Ny sökning
BI1392

Faunistik - Artkunskap, ekologi och förvaltning

Syftet med kursen är att studenten ska erhålla en grundläggande kunskap om Sveriges däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, dess biologi och -förvaltning.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för BI1392

Läsåret 2021/2022

Faunistik - Artkunskap, ekologi och förvaltning (BI1392-30263)

2022-01-17 - 2022-06-05

Kursplan

BI1392 Faunistik - Artkunskap, ekologi och förvaltning, 15,0 Hp

Faunistics - Species identification, ecology and management

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Däggdjur, groddjur, kräldjur 5,0 0102
Fåglar 5,0 0103
Exkursion Grimsö 1,0 0104
Övriga exkursioner 2,0 0105
Litteraturuppgift 2,0 0106

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras(GXX)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

60 hp på grundnivå

Mål

Syftet med kursen är att studenten ska erhålla en grundläggande kunskap om Sveriges däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, dess biologi och -förvaltning.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- identifiera våra vanligaste vilda däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur,

- beskriva arternas övergripande utbredning i Sverige,

- redogöra för arternas grundläggande biologi och ekologi,

- redogöra för jakt, vilt- och naturförvaltning i Sverige,

- redogöra för hanteringen av vilda djur i livsmedelskedjan, epidemiologi och zoonoser.

Innehåll

Kursen består av föreläsningar, studiebesök och exkursioner inriktade på artkunskap om våra vilda däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur samt deras utbredning, habitat och grundläggande biologi (föda, spår, läten, förflyttning och reproduktion). Kursen innehåller även föreläsningar om grundläggande ekologi (ekosystemfunktioner, artinteraktioner, trofinivåer), artskydd (statens vilt), vilt- och naturförvaltning i Sverige, vilda djur i livsmedelskedjan, viltövervakning, sjukdomsövervakning och regelverk för användandet av vilda djur inom forskning.Kursen genomförs som salsundervisning, obligatoriska exkursioner och -studiebesök.Inom kursen tränas studenten att i fält känna igen våra vanligaste däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur samt erhålla grundläggande kunskap om dess utbredning, biologi och förvaltning. Kursdeltagarna får även en övergripande kunskap om vilda djur i livsmedelskedjan samt hur dess sjukdomar påverkar såväl djur som människa.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen samt fältprov. Godkänd inlämningsuppgift. Exkursioner och studiebesök.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen genomförs på halvtidsfart under kvällar och helger. Kostnader för resor och boende i samband med exkursioner bekostas av kursdeltagarna. Kursen är ett samarbete mellan institutioner på VH-fakulteten samt Institutionen för ekologi vid NJ-fakulteten. Eventuellt kommer ytterligare lärare bjudas in från andra institutioner vid SLU eller externt.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi

Medansvariga:

Institutionen för ekologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Biologiområde: Zoologi (djurbiologi)

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1392 Anmälningskod: SLU-30272 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi Studietakt: 50%