Ny sökning
BI1398

Ekologi

Kursen ska ge kunskaper i allmän ekologi omfattande organismers anpassningar till sin miljö, samt populationers, organismsamhällens och ekosystems struktur och dynamik. Förutom föreläsningar, seminarier samt fält- och laboratorieövningar omfattar kursen ett ca två veckors fältavsnitt (på annan ort) med projektarbete.

Hej!

Välkomna till kursstart i sal S nu på torsdag kl 9!

Vi ser fram emot att äntligen kunna köra kursen på plats igen och att kunna genomföra både exkursioner och projektresa. Vi hoppas och tror att Covidsituationen ska tillåta det.

Eftersom det finns reserver på kursen så uppmanar jag alla att registrera sig så snart som möjligt, helst innan kursstart.

Ett uppdaterat schema finns nu tillgängligt.

Canvassidan är nu öppen och den kommer att fyllas på med material efter hand.

Tror det var allt just nu. Kontakta mig om ni har frågor, annars ses vi på torsdag!

Vänliga hälsningar,

Mattias Jonsson, kursledare

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-05-29 och 2022-06-19

BI1398 Ekologi, 15,0 Hp

Ecology

Kursplan fastställd

2020-12-10

Ämnen

Biologi Miljövetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Individen och populationen 7,00 1002
Organismsamhället, ekosystemet 5,00 1003
Projekt 3,00 1004

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet samt Biologi 2 och Matematik 3


Mål

Kursen syftar till är att ge grundläggande kunskaper om ekologiska begrepp, frågeställningar och arbetsmetoder.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
redogöra för grundläggande begrepp och frågeställningar rörande:
- Förklara grundläggande begrepp och frågor som rör organismers anpassningar till miljön.
- Förklara grundläggande begrepp och frågor som rör populationers förändringar i tid och rum.
- Förklara grundläggande begrepp och frågor som rör struktur och förändring över tid i organismsamhällen.
-Förklara grundläggande begrepp och frågor som rör flöden av energi- och ämnen i ecosystem.
- Göra beräkningar av populationstillväxt och dynamik.
- Göra enkla flödesberäkningar av energi och ämnen i ekosystem.
- I form av grupparbete planera och genomföra ekologiska undersökningar i fält och kommunicera resultaten muntligt och skriftligt.
-Identifiera vanliga svenska evertebratgrupper.

Innehåll

Undervisning i form av föreläsningar och övningar berör organismernas anpassningar till sin miljö, populationsekologi, samspelet mellan arter (t.ex. konkurrens och predation), organismsamhällen (bl.a. näringsväven och artdiversitet), ekosystem (t.ex. flöden av energi, kol och näringsämnen), samt evertebrater i sött och bräckt vatten.
Föreläsningar berör också utvecklingen av ekologi som vetenskap och dess relation till andra vetenskaper, förändringar i organismsamhällen och ekosystem över tid samt människans roll i ekologiska processer.
Studenter genomför ekologiska undersökningar i fält under en studieresa. Projektet, som är obligatoriskt, redovisas såväl skriftligt som muntligt.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga tentamina, godkända skriftliga och muntliga rapporter, godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Ekologi
Ersätter: BI1039

Betygskriterier för Kursen Ekologi BI1398, 15 hp

Betygskriterierna utgår från 6 lärandemål som är beskrivna i kursplanen. Gemensamt för lärandemålen 1-4 är att studenten skall kunna redogöra för grundläggande begrepp och frågeställningar inom respektive organisationsnivå:

Lärandemål 1 – ekologisk organisationsnivå: individen

Lärandemål 2 – ekologisk organisationsnivå: populationen

Lärandemål 3 – ekologisk organisationsnivå: organismsamhället

Lärandemål 4 – ekologisk organisationsnivå: ekosystemet

Lärandemål 5 – faunistik, akvatiska evertebrater

Lärandemål 6 – ekologisk fältmetodik, projektarbete i grupp

Allmän beskrivning av betygskriterium för lärandemål 1-4

3. (Godkänt) Kan redogöra för grundläggande begrepp och teorier inom ekologin med obetydliga missförstånd. Kan redogöra för centrala frågeställningar inom området.

4. (Väl godkänt) Utöver kraven för betyget 3 kan studenten utförligt redogöra för ekologiska fenomen och frågeställningar inom området.

5. (Mycket väl godkänt) Utöver kraven för betyg 3 och 4 skall studenten ha fått en mer välutvecklad helhetsbild av kursinnehållet, och kan på ett korrekt sätt tillämpa teorier på ej tidigare presenterade problem.

Betygskriterium för lärandemål 5-6

För lärandemålen 5-6 sätts enbart betyget 3 (godkänt):

• För godkänt på lärandemål 5 krävs: Studenten kan bestämma flertalet genomgångna organismer till relevant taxonomisk nivå och beskriva i vilken miljö de lever.

• För godkänt på lärandemål 6 krävs: Studenten har visat förmåga att i grupp kunna planera och genomföra enklare ekologiska undersökningar i olika naturmiljöer (alt teoretiska varianter av detta om det är omöjligt att genomföra i fält) och muntligen och skriftligen kunna kommunicera resultaten.

Utformning och betygsättning av examinationer

Lärandemålen 1-5 examineras skriftligt vid tre tentamenstillfällen, samt genom ett frivilligt fördjupningsarbete. Varje lärandemål utgör ett delprov och examineras var för sig på tentamen. Vid tentamenstillfälle 1 examineras lärandemålen 1 och 2. Vid tentamenstillfälle 2 examineras lärandemålen 3 och 4. Lärandemålet 5 examineras separat utan graderade betyg. Resultat från alla lärandemål (1-6) som registreras i LADOK slås samman i tre delar enligt nedan:

Provkod Benämning Hp

0001 Individen, populationen 7.00

0002 Organismsamhället, ekosystemet 5.00

0003 Projektet, faunistik 3.00

Gränserna för betygen 3, 4 och 5 för varje delprov av lärandemålen 1-4 i skriftlig tentamen är 60%, 75% respektive 85%. Genom att få godkänt på fördjupningsuppgiften kan man höja sina betyg från 3 till 4 samt från 4 till 5. Lärandemålet 6 ges betyget 3 om studenten aktivt har deltagit i projektarbetet och redovisningen.

Sammanvägning av resultat från lärandemålen 1 - 4 för beräkning av slutbetyg för kursen

För att få betyget godkänt (3) på hela kursen krävs godkänt på alla lärandemål LM1-4 samt godkänt på lärandemålen 5-6 som inte graderas.

För högre slutbetyg krävs förutom godkänt på lärandemålen 1-6 följande resultat på delproven för lärandemålen 1-4:

För betyget 4 på hela kursen krävs betyget 4 på minst tre av delproven, eller betyget 4 på minst ett delprov och betyget 5 på minst ett delprov. Alternativt kan betyg 4 uppnås genom att uppfylla kraven för betyget 3 enligt ovan samt dessutom få godkänt på fördjupningsuppgiften.

För betyget 5 på hela kursen krävs betyg 4 på minst tre av delproven, minst betyget 5 på två delprov och betyget 4 på de andra två delproven, eller betyget 5 på tre delprov och betyget 3 på ett delprov. Alternativt kan betyg 5 uppnås genom att uppfylla kraven för betyget 4 enligt ovan samt dessutom få godkänt på fördjupningsuppgiften.

1) Ecology Fifth edition
Författare: Bowman,W.D., and Hacker, S.D.
ISBN: 9781605359281
Kommentar: Det går även bra att använda även fjärde upplagan. Vi kommer att lägga ut läshänvisningar för båda upplagorna av boken på Canvas.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Miljövetenskap
Kurskod: BI1398 Anmälningskod: SLU-40099 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekologi Studietakt: 100%