Ny sökning
BI1400

Värdresistens som en del av integrerat växtskydd

Kursvärderingen är avslutad

BI1400-50090 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

BI1400 Värdresistens som en del av integrerat växtskydd, 3,0 Hp

Host Plant Resistance Breeding as a part of Integrated Pest Management

Kursplan fastställd

2020-11-20

Ämnen

Biologi Lantbruksvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper om 120 hp varav minst 30 hp i biologi eller 30 hp i lantbruksvetenskap eller 30 hp i trädgårdsvetenskap eller 30 hp i skogsvetenskap, samt engelska 6 eller motsvarande.

Mål

Målet med denna sommarkurs är att visa att växtförädling och växtskydd går hand i hand och att ett brett tillvägagångssätt behövs inom växtforskningen för ett förbättrat växtskydd.
Dessutom vill vi belysa att mer forskning behövs inom området jordbruk och skogsbruk för att bli hållbara och för att nå målen för en hållbar utveckling inom Agenda 2030.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- redogöra för kopplingen mellan resistensförädling och växtskydd
- beskriva några metoder relaterade till resistensförädling av jordbruksgrödor och andra odlade växter
- ha förståelse för behovet av samarbete och kommunikation mellan samhälle, forskningsinstitutioner och företag för att nå FN:s uppsatta mål för hållbar utveckling.

Innehåll

Kursinnehållet omfattar tekniker relaterade till växtförädling och växtskydd. Genomisk selektion, genstapling, genetisk modifiering, genomeditering och biologisk bekämpning med levande organismer och biologiska preparat kommer redogöras för, liksom koncept som komplexa odlingssystem och samodling ur ett agroekologiskt perspektiv.

Vikten av tillgängliga genetiska material i biobanker, lagstiftning samt allmänhetens uppfattning och acceptans av innovationer kommer att diskuteras. En del i kursen kommer att vara en fall-studie baserad uppgift där studenterna identifierar synergier och konflikter mellan FN:s mål för hållbar utveckling relaterat till olika växtskyddsstrategier.

Kursen kommer innehålla en blandning av föreläsningar, studiebesök, en fallstudie (i grupp) inklusive en litteraturstudie. Nya pedagogiska verktyg för att undervisa i växtbiologi kommer att tillämpas i linje med Erasmus+ESCAPAdE (http://escapade-erasmus.eu/). Dessa kommer utarbetas tillsammans med lärarna från de olika universiteten i ESCAPAdE.

Experter inom respektive fält kommer att undervisa på kursen. Ett studiebesök till SLU Biotron, där fenotypiska växtstudier kan genomföras för forskning inom både växtförädling och växtskydd, ingår i kursen. Studiebesök till biobanken NordGen samt till ett växtskydds- eller växtförädlingsföretag eller motsvarande i södra Sverige ingår också i kursen.

Deltagande i föreläsningar, studiebesök samt fallstudie är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

För godkänd kurs fordras deltagande i obligatoriska moment, en godkänd skriven loggbok baserad på kursens olika moment inklusive en reflektion över de pedagogiska verktyg som använts, samt en godkänd muntlig presentation av den genomförda fallstudien.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen är planerad till SLU campus Alnarp med undervisning 17-21 augusti, 2021 samt hemuppgifter inlämnade senast 27e augusti. Studenter kan delta den job fair som organiseras i anslutning till kursen 23-24 augusti 2021. I fallet av Covid-19 restriktioner kan kursen komma att ges på distans. Kursen är del av Erasmus+ESCAPAdE. Utöver de formella förkunskapskraven rekommenderas studenter på kursen att ha grundläggande kunskaper inom genetik och växtskydd. Anmälan till kursen görs via www.antagning.se.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för växtförädling
Medansvariga:
Institutionen för växtskyddsbiologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Biologiområde: Genetik
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 7610 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Biologi Lantbruksvetenskap
Kurskod: BI1400 Anmälningskod: SLU-50090 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för växtförädling Studietakt: 100%