Ny sökning
BI1396

Hållbara produktionssystem i ett globalt perspektiv

BI1396 Hållbara produktionssystem i ett globalt perspektiv, 15,0 Hp

Sustainable Production Systems in a Global Perspective

Kursplan fastställd

2020-11-12

Ämnen

Biologi Lantbruksvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 60 hp i lantbruksvetenskap, trädgårdsvetenskap eller biologi.

Mål

Kursen har som syfte att utbilda och förbereda studenter för att jobba med hållbar utveckling av produktionssystem och att styrka studenternas kompetens inom systemtänkande, kritisk tänkande, utformning och evaluering av framtidsscenarier samt beslutsfattning i samråd med andra.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- beskriva förutsättningar och villkor för produktion av livsmedel och bioenergi i olika länder.
- beskriva den aktuella situationen för produktion av livsmedel och bioenergi i olika länder
- värdera hur landskap och urbana miljöer påverkar, möjliggör och utvecklar produktion i både stor och liten skala globalt
- förklara och resonera kring hållbarhet i produktionssystem och försörjning av livsmedel och bioenergi
- jämföra och värdera olika länders förutsättningar och konkurrensförmåga för en biobaserad ekonomi
- bedöma internationella marknaden för olika produkter från jordbruks- och trädgårdssektorn.

Innehåll

I kursen behandlas och diskuteras kring biologiska/ekologiska, miljömässiga, klimatmässiga, tekniska, ekonomiska, politiska och sociala förutsättningar för globalt hållbar (socialt, ekologiskt, ekonomiskt) produktion av livsmedel och bioenergi. Även företagande och handel med varor och tjänster behandlas. Kursen innefattar:
- Biologiska, tekniska och ekonomiska förutsättningar för jordbruksproduktion i olika delar av världen
- Viktigaste kännetecknande faktorer inom produktionssystem i olika delar av världen
- Genomgång av den aktuella situationen för jordbruket och jordbrukarna i olika delar av världen
- Globala klimat och miljöeffekter, t.ex. vattenhushållning, växthusgaser och erosion
- Internationell jordbruks- och hortikulturell politik och handel
- Livsmedelskonsumtion i olika länder ur ett hållbarhetsperspektiv

Kursen består av föreläsningar/diskussioner, fallstudier i grupp och projektarbeten. Kursintroduktionen, introduktionen och redovisningen av grupp- och individuella projektarbeten, samt lässeminarier, forskningspresentationsdagen och eventuella exkursioner är obligatoriska moment.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga och muntliga redovisningar av fallstudier och projektarbeten samt närvaro vid obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för biosystem och teknologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Biologiområde: Övriga biologikurser
Ersätter: BI1192
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Lantmästare - kandidatprogram Lantmästare - kandidatprogram Lantmästare - kandidatprogram Lantmästarprogrammet Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram Trädgårdsingenjörsprogrammet – odling Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Lantbruksvetenskap
Kurskod: BI1396 Anmälningskod: SLU-30143 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för biosystem och teknologi Studietakt: 100%