Ny sökning
BI1394

Grundläggande ekologi

Ekologidelen handlar om ekologiska teorier och deras tillämpningar inom praktisk naturvård, gröna näringar och på konkreta situationer. Statistikdelen ger kunskap om terminologi, teori och tillämpningar inom statistiken. Speciellt fokus läggs på att förstå teorin och idéerna bakom de statistiska metoder som används inom biologin.

BI1394 Grundläggande ekologi, 7,5 Hp

Basic ecology

Kursplan fastställd

2020-11-12

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

15 hp biologi

Mål

Kursen ska ge studenterna grundläggande kunskaper om evolutionära och ekologiska teorier med konkreta exempel på deras relevans inom praktisk naturvård och gröna näringar som trädgård, lantbruk och skogsbruk, samt landskapsplanerande verksamheter.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- beskriva grundläggande evolutionära och ekologiska principer
- beskriva olika ekologiska organisationsnivåer och ekologiska processer
- beskriva likheter och skillnader mellan människopåverkade odlingsekosystem och naturmiljöers ekologi

Innehåll

Kursen utgörs av en teoridel med föreläsningar om evolutionär och ekologisk teori, kompletterad med seminarier, exkursioner, praktiska övningar och ett mindre fördjupningsarbete inom grundläggande ekologi.

Grundläggande evolutionär och ekologisk teori:
- Evolutionsteori: evolutionär anpassning till organismers omgivning, biotiska och abiotiska faktorer
- Populationsekologi: dynamik, tillväxt, reglering och cykler
- Systemekologi: ekosystembegreppet
- Näringskedjor: trofinivåer, näringsvävar (predation, parasitism, herbivori, konkurrens)
- Energiflöden, näringsflöden, nedbrytning
- Samhällen, succession, nischbegreppet
- Konkreta exempel på bevarandeekologi inom gröna näringar och kulturlandskap

Kortare fördjupningsarbete inom delar av ekologisk teori, avslutas med muntlig redovisning.
Kursmaterialet består av grundläggande information som inhämtas från föreläsningar, exkursioner och kursbok, och diskuteras på seminarier.

Schemalagda exkursioner, övningar, handledning, seminarier och redovisningar har obligatorisk närvaro.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examinationen utgörs av skriftlig tentamen, redovisning av övningar, muntlig presentation av fördjupningsarbete, samt deltagande i seminarier.
För godkänd kurs fordras godkänd tentamen och godkända inlämningsuppgifter samt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

- Kursen samläses tillsammans med kursen BI1397 Grundläggande och tillämpad ekologi, vars innehåll under första delperioden i stort motsvarar innevarande kurs.
- Kursen lämpar sig schemamässigt för att kombineras med ST0060 Grundläggande statistik med tillämpningar inom naturvetenskap, som ges under delperiod 1b. Ämnesmässigt ingår också vissa moment under innevarande kurs både som en förberedelse till statistikkursen och för att ge en grundläggande förståelse av statistiken bakom ekologiska data.

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Biologiområde: Ekologi
Ersätter: BI1260, BI1363
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Nivå: Grundnivå Kurskod: BI1394 Anmälningskod: SLU-10157 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Studietakt: 100%