssystem.Efter avslutad kurs ska studenten kunna- beskriva ekologiska organisationsnivåer och ge exempel på ekologiska processer och strukturer i skogsbestånd och landskap dominerade av skog

- diskutera olika ekologiska processer som kan förklara den biologiska mångfalden i skogliga ekosystem

- diskutera det omgivande landskapets inflytande på ekologiska processer

- förklara den ekologiska bakgrunden till de viktigaste miljöproblemen i skogslandskap

- ge exempel på ekosystemfunktioner som är viktiga för ekosystemtjänster

- använda några vanliga ekologiska metoder och tillämpningar

- analysera och diskutera ekologisk litteratur

- använda grundläggande ekologisk vokabulär i muntlig och skriftlig kommunikation.

Innehåll

Kursen fokuserar på grundläggande ekologiska begrepp, teoretiska principer, och praktiska tillämpningar av modern skogs- och landskapsekologi. Studenterna får lära sig hur skogens ekosystem är organiserade och får en överblick över skogens biotiska och abiotiska komponenter och processer. Under kursen diskuterar studenterna ekologiska tillämpningar och får lära sig hur organismer och deras miljö samverkar. Vidare studerar de ekologiska principer på individ-, populations-, samhälls-, ekosystem- och landskapsnivå. Studenterna får lära sig att förstå effekterna av naturlig och mänsklig påverkan på skogsekosystemfunktioner. Det ingår även en introduktion till hur ekologisk kunskap tillämpas för bevarande av arter i skogslandskap.Teoretiska och praktiska inslag varvas i olika undervisningsmoment för att skapa förståelse för grunderna inom ekologi, särskilt skogs- och landskapsekologi. Föreläsningar underlättar studenternas förståelse för kurslitteraturen, som i hög grad består av vetenskapliga texter. Alla moduler innehåller praktiska moment i form av exkursioner med övningar. Studenterna genomför även grupparbeten och individuella uppgifter baserade på utvald litteratur, vilka presenteras muntligt och skriftligt. Studieresor och muntliga presentationer är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd examination av grupparbeten och inlämningsuppgifter. Deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen tillämpar principerna för Writing Across the Curriculum (WAC) för de skriftliga inslagen i kursen. Studenterna förväntas täcka halva kostnaden för exkursioner själva.Kursplanen är uppdaterad pga ändrat huvudområde i enlighet med Utbildningsnämndens beslut 2021-02-11 (§§ 9-10) om huvudområdet Skogsbruksvetenskap och om examenskrav (SLU.sfak.2021.3.1.1-22).

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Biologiområde: Ekologi

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Skogsbruksvetenskap Biologi
Kurskod: BI1386 Anmälningskod: SLU-30156 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap Studietakt: 100%