Ny sökning
BI1390

Biokemi och intermediär ämnesomsättning

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper och laborativ träning i kemi, biokemi och molekylär cellbiologi.

Hej och Välkommen till kursen Biokemi och intermediär ämnesomsättning BI1390!

I november kör vi igång med denna spännande kurs där du kommer att få lära dig massor om bland annat cellen, livets biomolekyler och om metabolismen. Kursen kommer att ges delvis på plats på Campus Ultuna, men vissa delar kommer ges via digitala plattformar, dvs via Zoom. Schemat finns upplagt på websidan, där finns mer information med specifikt vilka moment vi kommer att beröra under kursens gång samt om dessa moment är förlagda på Campus eller digitalt.

Mer information kommer såklart i samband med kursstarten!

Vi ses då!

Johan Dicksved, kursledare

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2022-01-30

BI1390 Biokemi och intermediär ämnesomsättning, 15,0 Hp

Biochemistry and intermediary metabolism

Kursplan fastställd

2020-11-12

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Biokemi – Allmänkemi 4,00 1002
Biokemi – Laborationer och övningar 3,00 1003
Biokemi – Intermediär ämnesomsättning 8,00 1004

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

• Biologi 2, Biologi B
• Kemi 2, Kemi B
• Matematik 3, Matematik C

Mål

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper och laborativ träning i kemi, biokemi och molekylär cellbiologi.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
- redogöra för grundläggande begrepp samt utföra beräkningar inom stökiometri, jämviktslära och grundläggande termodynamik,
- redogöra för struktur och funktion av DNA, RNA och flödet av genetisk information,
- identifiera och redogöra för cellens viktigaste biomolekyler med avseende på struktur och funktion,
- använda och förklara vissa biokemiska metoder samt redogöra för experimentella resultat,
- redogöra för cellens uppbyggnad med dess anabola och katabola processer,
- redogöra för metaboliska samspel vid olika nutritionella betingelser,
- utföra grundläggande laborativa moment med säkerhet och precision.

Innehåll

Kursen avser att ge grundläggande kemiska och biokemiska begrepp och processer såsom olika typer av kemisk bindning, stökiometri, syra-bas jämvikt och termodynamik, livets molekylers struktur och funktion samt enzymatisk katalys och kinetik. Cellens uppbyggnad och organellers funktion. Cellens och kroppens metabolism och bioenergetik utifrån ett nutritionellt perspektiv.

I kursen ingår föreläsningar, grupplaborationer, seminarier och gruppövningar enligt studentaktiverande undervisning. Obligatoriska moment förekommer inom t.ex. övningar, seminarium, grupparbeten och laborationer.

I kursen tränas följande generella kompetenser: skriftlig och muntlig kommunikation, formulera labrapporter, analys, problemlösning och kritiskt tänkande.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd examination. Godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Vissa föreläsningar genomförs på engelska.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Medansvariga:
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
Institutionen för molekylära vetenskaper

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Biologiområde: Molekylärbiologi
Ersätter: Ersätter: HV0120
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Lippincott´s Illustrated Reviews: Biochemistry
Författare: Emine E Abali, Susan D Cline, David S Franklin, Dr Susan M Viselli
ISBN: 9781975155117
Kommentar: Vi kommer huvudsakligen använda den här boken som kurslitteratur men det är fritt att välja även andra biokemiböcker. Det går bra även med äldre upplagor av boken.
2) Essential Cellbiology
Författare: Alberts, Bruce, Bray, Dennis, Hopkin, Karen, Johnson, Alexander, Lewis, Julian
ISBN: 9780815345749
Kommentar: Kursbok- Boken finns som inbunden eller i paperback format. Använd senaste upplagan om möjligt. Essential cellbiology kommer även att användas i kommande programkurs (Molekylär cellbiologi och mikrobiologi).
3) Biochemistry 6 or 7th ed.
Författare: Jeremy M. Berg, John L. Tymoczko och Lubert Stryer
ISBN: 0-7167-8724-5
Kommentar: Alternativ bok för den intresserade. Mer detaljerad det finns fler att välja på för den intresserade
4) Chemical principles
Författare: Zumdahl/DeCoste
ISBN: 9781305581982
Kommentar: Kursbok för allmänkemidelen av kursen. 8e upplagan. I e-boksformat är den billigare. Värt att notera dock: På kursens canvassida kommer det läggas upp en pdf-fil, som är en förkortad version av Chemical principles av Zumdahl/Decoste, Den kommer man kunna ladda ner gratis och skulle säga att den duger bra för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Djur och hållbarhet (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1390 Anmälningskod: SLU-20001 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för husdjurens utfodring och vård Studietakt: 100%