Ny sökning
BI1391

Molekylär cellbiologi och mikrobiologi

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper och laborativ träning i cellbiologi, mikrobiologi, immunologi och genetik. Kursen syftar även till att integrera de olika ämnesområdena cellbiologi, mikrobiologi, immunologi och genetik samt ge en övergripande förståelse för systembiologi.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

BI1391-40002 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Kursplan

BI1391 Molekylär cellbiologi och mikrobiologi, 15,0 Hp

Cellbiology, genetics and microbiology

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Cellbiologi 5,0 0102
Genetik 2,0 0103
Bakteriologi 2,0 0104
Immunologi 2,0 0105
Parasitologi 2,0 0106
Virologi 2,0 0107

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav(G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

• Biologi 2, Biologi B

• Kemi 2, Kemi B

Mål

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper och laborativ träning i cellbiologi, mikrobiologi, immunologi och genetik. Kursen syftar även till att integrera de olika ämnesområdena cellbiologi, mikrobiologi, immunologi och genetik samt ge en övergripande förståelse för systembiologi.Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

- redogöra för cellens uppbyggnad, interaktioner mellan celler och extracellulärt matrix, transport av molekyler inom och över cellmembran,

- beskriva cellens tillväxt, signalering, stamceller samt mekanismer som styr uppkomst av cancer,

- jämföra förekomst av, samt systematik, morfologi och egenskaper hos olika typer av mikroorganismer och parasiter,

- beskriva mikroorganismers och parasiters betydelse för uppkomst av sjukdom hos djur,

- använda och redogöra för grundläggande mikrobiologiska och parasitologiska laboratorietekniker,

- beskriva immunförsvarets generella uppbyggnad och dess betydelse vid mikrobiella infektioner och mot parasiter,

- redogöra för grundläggande genetik, genetisk variation, organisation av arvsmassan samt reglering av genuttryck.

Innehåll

Kursen avser att belysa grundläggande cellbiologiska processer innefattande reglering av genuttryck, membranstruktur, membrantransport, intracellulär transport, cellsignalering, cytoskelettet, cellcykeln, extracellulär matrix, cell-cell/cell-matrixkontakter, cancer samt stamceller.Vidare ger kursen grundläggande kunskaper om mikroorganismers och parasiters uppbyggnad och karakteristika samt principer för systematik av mikroorganismer och parasiter. Den ger översiktliga kunskaper om hur infektion av olika mikroorganismer och parasiter sker, immunförsvarets mekanismer hos däggdjuret samt principer för diagnostik, prevention och kontroll av mikroorganismer och parasiter. Kursen ger en översikt över förekomsten av sjukdomsframkallande parasiter hos lantbrukets djur och sällskapsdjur. Kursen ger inom området genetik kunskaper inom mendelsk nedärvning, genetisk variation, organisation av arvsmassa, genreglering, genfamiljer samt centrala genetiska och molekylärgenetiska metoder.I kursen ingår föreläsningar, seminarier, gruppövningar och laborationer. Obligatoriska moment förekommer, inom t.ex. laborationer, gruppövningar och seminarier.I kursen tränas följande generella kompetenser: skriftlig och muntlig kommunikation, problemlösning och kritiskt tänkande.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig examination, godkänt deltagande vid obligatoriska moment.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

- Vissa moment kan komma att hållas på engelska.

- Kursen förutsätter grundläggande förkunskaper inom kemi, biokemi och cellbiologi.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap

Medansvariga:

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi Institutionen för husdjursgenetik

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Biologiområde: Mikrobiologi
Ersätter: Ersätter: HV0133

Betygskriterier

Betygskriterier för kursen ”Molekylär cellbiologi och mikrobiologi” (BI1391) 15 hp

Närvaro på samtliga obligatoriska moment krävs för att bli godkänd på kursen. Vid särskilda skäl kan ersättningsuppgifter accepteras.

På laborationsrapporterna ges endast betyget G eller U.

Skriftlig tentamen: 6 skriftliga tentamina:

 • Cellbiologi (Deltentamen 1)
 • Genetik (endast G eller U)
 • Parasitologi (Deltentamen 2)
 • Bakteriologi (Deltentamen 3)
 • Virologi (Deltentamen 4)
 • Immunologi (Deltentamen 5)

Slutbetyget i kursen viktas mot antalet undervisningsveckor för respektive delmoment:

Deltentamen_Viktning

5

4

3 (G)

Deltentamen 1_5/13

100-90

<90-75

<75-60

Deltentamen 2_2/13

100-90

<90-75

<75-60

Deltentamen 3_2/13

100-90

<90-75

<75-60

Deltentamen 4_2/13

100-90

<90-75

<75-60

Deltentamen 5_2/13

100-90

<90-75

<75-60

Summa (%) viktat resultat

100-90

<90-75

<75-60

För att bli godkänd på kursen krävs minst betyg 3 på samtliga tentamina.

Betyg

Lärandemål 1

Redogöra för cellens uppbyggnad, interaktioner mellan celler och extracellulärt matrix, transport av molekyler inom och över cellmembran

Lärandemål 2

Beskriva cellens tillväxt, signalering, stamceller samt mekanismer som styr uppkomst av onormal celldelning

Lärandemål 3

Redogöra för grundläggande genetik, organisation av arvsmassan samt reglering av genuttryck.

5

Uppnå minst 90% rätt

Studenten redogör för cellens uppbyggnad, interaktioner mellan celler och extracellulärt matrix, transport av molekyler inom och över cellmembran

Studenten beskriver cellens tillväxt, signalering, stamceller samt mekanismer som styr uppkomst av onormal celldelning

4

Uppnå minst 75% rätt

Studenten redogör för cellens uppbyggnad, interaktioner mellan celler och extracellulärt matrix, transport av molekyler inom och över cellmembran

Studenten beskriver cellens tillväxt, signalering, stamceller samt mekanismer som styr uppkomst av onormal celldelning

3

Uppnå minst 60% rätt

Studenten redogör för cellens uppbyggnad, interaktioner mellan celler och extracellulärt matrix, transport av molekyler inom och över cellmembran

Studenten beskriver cellens tillväxt, signalering, stamceller samt mekanismer som styr uppkomst av onormal celldelning

Studenten behärskar grundläggande Mendelsk nedärvning, genetisk variation, genkartläggning och redogör för hur arvsmassan är organiserad

Betyg

Lärandemål 4

Jämföra förekomst av, samt systematik, morfologi och egenskaper hos olika typer av mikroorganismer och parasiter

Lärandemål 5

Beskriva mikroorganismers och parasiters betydelse för uppkomst av sjukdom hos djur

Lärandemål 6

Använda och redogöra för grundläggande mikrobiologiska laboratorietekniker

Lärandemål 7

Beskriva immunförsvarets generella uppbyggnad och dess betydelse vid mikrobiella infektioner

5

Uppnå minst 90% rätt

Studenten diskuterar mekanismen för sjukdomsframkallande hos olika mikroorganismer samt diskuterar olika sätt att förebygga sjukdomsuppkomst hos djur

Studenten beskriver olika mekanismer för mikrobiella virulensfaktorer (och ”evasion”) samt visar förståelse för inflammationens betydelse för immunförsvaret

4

Uppnå minst 75% rätt

Studenten diskuterar mekanismen för sjukdomsframkallande hos olika mikroorganismer samt diskuterar olika sätt att förebygga sjukdomsuppkomst hos djur

Studenten beskriver olika celltyper som bekämpar virus, bakterier och parasiter och hur immunsystemet aktiveras av mikrobiella komponenter, samt beskriver principer för vaccination och immunoprofylax

3

Uppnå minst 60% rätt

Studenten jämför förekomst av samt systematik, morfologi och egenskaper hos olika typer av mikroorganismer och parasiter

Studenten redogör för mikroorganismers (d.v.s. virus, bakteriers och parasiters) betydelse för uppkomst av sjukdom hos djur och hur de kan kontrolleras

Studenten använder och redogör för grundläggande mikrobiologiska laboratorietekniker

Studenten beskriver immunförsvarets generella uppbyggnad, redogör för struktur och funktion hos ex. immunoglobuliner, MHC molekyler, och T-cellsreceptorer som är viktiga för igenkänning av antigen, samt för faktorer som är viktiga i det medfödda försvaret (”innate immunity”), och dess betydelse vid mikrobiella infektioner

Litteraturlista

 1. Essential Cellbiology Författare: Alberts B., Hopkin K., Johnson A.D., Morgan D., Raff M., Roberts K., Walter P. ISBN: 9780393680393 Kommentar: Bok till cellbiologi-delen.
 1. 5.ed. WW Norton & Co, US. 864 sidor.
 1. Veterinary Microbiology and Microbial Disease Författare: Quinn P.J., Markey B.K., Leonard F.C., Hartigan P., Fanning S. ISBN: 9781405158237 Kommentar: Bok till mikrobiologi- och immunologi-delarna.
 1. 2.ed. Wiley-Blackwell, US. 928 sidor.
 1. Principles of Veterinary Parasitology Författare: Jacobs D., Fox M., Gibbons L., Hermosilla C. ISBN: 9780470670422 (tryckt), 9781118977446 (e-bok) [Principles of Veterinary Parasitology] (https://ebookcentral.proquest.com/lib/slub-ebooks/detail.action?docID=4040288) Kommentar: Bok till parasitologi-delen.
 1. Wiley-Blackwell, US. 312 sidor. OBS! E-bok finns tillgänglig gratis via SLU:s bibliotek.
 1. Genetics, a conceptual approach Författare: Pierce, B.A. ISBN: 9781319308315 Kommentar: Bok till genetik-delen.
 1. 7.ed. W.H. Freeman, US. 976 sidor.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1391 Anmälningskod: SLU-40002 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap Studietakt: 100%