Ny sökning
BI1392

Faunistik - Artkunskap, ekologi och förvaltning

Syftet med kursen är att studenten ska erhålla en grundläggande kunskap om Sveriges däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, dess biologi och -förvaltning.

Information från kursledaren

Hej

Välkomna på kursen ”Faunistik; artkunskap, ekologi och förvaltning” (BI1392)! Hoppas det ska bli en trevlig och lärorik tid.

Bakgrunden till den här kursen är att många examinerade studenter från VH-fakultetens utbildningar kommer i senare sammanhang i kontakt med vilda djur på olika vis. Inom veterinärmedicin kan det handla om livsmedelsinspektion, förvaltningsfrågor eller viltmedicinsk forskning och sjukdomsövervakning. Inom husdjursagronomi kan det handla om interaktion mellan tama och vilda djur, jakt och naturförvaltning. Även inom ämnesområden som djursjukvård, etik och hälsa sker mycket arbete med direkt eller indirekt koppling till vilda djur, samt naturligtvis inom forskning och undervisning. Naturligtvis kan vi alla komma i kontakt med vilda djur i såväl privatliv som yrkesliv, så därför är alla intresserade välkomma att gå kursen (givet uppfyllda förkunskapskrav)

Kursen erbjuder artkunskap om våra vilda ryggradsdjur, dess grundläggande ekologi samt förvaltning. Den huvudsakliga inriktningen är artkunskap och färdighet att i fält, via bilder, delar (ex horn) eller spår artbestämma våra däggdjur, fåglar och kräldjur. Kursen omfattar även utbredning, habitat, grundläggande ekologi (ekosystemfunktioner, artinteraktioner, trofinivåer) samt vilt- och naturförvaltning. Vi kommer även att beröra viltövervakning, sjukdomsövervakning och användandet av vilda djur inom forskning och som livsmedel.

Kursen genomförs på halvtidsfart under kväller och helger under vårterminen och består av föreläsningar, museistudier, exkursioner samt enskilda litteraturarbeten. Delar av tentamen kommer att hållas i fält.

Så, varmt välkomna på kurs! Hör gärna av er om frågor/funderingar, min epost carl-gustaf.thulin@slu.se

Carl-Gustaf Thulin, kursledare

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

BI1392-30263 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Kursplan

BI1392 Faunistik - Artkunskap, ekologi och förvaltning, 15,0 Hp

Faunistics - Species identification, ecology and management

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Däggdjur, groddjur, kräldjur 5,0 0102
Fåglar 5,0 0103
Exkursion Grimsö 1,0 0104
Övriga exkursioner 2,0 0105
Litteraturuppgift 2,0 0106

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras(GXX)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

60 hp på grundnivå

Mål

Syftet med kursen är att studenten ska erhålla en grundläggande kunskap om Sveriges däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, dess biologi och -förvaltning.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- identifiera våra vanligaste vilda däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur,

- beskriva arternas övergripande utbredning i Sverige,

- redogöra för arternas grundläggande biologi och ekologi,

- redogöra för jakt, vilt- och naturförvaltning i Sverige,

- redogöra för hanteringen av vilda djur i livsmedelskedjan, epidemiologi och zoonoser.

Innehåll

Kursen består av föreläsningar, studiebesök och exkursioner inriktade på artkunskap om våra vilda däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur samt deras utbredning, habitat och grundläggande biologi (föda, spår, läten, förflyttning och reproduktion). Kursen innehåller även föreläsningar om grundläggande ekologi (ekosystemfunktioner, artinteraktioner, trofinivåer), artskydd (statens vilt), vilt- och naturförvaltning i Sverige, vilda djur i livsmedelskedjan, viltövervakning, sjukdomsövervakning och regelverk för användandet av vilda djur inom forskning.Kursen genomförs som salsundervisning, obligatoriska exkursioner och -studiebesök.Inom kursen tränas studenten att i fält känna igen våra vanligaste däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur samt erhålla grundläggande kunskap om dess utbredning, biologi och förvaltning. Kursdeltagarna får även en övergripande kunskap om vilda djur i livsmedelskedjan samt hur dess sjukdomar påverkar såväl djur som människa.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen samt fältprov. Godkänd inlämningsuppgift. Exkursioner och studiebesök.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen genomförs på halvtidsfart under kvällar och helger. Kostnader för resor och boende i samband med exkursioner bekostas av kursdeltagarna. Kursen är ett samarbete mellan institutioner på VH-fakulteten samt Institutionen för ekologi vid NJ-fakulteten. Eventuellt kommer ytterligare lärare bjudas in från andra institutioner vid SLU eller externt.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi

Medansvariga:

Institutionen för ekologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Biologiområde: Zoologi (djurbiologi)

Betygskriterier

Faunistik - Artkunskap, ekologi och förvaltning – BI1392 (15 hp, grundnivå)

Kursens mål (enligt kursplanen):

Syftet med kursen är att studenten ska erhålla en grundläggande kunskap om Sveriges däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, dess biologi och -förvaltning

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Identifiera våra vanligaste däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur

Arternas övergripande utbredning i Sverige

Redogöra för arternas grundläggande biologi

Redogöra för arternas grundläggande ekologi

Redogöra för jakt, vilt- och naturförvaltning i Sverige

Redogöra för hanteringen av vilda djur i livsmedelskedjan

Redogöra för begreppen artskydd och statens vilt med bäring på den svenska faunan

Redogöra för begreppen epidemiologi och zoonoser med bäring på den svenska faunan

Kursen består av föreläsningar, studiebesök, exkursioner samt inlämningsuppgift indelade i fem moduler:

Modul 1: Deltenta 1 (Däggdjur, groddjur, kräldjur), 5 HP

Modul 1: Deltenta 2 (Fåglar), 5HP

Modul 1: Exkursion Grimsö, obligatorisk närvaro, 1 HP

Modul 1: Övriga exkursioner, 50% närvaro, 2 HP

Modul 1: Litteraturuppgift, obligatorisk, 2 HP

Varje deltentamen kommer poängmässigt att bestå av ungefär lika andel artkunskapsfrågor (känna igen utseende, ljud och/eller spår av arter) och grundläggande ekologi och/eller förvaltningsfrågor.

Inlämningsuppgiftuppgiften ska bestå av en populärvetenskaplig text som väljs ut och utförs enskilt i samråd med anvisad ämneslärare och ska utgöras av exempelvis en artbeskrivning, beskrivning av en artgrupp, en ekologisk och/eller förvaltningsinriktad frågeställning knuten till en eller flera arter. Texten ska bestå av cirka 400-600 ord, 1-5 källhänvisningar/referenser och textkommentarer ska inhämtas av 1) en därtill utsedd kurskamrat och 2) därpå (efter justering enligt föreslagna ändringar) anvisad ämneslärare. Innan texten lämnas för examination ska den redigeras i enlighet med ämneslärarens förslag. Anvisade datum för olika moment (se schema) ska hållas.

Examenskriterier:

För godkänd kurs med betyg 3 krävs:

Studenten ska ha svarat korrekt på minst 50% av frågorna i Deltenta 1

Studenten ska ha svarat korrekt på minst 50% av frågorna i Deltenta 2

Godkänd närvaro på exkursion Grimsö

Godkänd närvaro på minst tre övriga exkursioner/studiebesök

Godkänd inlämningsuppgift

För godkänd kurs med betyg 4 krävs:

Utöver ovanstående ska studenten ska ha svarat korrekt på minst 70% av de sammanräknade frågorna i Deltenta 1 och Deltenta 2 samt hållit alla datum för inlämningsuppgiften.

För godkänd kurs med betyg 5 krävs:

Utöver ovanstående ska studenten ska ha svarat korrekt på minst 90% av de sammanräknade frågorna i Deltenta 1 och Deltenta 2 samt hållit alla datum för inlämningsuppgiften.

Dessa examenskriterier gäller för kursen Faunistik - Artkunskap, ekologi och förvaltning – BI1392 (15 hp, grundnivå) under vårterminen 2022 (VT22).

Litteraturlista

 1. Artfakta, däggdjur Författare: Artdatabanken, SLU [Artfakta, däggdjur ] (https://artfakta.se/artbestamning/taxon/mammalia-4000107)1) Artfakta, kräldjur Författare: Artdatabanken, SLU [Artfakta, kräldjur] (https://artfakta.se/artbestamning/taxon/reptilia-4000106) Kommentar: Se även nyckel
 2. Artfakta, groddjur Författare: Artdatabanken, SLU [Artfakta, groddjur] (https://artfakta.se/artbestamning/taxon/amphibia-4000105) Kommentar: Se även nyckel
 3. Fågelguiden ­ Europas och Medelhavsområdets fåglar i fält Författare: Svensson L, Mullarney K, Zetterström D & Grant P ISBN: 9789174240399 [Fågelguiden ­ Europas och Medelhavsområdets fåglar i fält] (https://www.bokus.com/bok/9789174240399/fagelguiden-europas-och-medelhavsomradets-faglar-i-falt/) Kommentar: Andra upplagan, 445 sidor. Finns även elektroniskt i form av en app till mobiltelefon eller surpflattor, då ingår läten.
 4. Vilt, människa, samhälle Författare: Danell K, Bergström R ISBN: 9789147094189 1) Däggdjur i Sverige Författare: Bjärvall A & Ullström S ISBN: 9789174240733 Kommentar: Kan vara svår att få tag på
 5. Spårboken - Spår och spårtecken efter däggdjur och fåglar Författare: Bang P ISBN: 9789151843469 Kommentar: Kan vara svår att få tag på.
 6. Djurens spår Författare: Olsen L-H ISBN: 9789113043791 Kommentar: Kan vara svår att få tag på
 7. Grod- och kräldjur i Norden Författare: Cedhagen T, Nilsson G ISBN: 9789185094837 Kommentar: Kan vara svår att få tag på

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1392 Anmälningskod: SLU-30263 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi Studietakt: 50%