Ny sökning
BI1402

Kryptogamer och naturvård

Information från kursledaren

Hej,

Detta är en kurs för dig som vill lära dig mer om lavar, mossor och svampar med fokus på naturvård. Den är populär och många som arbetar med naturvård har gått den sedan den gavs första gången 1999. Kryptogamer används mycket inom praktisk naturvård i Sverige och många andra länder.

Utbildningen ger dig en översikt i hur kryptogamers biologi, aktuell forskning och hur de används inom praktisk naturvård. Du får lära dig arter som används som indikatorer och för miljöövervakning samt skötsel som gynnar dem. Under kursen träffas vi tre dagar i anslutning till helg vid tre tillfällen, för att besöka miljöer med många naturvårdsintressanta kryptogamer; i september i trakterna kring Uppsala, i oktober i södra Dalarna och i mars på Österlen. Obligatoriskt att deltaga i minst två träffar.

Mer information hittar du på https://www.slu.se/kryptogamer

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2023-03-14 och 2023-04-04

Andra kursvärderingar för BI1402

Läsåret 2021/2022

Kryptogamer och naturvård (BI1402-10338)

2021-08-30 - 2022-03-23

Kursplan

BI1402 Kryptogamer och naturvård, 15,0 Hp

Cryptogams and Nature Conservation

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Första träffen 1,5 0102
Andra träffen 1,5 0103
Litteraturuppgift 2,5 0104
Sofies val 2,0 0105
Tredje träffen 1,5 0106
Projektarbete 3,0 0107
Hemtentamen 3,0 0108

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

60 hp biologi inklusive

-7.5 hp botanik och

-7.5 hp ekologi

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna

- beskriva och förklara hur kryptogamer (svampar, lavar och mossor) används inom naturvård och miljöövervakning

- beskriva och förklara hur kryptogamer påverkas av jord- och skogsbruk samt hur de påverkas av olika miljöförändringar som klimatförändringar

- identifiera indikatorarter och rödlistade arter av kryptogamer

- planera, genomföra och utvärdera kryptogaminventeringar.

Innehåll

Vid föreläsningar behandlas:

- speciella egenskaper hos kryptogamer (lavar, mossor och vissa svampar) i jämförelse med andra organismgrupper;

- yttre faktorer som påverkar kryptogamer och kan utgöra ett hot för dem;

- kryptogamer som indikatorer för områden med speciella naturvärden;

- kryptogamer som hjälpmedel i samband med miljöövervakning;

- markanvändningens betydelse för arter och habitat;

- metoder för att dokumentera kryptogamfloran och enskilda arters förekomst inom ett område;

- skötsel och restaurering av marker med kryptogamer;

- reservatsbildning och andra typer av skydd.

Vid övningar övas bestämning av främst indikatorarter och rödlistade arter. Vid fältövningar och exkursioner, som är obligatoriska, studeras arter och vegetationstyper. Fördjupning inom valda delar av kursens ämnesområde sker i form av ett obligatoriskt projektarbete.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig eller muntlig tentamen, godkänd muntlig och skriftlig redovisning av projektarbeten samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Skoglig mykologi och växtpatologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Botanik (växtbiologi)
Ersätter: BI1321

Betygskriterier

Betygskriterier Kryptogamer och naturvård 2021-22

Betyget på kursen grundas på att höstterminen är godkänd, resultatet från hemtentamen i mars 2022 samt redovisningen av projektarbetet. Ligger du precis under en betygsgräns på tentamen kommer det att vara möjligt att förbättra kursbetyget genom ett väl utfört projektarbete och redovisning. Däremot går det inte att få sänkt betyg. Dessutom är det obligatoriskt att delta i exkursionerna liksom att slutföra litteraturuppgiften och arbetet ”Sofias val”. På dessa moment ges bara betyget godkänd/icke godkänd.

Följande betygskriterier gäller på hemtentamen:

2: 0-49% korrekta svar 0-21, 5p

3: 50-72% korrekta svar 22-31, 5p

4: 73-84% korrekta svar 32-36, 5p

5: 85-100% korrekta svar 37-44p

Max 44p

Litteraturlista

 1. Skyddsvärd skog - Naturvårdsarter och andra kriterier för naturvärdesbedömning Författare: Nitare J. Skogsstyrelsen andra upplagan 2020 ISBN: 978-91-986297-0-5 Kommentar: Kursens viktigaste litteratur.
 2. Signalarter. Indikatorer på skyddsvärd skog. Flora över kryptogamer. Författare: Nitare, J. Skogsstyrelsen. 2010. Kommentar: Denna äldre bok är också bra att ha.
 3. Lichen biology Författare: Nash III, T.H. 2 uppl Kommentar: Rekommendera bredvidläsningslitteratur.
 4. Bryophyte biology Författare: Goffinet, B. & Shaw, A.J. 2009 Kommentar: Rekommendera bredvidläsningslitteratur.
 5. From Another Kingdom – the Amazing World of Fungi Författare: Boddy, L. & Coleman, M. (eds). 2010. Royal Botanical Garden Edinburgh. Kommentar: Rekommendera bredvidläsningslitteratur.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1402 Anmälningskod: SLU-10105 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Skoglig mykologi och växtpatologi Studietakt: 33%