Ny sökning
BI1398

Ekologi

Kursen ska ge kunskaper i allmän ekologi omfattande organismers anpassningar till sin miljö, samt populationers, organismsamhällens och ekosystems struktur och dynamik. Förutom föreläsningar, seminarier samt fält- och laboratorieövningar omfattar kursen ett ca två veckors fältavsnitt (på annan ort) med projektarbete.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för BI1398

Läsåret 2021/2022

Ekologi (BI1398-40099)

2022-03-24 - 2022-06-05

Kursplan

BI1398 Ekologi, 15,0 Hp

Ecology

Ämnen

Miljövetenskap Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Individen och populationen 7,0 0102
Organismsamhället, ekosystemet 5,0 0103
Projekt 3,0 0104

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav(G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet samt Biologi 2 och Matematik 3

Mål

Kursen syftar till är att ge grundläggande kunskaper om ekologiska begrepp, frågeställningar och arbetsmetoder.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

redogöra för grundläggande begrepp och frågeställningar rörande:

- Förklara grundläggande begrepp och frågor som rör organismers anpassningar till miljön.

- Förklara grundläggande begrepp och frågor som rör populationers förändringar i tid och rum.

- Förklara grundläggande begrepp och frågor som rör struktur och förändring över tid i organismsamhällen.

-Förklara grundläggande begrepp och frågor som rör flöden av energi- och ämnen i ecosystem.

- Göra beräkningar av populationstillväxt och dynamik.

- Göra enkla flödesberäkningar av energi och ämnen i ekosystem.

- I form av grupparbete planera och genomföra ekologiska undersökningar i fält och kommunicera resultaten muntligt och skriftligt.

-Identifiera vanliga svenska evertebratgrupper.

Innehåll

Undervisning i form av föreläsningar och övningar berör organismernas anpassningar till sin miljö, populationsekologi, samspelet mellan arter (t.ex. konkurrens och predation), organismsamhällen (bl.a. näringsväven och artdiversitet), ekosystem (t.ex. flöden av energi, kol och näringsämnen), samt evertebrater i sött och bräckt vatten.

Föreläsningar berör också utvecklingen av ekologi som vetenskap och dess relation till andra vetenskaper, förändringar i organismsamhällen och ekosystem över tid samt människans roll i ekologiska processer.

Studenter genomför ekologiska undersökningar i fält under en studieresa. Projektet, som är obligatoriskt, redovisas såväl skriftligt som muntligt.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga tentamina, godkända skriftliga och muntliga rapporter, godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Ekologi
Ersätter: BI1039

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Miljövetenskap Biologi
Kurskod: BI1398 Anmälningskod: SLU-40059 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Ekologi Studietakt: 100%