Ny sökning
BI1399

Ekologi och miljövetenskap

Kursen avser att med utgångspunkt från ekologisk och biologisk kunskap ge förståelse för hur mänskligt nyttjande av naturresurser påverkar naturliga system i ett lokalt såväl som globalt perspektiv. Under kursen studeras ekologi på organism-, populations- och ekosystemnivå och hur mänskligt utnyttjande av naturresurser påverkar ekologiska system. Kursen behandlar också aktuella miljöproblem på lokal och global nivå.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för BI1399

Läsåret 2021/2022

Ekologi och miljövetenskap (BI1399-30183)

2022-01-17 - 2022-02-17

Kursplan

BI1399 Ekologi och miljövetenskap, 7,5 Hp

Ecology and environmental science

Ämnen

Miljövetenskap Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0101

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav(G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet samt Matematik 3b alternativt Matematik 3c

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- redogöra för grundläggande begrepp och frågeställningar rörande individens förhållande till omgivningen, populationers storlek och förändring i tid och rum,

- redogöra för grundläggande begrepp och frågeställningar om växt- och djursamhällens struktur och förändring över tiden, energi- och ämnestransport i ekosystem,

- redogöra för ekologiska konsekvenser av människans nyttjande av biologiska naturresurser

Innehåll

Undervisning i form av föreläsningar och övningar berör organismernas anpassningar till sin miljö, populationsekologi, samspelet mellan arter (t.ex. konkurrens och predation), organismsamhällen (bl.a. näringsväven och artdiversitet), ekosystem (t.ex. flöden av energi, kol och näringsämnen, produktion) och ekosystemtjänster.Vid föreläsningar och obligatoriska grupparbeten behandlas hur människans nyttjande av biologiska naturresurser påverkar olika ekosystem. Kursen behandlar bland annat ekologiska konsekvenser av skogs- och jordbruk, fiske och jakt, hållbart nyttjande av biologiska naturresurser samt det globala och nationella hotet mot den biologiska mångfalden.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen och godkänd redovisning av grupparbeten.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Ekologi

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Miljövetenskap Biologi
Kurskod: BI1399 Anmälningskod: SLU-30095 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Ekologi Studietakt: 100%