Ny sökning
BI1396

Hållbara produktionssystem i ett globalt perspektiv

Dear students!

A warm welcome to this course on Sustainable production systems!

I am looking forward to meet you and hope for interesting and challenging discussions!

This year, the course will take place at the Campus of Alnarp again. When possible, technically, I want to offer to participate via link (zoom) as well, but more as an exception in case if you may have e.g. symptoms. I will not be able to book an advanced video conference system (since there are only few such systems at Alnarp), but rather plan to use my laptop with a conference speaker/microphone and a webcam. Participation may be more difficult when sitting elsewhere. In general, I would like to encourage you to be present for better dicsussions!

Hope to see you in Jnauary 2022!

Best regards!

Thomas

BI1396 Hållbara produktionssystem i ett globalt perspektiv, 15,0 Hp

Sustainable Production Systems in a Global Perspective

Kursplan fastställd

2020-11-12

Ämnen

Biologi Lantbruksvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Jämför regioner - grupparbete 2,00 1002
Lässeminar Living Planet - individuell arbete 1,00 1003
Lässeminar Planetary boundaries - individuell arbe 1,00 1004
Produktionssystem - grupparbete 2,00 1005
E-fallstudie - grupparbete 3,00 1006
Doktorandpresentationsdag 1,00 1007
Individuell uppsats 5,00 1008

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 60 hp i lantbruksvetenskap, trädgårdsvetenskap eller biologi.

Mål

Kursen har som syfte att utbilda och förbereda studenter för att jobba med hållbar utveckling av produktionssystem och att styrka studenternas kompetens inom systemtänkande, kritisk tänkande, utformning och evaluering av framtidsscenarier samt beslutsfattning i samråd med andra.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- beskriva förutsättningar och villkor för produktion av livsmedel och bioenergi i olika länder.
- beskriva den aktuella situationen för produktion av livsmedel och bioenergi i olika länder
- värdera hur landskap och urbana miljöer påverkar, möjliggör och utvecklar produktion i både stor och liten skala globalt
- förklara och resonera kring hållbarhet i produktionssystem och försörjning av livsmedel och bioenergi
- jämföra och värdera olika länders förutsättningar och konkurrensförmåga för en biobaserad ekonomi
- bedöma internationella marknaden för olika produkter från jordbruks- och trädgårdssektorn.

Innehåll

I kursen behandlas och diskuteras kring biologiska/ekologiska, miljömässiga, klimatmässiga, tekniska, ekonomiska, politiska och sociala förutsättningar för globalt hållbar (socialt, ekologiskt, ekonomiskt) produktion av livsmedel och bioenergi. Även företagande och handel med varor och tjänster behandlas. Kursen innefattar:
- Biologiska, tekniska och ekonomiska förutsättningar för jordbruksproduktion i olika delar av världen
- Viktigaste kännetecknande faktorer inom produktionssystem i olika delar av världen
- Genomgång av den aktuella situationen för jordbruket och jordbrukarna i olika delar av världen
- Globala klimat och miljöeffekter, t.ex. vattenhushållning, växthusgaser och erosion
- Internationell jordbruks- och hortikulturell politik och handel
- Livsmedelskonsumtion i olika länder ur ett hållbarhetsperspektiv

Kursen består av föreläsningar/diskussioner, fallstudier i grupp och projektarbeten. Kursintroduktionen, introduktionen och redovisningen av grupp- och individuella projektarbeten, samt lässeminarier, forskningspresentationsdagen och eventuella exkursioner är obligatoriska moment.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga och muntliga redovisningar av fallstudier och projektarbeten samt närvaro vid obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för biosystem och teknologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Biologiområde: Övriga biologikurser
Ersätter: BI1192

Examination tasks, spring semester 2022

Exam. task

Task name in grading criteria

Task name in schedule and Canvas

Learning outcomes

Examination time

(Course week)

Examination form

Grades

1

Group task

Comparing regions

1, 2, 3

W 2

Presentation, written text (about 2 A4 pages), cross-reading report

U/3

2

Reading seminar
(individual)

Reading seminar Living Planet Report

1, 4

W 2-3

Hand in 3 questions/comments, active participation during seminar

U/3

3

Reading seminar
(individual)

Reading seminar Planet boundaries

1,4

W 4

Hand in 3 questions/comments, active participation during seminar

U/3

4

Group task

Comparing production systems

1, 2, 4

W 4

Presentation, written text (about 2 A4 pages), cross-reading report

U/3

5

Group case study

Group e-case

1, 3, 4, 5

W 7

PPT-presentation, active participation at presentation

U/3/4

6

PhD student presentation day

Sustainable production from an international research perspective

4, 5

W 5

Active participation in presentation discussions and giving feedback

U/3

7

Individual essay

Individual essay

4, 5, 6

W 9

(Starting document

W 3)

Scientific essay

U/3/4/5

You should also hand in cross-reading reports on:

(1) Comparing regions report (one cross-reading report per group)
(2) Comparing production systems hand-out (one cross-reading report per group)

To pass the course the student must participate in all compulsory activities:

- Course introduction

- Start-up of group work comparing regions

- Cross group presentation of comparing regions task

- Start-up of individual essay

- Start-up of group work comparing production systems

- Reading seminar Living Planet report

- PPT-presentation, comparing production systems

- Reading seminar Planet boundaries

- Oral e-case presentation

- Research presentation day

- Course evaluation

Advisory template for final course grade

Group case study grade

4

4

4

3

3

3

Individual case study grade

5

4

3

5

4

3

Final grade*

5

4

4

4

4

3

*To get the final course grade 4 or 5:

  • All tasks must have been handed in according to the time plan for each task (given in the schedule).
  • The student must also have participated in all compulsory activities at the date when they were scheduled in the course schedule (except in cases where the student has a valid reason for not participating)
  • For students who have missed a compulsory activity for a valid reason, the course examiner or course leader will decide upon a solution and a new date when the student must fulfil these requirements to get a grade 4 or 5.
  • For students who have missed a compulsory activity for a non-valid reason, the general rule is that the student will have to participate in the activity the following year. In some cases it might be possible to find other solutions.
1) The world of agricultural economics: an introduction
Författare: Martiin, Carin
Kommentar: Reading instructions: Background knowledge: Chapters 1, 2, 10-12, 20 and 21 Mechanisation lectures: Chapters 3,5, 17, 18 Production chain assignment: Chapters 4, 13-16 Comparing regions assignment: Chapters 6-9 Farm e-case assignement: Chapters 17-19 Individual assignement: Chapter 19
2) Sustainability. A biological perspective
Författare: Morse, Stephen
Kommentar: Reading instructions: Read chapter 5.
3) The story of phosphorus: Global food security and food for thought
Författare: Cordell, D., Drangert, J.-O. and White, S.
6) High-level expert forum – how to feed the world in 2050
Författare: FAO
Kommentar: Available via Canvas
7) Climate-Smart” Agriculture. Policies, Practices and Financing for Food Security, Adaptation and Mitigation
Författare: FAO
Kommentar: Available via Canvas
8) Solutions for a cultivated planet
Författare: Foley, J.A. et al
9) A safe operating space for humanity
Författare: Rockström
Kommentar: Available via Canvas
10) Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet
Författare: Steffen W. et al
Kommentar: Available via Canvas
11) Debate: What good are planetary boundaries?
Författare: Lalasz, B
Kommentar: Available via Canvas
12) Mixed crop-livestock systems: an economic and environmental-friendly way of farming?
Författare: Ryschawy, J. et al
Kommentar: Available via Canvas
13) Energy and the food system
Författare: Woods J. et al
Kommentar: Available via Canvas
14) Farm mechanization: a new challenge for agriculture in low and middle income countries of Europe and Central Asia. Regional review
Författare: World Bank
Kommentar: Available via Canvas
15) Living Planet Report 2020. Bending the curve of biodiversity loss
Författare: WWF
Kommentar: Available via Canvas
16) Future Agriculture – five scenarios for 2050. Conditions for agriculture and land use
Författare: Öborn, I. et al
Kommentar: Available via Canvas
17) From uniformity to diversity, A paradigm shift from industrial agriculture to diversified agroecological systems
Författare: FAO, International Panel of Experts on Sustainable Food Systems (IPES-Food)
Kommentar: Available in Canvas
18) Shifting diets. Toward a sustainable food future
Författare: Lipinski et al.
Kommentar: Available in Canvas
19) Guidelines for environmental quantification of nutrient flows and impact assessment in livestock supply chains
Författare: FAO
Kommentar: Available in Canvas

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Lantmästare - kandidatprogram Lantmästare - kandidatprogram Lantmästare - kandidatprogram Lantmästarprogrammet Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram Trädgårdsingenjörsprogrammet – odling Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Lantbruksvetenskap
Kurskod: BI1396 Anmälningskod: SLU-30143 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för biosystem och teknologi Studietakt: 100%