Ny sökning
BI1389

Biokemi, cellbiologi och mikrobiologi

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper och laborativ träning i biokemi och molekylär cellbiologi, mikrobiologi och immunologi som behövs för fortsatta studier i biologi. Kursen syftar även till att integrera de olika ämnesområdena biokemi, cellbiologi, mikrobiologi och immunologi samt ge en övergripande förståelse för systembiologi.

Information från kursledaren

Viktig information! Den här kursen är full och reserver står i kö. Du som är antagen måste registrera dig senast kursstartsdagen för att inte förlora din plats. Reserver kallas per e-post och måste svara inom 24 timmar. Har du frågor om detta, kontakta us-husdjur@slu.se

Kursen ges för första gången vt2022. Delkurserna i Bakteriologi, Virologi och Immunologi samläses med kursen BI1391.

Notera: Vissa moment kan komma att hållas via zoom, baserat på smittskydds-läge

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

BI1389-40001 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för BI1389

Läsåret 2022/2023

Biokemi, cellbiologi och mikrobiologi (BI1389-40093)

2023-03-22 - 2023-06-04

Kursplan och övrig information

Kursplan

BI1389 Biokemi, cellbiologi och mikrobiologi, 15,0 Hp

Biochemistry, cellbiology and microbiology

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Biokemi – Laborationer och övningar 1,0 0102
Biokemi – Intermediär ämnesomsättning 4,0 0103
Cellbiologi – Anatomi, funktion och vävnad 4,0 0104
Bakteriologi 2,0 0105
Immunologi 2,0 0106
Virologi 2,0 0107

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskravGrundnivå (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

• Biologi 2, Biologi B

• Kemi 2, Kemi B

• Matematik 3, Matematik C

Mål

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper och laborativ träning i biokemi och molekylär cellbiologi, mikrobiologi och immunologi som behövs för fortsatta studier i biologi. Kursen syftar även till att integrera de olika ämnesområdena biokemi, cellbiologi, mikrobiologi och immunologi samt ge en övergripande förståelse för systembiologi.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- beskriva de viktigaste biomolekylernas grundstruktur och funktion,

- redogöra för struktur och funktion hos DNA, RNA och flödet av genetisk information,

- beskriva cellens huvudsakliga metabola processer,

- använda och förklara vissa biokemiska metoder samt redogöra för experimentella resultat,

- beskriva olika relevanta celltypers uppbyggnad och basala funktioner som interaktioner mellan celler och extracellulärt matrix och transport av molekyler inom och över cellmembran,

- beskriva principer för cellens tillväxt, differentiering och signalering, samt stamceller och cancer,

- jämföra förekomst av, samt systematik, morfologi och egenskaper hos olika typer av mikroorganismer,

- beskriva mikroorganismers betydelse för uppkomst av sjukdom hos djur,

- förklara mikroorganismers påverkan, både positiva och negativa, på djurs immunmekanismer.

Innehåll

Kursen avser att ge kännedom om grundläggande biokemiska begrepp och processer såsom livets molekylers struktur och funktion samt enzymatisk katalys och kinetik samt cellens metabolism.Kursen belyser även grundläggande cellbiologiska strukturer och processer innefattande organellers funktion, DNA, RNA och proteinsyntes, reglering av genuttryck, membranstruktur, membrantransport, intracellulär transport, cellsignalering, cytoskelettet, cellcykels dynamik och reglering, extracellulär matrix, cell-cell/cell-matrixkontakter, stamceller samt uppkomst av cancer. Vidare ger kursen grundläggande kunskaper om mikroorganismers uppbyggnad och karakteristika samt principer för systematik av mikroorganismer. Den ger översiktliga kunskaper om hur infektion av olika mikroorganismer sker, immunförsvarets mekanismer hos djuret samt principer för diagnostik, prevention och kontroll av mikroorganismer.I kursen ingår föreläsningar, seminarier och gruppövningar och även laborationer. Obligatoriska moment förekommer, inom t.ex. övningar, laborationer, grupparbeten och seminarier.I kursen tränas följande generella kompetenser: skriftlig och muntlig kommunikation, formulera labbrapporter, analys, problemlösning och kritiskt tänkande.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd examination. Godkänt deltagande i obligatoriska moment. • Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
• Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
• Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
• För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

• Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
• Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Vissa moment kan komma att genomföras på engelska.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi

Medansvariga:

Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Biologiområde: Cellbiologi
Ersätter: Delvis HV0133, BI0960 och BI1081

Betygskriterier

Betygskriterier för kursen "Molekylär cellbiologi och mikrobiologi" (Bi1389) 15 hp

Närvaro på samtliga obligatoriska moment krävs för att bli godkänd på kursen. Vid särskilda skäl kan ersättningsuppgifter accepteras.

På laborationsrapporterna ges endast betyget G eller U.

Skriftlig tentamen: 5 skriftliga tentamina:

Biokemi (Deltentamen 1)

Cellbiologi (Deltentamen 2)

Bakteriologi(Deltentamen 3)

Virologi (Deltentamen 4)

Immunologi (Deltentamen 5)

På varje deltentamen ges betyg enligt följande:

3 (G): ~60-75% av poängsumman godkänt

4: ~75-90% av poängsumman godkänt

5: >~90% av poängsumman godkänt

För att bli godkänd på kursen krävs minst betyg 3 på samtliga tentamina samt Godkänt på labbrapporterna. Slutbetyget i kursen viktas sedan mot antalet hp för respektive delmoment enligt nedan:

Biokemi: 4/14

Cellbiologi: 4/14

Bakteriologi: 2/14

Immunologi: 2/14

Virologi: 2/14

Betyg

Lärandemål 1

Beskriva de viktigaste biomolekylernas grundstruktur och funktion

Lärandemål 2

Redogöra för struktur och funktion hos DNA, RNA och flödet av genetisk information

Lärandemål 3

Beskriva cellens huvudsakliga metabola processer

5

Uppnå minst ~90% rätt

Studenten identifierar de viktigaste biomolekylerna och beskriver deras grundstruktur och funktion.

Studenten redogör för struktur och funktion hos DNA, RNA och flödet av genetisk information.

Studenten beskriver cellens huvudsakliga metabola processer

4

Uppnå minst ~75% rätt

Studenten identifierar de viktigaste biomolekylerna och beskriver deras grundstruktur och funktion.

Studenten redogör för struktur och funktion hos DNA, RNA och flödet av genetisk information.

Studenten beskriver cellens huvudsakliga metabola processer

3

Uppnå minst ~60% rätt

Studenten identifierar de viktigaste biomolekylerna och beskriver deras grundstruktur och funktion.

Studenten redogör för struktur och funktion hos DNA, RNA och flödet av genetisk information.

Studenten beskriver cellens huvudsakliga metabola processer

Betyg

Lärandemål 4

Använda och förklara vissa biokemiska metoder samt redogöra för experimentella resultat

Lärandemål 5

Beskriva olika relevanta celltypers uppbyggnad och basala funktioner som interaktioner mellan celler och extracellulärt matrix och transport av molekyler inom och över cellmembran.

Lärandemål 6

Beskriva principer för cellens tillväxt, differentiering och signalering, samt stamceller och cancer.

5

Uppnå minst ~90% rätt

Studenten redogör för cellens uppbyggnad, interaktioner mellan celler och extracellulärt matrix, transport av molekyler inom och över cellmembran

Studenten beskriver cellens tillväxt, signalering, stamceller samt mekanismer som styr uppkomst av cancer

4

Uppnå minst ~75% rätt

Studenten redogör för cellens uppbyggnad, interaktioner mellan celler och extracellulärt matrix, transport av molekyler inom och över cellmembran

Studenten beskriver cellens tillväxt, signalering, stamceller samt mekanismer som styr uppkomst av onormal celldelning

3

Uppnå minst ~60% rätt

Studenten använder och redogör för grundläggande biokemiska laboratorietekniker

Studenten redogör för cellens uppbyggnad, interaktioner mellan celler och extracellulärt matrix, transport av molekyler inom och över cellmembran

Studenten beskriver cellens tillväxt, signalering, stamceller samt mekanismer som styr uppkomst av onormal celldelning

Betyg

Lärandemål 7

Jämföra förekomst av, samt systematik, morfologi och egenskaper hos olika typer av mikroorganismer

Lärandemål 8

Beskriva mikroorganismers betydelse för uppkomst av sjukdom hos djur

Lärandemål 9

Förklara mikroorganismers påverkan, både positiva och negativa, på djurs immunmekanismer.

5

Uppnå minst ~90% rätt

Studenten diskuterar mekanismen för sjukdomsframkallande hos olika mikroorganismer samt diskuterar olika sätt att förebygga sjukdomsuppkomst hos djur

Studenten beskriver olika mekanismer för mikrobiella virulensfaktorer (och ”evasion”) samt visar förståelse för inflammationens betydelse för immunförsvaret

4

Uppnå minst ~75% rätt

Studenten diskuterar mekanismen för sjukdomsframkallande hos olika mikroorganismer samt diskuterar olika sätt att förebygga sjukdomsuppkomst hos djur

Studenten beskriver olika celltyper som bekämpar virus och bakterier och hur immunsystemet aktiveras av mikrobiella komponenter, samt beskriver principer för vaccination och immunoprofylax

3

Uppnå minst ~60% rätt

Studenten jämför förekomst av samt systematik, morfologi och egenskaper hos olika typer av mikroorganismer

Studenten redogör för mikroorganismers (d.v.s. virus och bakteriers) betydelse för uppkomst av sjukdom hos djur och hur de kan kontrolleras

Studenten beskriver immunförsvarets generella uppbyggnad, redogör för struktur och funktion hos ex. immunoglobuliner, MHC molekyler, och T-cellsreceptorer som är viktiga för igenkänning av antigen, samt för faktorer som är viktiga i det medfödda försvaret (”innate immunity”), och dess betydelse vid mikrobiella infektioner

Litteraturlista

  1. Essential Cell Biology Författare: Albert et al. ISBN: ISBN9780393679533 Kommentar: Den senast upplagan är den 5:e, 2019 av W. W. Norton & Company, Den 4:e upplagan 2014 av Taylor Francis Inc, New York & London, ISBN: 9780393680393, går också bra.
  2. Biochemistry (Kompletterande, ej nödvändig) Författare: Abali et al ISBN: ISBN9781975155117 Kommentar: Mycket bra biokemibok särskilt metabolismdelen från J.B. Lippincott Williams and Wilkins Company, Philadelphia. Den senast är den 8:e upplagan men den 7:e upplagan from 2017 av Ferrier går också bra.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Etologi och djurskydd (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1389 Anmälningskod: SLU-40001 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi Studietakt: 100%