Ny sökning
BI1397

Grundläggande och tillämpad ekologi

Ekologin behandlar organismers samspel med varandra och sin omgivning, och behövs för långsiktig hållbarhet i verksamheter som påverkar vår levande miljö. Söker du en bred förståelse av ekologi, med ett tillämpat perspektiv för gröna näringar? Vi börjar med att lära och förstå ekologins teoretiska begrepp och förklaringsmodeller. Dessa fördjupar vi inom era egna intresseområden, med vetenskapligt förhållningssätt och tillämpningar inom ekologi. Kursen ges på engelska.

Ekologisk kunskap och dess praktiska tillämpningar utgör en central del i förverkligandet av globala utvecklingsmål såväl som svenska miljömål. Det är nödvändigt för att förena bevarandet av naturmiljöer och biologisk mångfald med livsmedelsförsörjning och hållbar konsumtion. Under kursen tar vi upp ekologins roll i hela kedjan från vetenskapligt studium och ekologisk teori till dess tillämpningar i dessa frågor.

I kursens tidigare delar studerar vi ekologisk teori och generell praktik genom föreläsningar och litteraturstudier, seminarier och exkursioner. Med verkliga exempel som speglar era intressen fortsätter vi i projekt och empiriska studier med aktiva tillämpningar av hur ekologi kan påverka förutsättningarna för biologisk mångfald och långsiktigt nyttjande av naturresurser i våra gröna näringar och landskapsplanering.

Kursen samläses i sin första hälft med BI1394 Grundläggande ekologi. Under kursens andra hälft fokuserar vi på fördjupningar och tillämpningar av ekologi inom specifika områden.

Kursvärderingen är avslutad

BI1397-10158 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för BI1397

Läsåret 2021/2022

Grundläggande och tillämpad ekologi (BI1397-M1158) 2021-08-30 - 2021-11-01

BI1397 Grundläggande och tillämpad ekologi, 15,0 Hp

Basic and applied ecology

Kursplan fastställd

2020-11-12

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Grundläggande tentamen 4,00 1002
Övningar och seminarier steg 1 1,00 1003
Litteraturprojekt 2,50 1004
Kursprojekt 3,00 1005
Fallstudie 3,00 1006
Övningar och seminarier steg 2 1,50 1007

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

15 hp biologi

Mål

Kursen ska ge studenterna betydande kunskaper om och förståelse av evolutionära och ekologiska teorier och deras tillämpningar inom praktisk naturvård och gröna näringar som trädgård, lantbruk och skogsbruk, samt landskapsplanerande verksamheter. Speciellt fokus läggs på att kunna tillämpa ekologiska teorier och förklaringsmodeller på konkreta situationer.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- förklara och tillämpa grundläggande evolutionära och ekologiska principer
- redogöra för olika ekologiska organisationsnivåer och ekologiska processer
- beskriva likheter och skillnader mellan människopåverkade odlingsekosystem och naturmiljöers ekologi
- diskutera och självständigt analysera frågeställningar inom ekologi och dess tillämpningar inom gröna näringar och bevarandebiologi
- visa förmåga att planera, presentera, analysera och diskutera ett experiment eller empirisk observationsstudie i ekologiska termer

Innehåll

Kursen är uppdelad i huvudmomenten evolutionär och ekologisk teori, inklusive praktiska övningar, exkursioner, seminarier och ett mindre fördjupningsarbete; en större litteraturstudie (fallstudie) som kombinerar ekologisk teori med tillämpningar, samt ett empiriskt projektarbete/observationsstudie.

Evolutionär och ekologisk teori:
- Evolutionsteori: evolutionär anpassning till organismers omgivning, biotiska och abiotiska faktorer
- Populationsekologi: dynamik, tillväxt, reglering och cykler
- Systemekologi: ekosystembegreppet
- Näringskedjor: trofinivåer, näringsvävar (predation, parasitism, herbivori, konkurrens)
- Energiflöden, näringsflöden, nedbrytning
- Samhällen, succession, nischbegreppet
- Tillämpningar och konkreta exempel på bevarandeekologi inom gröna näringar och kulturlandskap

Kortare fördjupningsarbete inom delar av ekologisk teori, avslutas med muntlig redovisning.

- Fallstudie: Fördjupningar med tillämpningar inom ett valfritt område. Avslutas med muntlig presentation.
- Projektarbete: metodik och tillvägagångssätt för att utarbeta och undersöka ekologiska frågeställningar. Hypotestestning. Avslutas med muntlig presentation.

Den grundläggande delen består av information som inhämtas från föreläsningar, exkursioner och kursbok, diskuteras på seminarier, samt ett mindre fördjupningsarbete.

Den tillämpade eller specialiserade delen består av en egen fallstudie (litteraturstudie) och ekologiskt försöksprojekt.

Schemalagda exkursioner, övningar, handledning, seminarier och redovisningar har obligatorisk närvaro.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Grundläggande evolutionär och ekologisk teori: Examinationen utgörs av skriftlig tentamen, redovisning av övningar, muntlig presentation av fördjupningsarbete, samt deltagande i seminarier.

Fallstudie, litteraturuppgift: individuell inlämning av presentationsmaterial och deltagande i seminarier, samt muntlig presentation.

Projekt: individuell inlämning av presentationsmaterial och deltagande i diskussioner kring projekt, samt muntlig presentation.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen samläses under period 1a med kursen BI1394 Grundläggande ekologi. Kursernas innehåll av grundläggande evolutionär och ekologisk teori motsvarar i stort sett varandra under denna period. På innevarande kurs tillkommer också moment rörande fallstudie och försöksprojekt, vilka påbörjas redan under den första delen av kursen.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för växtskyddsbiologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Biologiområde: Ekologi
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Ecology - from individuals to ecosystems. 5th edition
Författare: Begon, Michael, Townsend, Colin R.
ISBN: 9781119279358
Kommentar: New 2021 edition of a classical and very comprehensive book on ecology.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram Trädgårdsingenjörsprogrammet – odling Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1397 Anmälningskod: SLU-10158 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för växtskyddsbiologi Studietakt: 100%