Ny sökning
BI1394

Grundläggande ekologi

Ekologin behandlar organismers samspel med varandra och sin omgivning, och är viktig för hållbarheten i verksamheter som påverkar vår levande miljö. Söker du en grundläggande förståelse av ekologi, med ett hållbarhetsperspektiv inom gröna näringar? Vi kombinerar litteraturstudier med aktivt lärande för att ge en övergripande beskrivning av ekologiska processer i naturen, och hur de interagerar med våra produktionsekosystem. Kursen ges på engelska.Ekologisk kunskap är en viktig del av globala utvecklingsmål såväl som svenska miljömål, för att förstå hur bevarande av naturmiljöer och biologisk mångfald hänger ihop med livsmedelsförsörjning och hållbar konsumtion. Genom föreläsningar och seminarier, exkursioner och övningar, samt litteraturprojekt med presentationer, ger vi en översikt över grundläggande och praktiska aspekter av ekologi för att belysa dessa frågor.Kursen tar upp grundläggande begrepp och förklaringsmodeller inom ekologin och beskriver vilka drivkrafter som formar organismer och påverkar deras överlevnad i ett samspel med andra organismer och med miljön. Exempel från naturliga ekosystem och människoskapade produktionsekosystem demonstrerar hur våra gröna näringar påverkar förutsättningarna för den biologiska mångfalden och hållbart nyttjande av naturresurser.Kursen samläses med första hälften av BI1397 Grundläggande och tillämpad ekologi, som i sin senare hälft fokuserar på ytterligare fördjupningar och tillämpningar av ekologisk teori på specifika

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-09-21 och 2022-10-12

Andra kursvärderingar för BI1394

Läsåret 2022/2023

Grundläggande ekologi (BI1394-M1316)

2022-08-29 - 2022-09-28

Läsåret 2021/2022

Grundläggande ekologi (BI1394-10157)

2021-08-30 - 2021-09-29

Läsåret 2021/2022

Grundläggande ekologi (BI1394-M1157)

2021-08-30 - 2021-09-29

Kursplan

BI1394 Grundläggande ekologi, 7,5 Hp

Basic ecology

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Grundläggande tentamen 4,0 0102
Övningar och seminarier 1,0 0103
Litteraturprojekt 2,5 0104

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

15 hp biologi

Mål

Kursen ska ge studenterna grundläggande kunskaper om evolutionära och ekologiska teorier med konkreta exempel på deras relevans inom praktisk naturvård och gröna näringar som trädgård, lantbruk och skogsbruk, samt landskapsplanerande verksamheter.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- beskriva grundläggande evolutionära och ekologiska principer

- beskriva olika ekologiska organisationsnivåer och ekologiska processer

- beskriva likheter och skillnader mellan människopåverkade odlingsekosystem och naturmiljöers ekologi

Innehåll

Kursen utgörs av en teoridel med föreläsningar om evolutionär och ekologisk teori, kompletterad med seminarier, exkursioner, praktiska övningar och ett mindre fördjupningsarbete inom grundläggande ekologi.Grundläggande evolutionär och ekologisk teori:

- Evolutionsteori: evolutionär anpassning till organismers omgivning, biotiska och abiotiska faktorer

- Populationsekologi: dynamik, tillväxt, reglering och cykler

- Systemekologi: ekosystembegreppet

- Näringskedjor: trofinivåer, näringsvävar (predation, parasitism, herbivori, konkurrens)

- Energiflöden, näringsflöden, nedbrytning

- Samhällen, succession, nischbegreppet

- Konkreta exempel på bevarandeekologi inom gröna näringar och kulturlandskapKortare fördjupningsarbete inom delar av ekologisk teori, avslutas med muntlig redovisning.

Kursmaterialet består av grundläggande information som inhämtas från föreläsningar, exkursioner och kursbok, och diskuteras på seminarier.Schemalagda exkursioner, övningar, handledning, seminarier och redovisningar har obligatorisk närvaro.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examinationen utgörs av skriftlig tentamen, redovisning av övningar, muntlig presentation av fördjupningsarbete, samt deltagande i seminarier.

För godkänd kurs fordras godkänd tentamen och godkända inlämningsuppgifter samt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

 Kursen samläses tillsammans med kursen BI1397 Grundläggande och tillämpad ekologi, vars innehåll under första delperioden i stort motsvarar innevarande kurs.

 Kursen lämpar sig schemamässigt för att kombineras med ST0060 Grundläggande statistik med tillämpningar inom naturvetenskap, som ges under delperiod 1b. Ämnesmässigt ingår också vissa moment under innevarande kurs både som en förberedelse till statistikkursen och för att ge en grundläggande förståelse av statistiken bakom ekologiska data.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Växtskyddsbiologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Biologiområde: Ekologi
Ersätter: BI1260, BI1363

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

Smith & Smith 2015 Elements of Ecology, Global Edition (9th edition)

https://www.adlibris.com/se/bok/elements-of-ecology-global-edition-9781292077406

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1394 Anmälningskod: SLU-10316 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Växtskyddsbiologi Studietakt: 100%