Ny sökning
BI1402

Kryptogamer och naturvård

Vid föreläsningar behandlas: • speciella egenskaper hos kryptogamer (lavar, mossor och vissa svampar) i jämförelse med andra organismgrupper; • yttre faktorer som påverkar kryptogamer och kan utgöra ett hot för dem; • kryptogamer som indikatorer för områden med speciella naturvärden; • kryptogamer som hjälpmedel i samband med miljöövervakning; • markanvändningens betydelse för arter och habitat; • metoder för att dokumentera kryptogamfloran och enskilda arters förekomst inom ett område; • skötsel och restaurering av marker med kryptogamer; • reservatsbildning och andra typer av skydd.
Vid övningar övas bestämning av främst indikatorarter och rödlistade arter. Vid fältövningar och exkursioner, som är obligatoriska, studeras arter och vegetationstyper. Fördjupning inom valda delar av kursens ämnesområde sker i form av ett obligatoriskt projektarbete.


Information från kursledaren

Hej,

Detta är en kurs för dig som vill lära dig mer om lavar, mossor och svampar med fokus på naturvård. Den är populär och många som arbetar med naturvård har gått den sedan den gavs första gången 1999. Kryptogamer används mycket inom praktisk naturvård i Sverige och många andra länder.

Utbildningen ger dig en översikt i hur kryptogamers biologi, aktuell forskning och hur de används inom praktisk naturvård. Du får lära dig arter som används som indikatorer och för miljöövervakning samt skötsel som gynnar dem. Under kursen träffas vi tre dagar i anslutning till helg vid tre tillfällen, för att besöka miljöer med många naturvårdsintressanta kryptogamer; i september i trakterna kring Uppsala, i oktober i södra Dalarna och i mars på Österlen. Obligatoriskt att deltaga i minst två träffar.

Mer information hittar du på https://www.slu.se/kryptogamer

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

BI1402-10105 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för BI1402

Läsåret 2023/2024

Kryptogamer och naturvård (BI1402-10449)

2023-08-28 - 2024-03-19

Läsåret 2021/2022

Kryptogamer och naturvård (BI1402-10338)

2021-08-30 - 2022-03-23

Kursplan och övrig information

Betygskriterier

Betygskriterier Kryptogamer och naturvård 2021-22

Betyget på kursen grundas på att höstterminen är godkänd, resultatet från hemtentamen i mars 2022 samt redovisningen av projektarbetet. Ligger du precis under en betygsgräns på tentamen kommer det att vara möjligt att förbättra kursbetyget genom ett väl utfört projektarbete och redovisning. Däremot går det inte att få sänkt betyg. Dessutom är det obligatoriskt att delta i exkursionerna liksom att slutföra litteraturuppgiften och arbetet ”Sofias val”. På dessa moment ges bara betyget godkänd/icke godkänd.

Följande betygskriterier gäller på hemtentamen:

2: 0-49% korrekta svar 0-21, 5p

3: 50-72% korrekta svar 22-31, 5p

4: 73-84% korrekta svar 32-36, 5p

5: 85-100% korrekta svar 37-44p

Max 44p

Litteraturlista

 1. Skyddsvärd skog - Naturvårdsarter och andra kriterier för naturvärdesbedömning Författare: Nitare J. Skogsstyrelsen andra upplagan 2020 ISBN: 978-91-986297-0-5 Kommentar: Kursens viktigaste litteratur.
 2. Signalarter. Indikatorer på skyddsvärd skog. Flora över kryptogamer. Författare: Nitare, J. Skogsstyrelsen. 2010. Kommentar: Denna äldre bok är också bra att ha.
 3. Lichen biology Författare: Nash III, T.H. 2 uppl Kommentar: Rekommendera bredvidläsningslitteratur.
 4. Bryophyte biology Författare: Goffinet, B. & Shaw, A.J. 2009 Kommentar: Rekommendera bredvidläsningslitteratur.
 5. From Another Kingdom – the Amazing World of Fungi Författare: Boddy, L. & Coleman, M. (eds). 2010. Royal Botanical Garden Edinburgh. Kommentar: Rekommendera bredvidläsningslitteratur.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1402 Anmälningskod: SLU-10105 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för Skoglig mykologi och växtpatologi Studietakt: 33%