Ny sökning
BI1403

Grundläggande floristik och leddjursfaunistik i ett växtskydds- och naturvårdsperspektiv

Vill du veta vilka växter och småkryp du träffar på i naturen och din närmiljö? Behöver du känna igen växter och insekter som har betydelse för växtodling, eller som kan påverkas av hur vi använder marken och landskapet? Den här kursen ges på halvfart på distans och behandlar grunderna i systematik och identifiering av växter och insekter, som vi följer under sommarsäsongens olika skiften.

Generella kunskaper om växter och djur är grundläggande för att förstå hur våra naturmiljöer och våra odlingslandskap fungerar. Det gäller deras generella ekologi såväl som de specifika nytto- och skadedjur samt ogräs som påverkar dem. Kursen tar upp grunderna i systematik och identifiering av växter och leddjur, framför allt insekter, inklusive en del artkunskap och igenkänning av viktiga grupper. Omfattningen är generell och bred, med visst fokus på organismer av betydelse för växtodling och naturvård, inklusive organismer som fungerar som indikatorer genom sin biologi och sina ståndortsegenskaper.

Undervisningen sker till stor del på distans genom egenstudier med bestämningslitteratur, webbaserade föreläsningar och inspelat material. Återkoppling och handledning på distans sker via era egna digitala fotografier och ibland i realtid via webben. Flera tillfällen ges också till lärarledda exkursioner och regelbundna mikroskopövningar på plats, med insamlat material. Deltagande i minst en kombinerad exkursion och mikroskopövning som sträcker sig över 2 eller 3 dagar är obligatoriskt för att fullgöra kursen.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

BI1403-50096 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för BI1403

Läsåret 2022/2023

Grundläggande floristik och leddjursfaunistik i ett växtskydds- och naturvårdsperspektiv (BI1403-50102)

2023-06-05 - 2023-08-27

Läsåret 2020/2021

Grundläggande floristik och leddjursfaunistik i ett växtskydds- och naturvårdsperspektiv (BI1403-50091)

2021-06-07 - 2021-08-29

Kursplan och övrig information

Kursplan

BI1403 Grundläggande floristik och leddjursfaunistik i ett växtskydds- och naturvårdsperspektiv, 7,5 Hp

Basic floristics and arthropod faunistics from a plant protection and nature conservation perspective

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0101

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskravGrundnivå (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Mål

Kursens syfte är att ge kunskaper om övergripande systematik, identifiering och grundläggande biologiska och ekologiska sammanhang hos framför allt växter och ryggradslösa djur, men också vissa andra organismgrupper, ur den svenska floran och faunan. Betydande fokus läggs på artkunskap och kunskap om identifiering och ekologi för vissa högre systematiska nivåer hos organismgrupper av relevans för växtskydd och naturvård.

Efter avslutad kurs ska studenten:• Kunna söka information om svenska arters utbredning, växtskyddsstatus, hot- och naturvårdsstatus.

• Kunna identifiera organismer från kursens urvalsområde till specificerade systematiska nivåer (ordning, familj, släkte eller art) med hjälp av bestämningslitteratur.• Kunna identifiera ett antal organismer på olika systematiska nivåer (ordning, familj, släkte eller art) baserat på allmänt utseende och specifika karaktärer, samt en del växtskador och andra symptom, som kan iakttas i fält.

• Besitta grundläggande kunskaper om ekologin och biologin hos ett antal organismgrupper, relaterade till deras förekomster i ståndortssammanhang, växt- eller djursamhällen, samt ekologiska roller som skadeorganismer, hotade arter eller artgrupper samt indikatorarter.

Innehåll

Kursen ges i huvudsak på distans, och deltagarna förväntas själva iaktta och dokumentera många av de växter och djur som utgör kursens studieobjekt; ofta genom digitala fotografier och ibland genom insamling. Kursen innefattar också moment som hur man söker upp information från och rapporterar på webbplatser som Artportalen.

Kursen omfattar framför allt identifiering av svenska kärlväxter och leddjur; bland leddjuren framför allt insekter. Det ingår också vissa exempel på organismgrupper utanför dessa. För kärlväxterna ingår grundläggande växtsystematik och växternas översiktliga byggnad. Det ingår också hur man känner igen vanliga och betydelsefulla växtfamiljer, samt en del arter inklusive träd och buskar och betydande ogräs. Bland insekter och andra leddjur ingår grundläggande systematik och deras översiktliga byggnad, inklusive detaljer som ofta är viktiga för bestämning. Det ingår också hur man känner igen eller bestämmer de flesta insektsordningar, samt en del familjer och andra grupper.

Kursen tar upp flera viktiga grupper som omfattar växtskadegörare, respektive nyttodjur i form av pollinatörer och naturliga fiender till växtskadegörare. Dessutom förekommer en del typiska symptom och skador på växter som orsakas av specifika typer av skadegörare.

För en del av de organismer ingår också översiktlig biologi och ekologi, relaterade till deras förekomster i ståndortssammanhang, växt- eller djursamhällen, samt ekologiska roller som skadeorganismer, hotade arter eller artgrupper samt indikatorarter.

Information förmedlas via föreläsningar och en del material i form av kompendier och inspelade presentationer som kommer att tillgängliggöras för studenterna via kursens kursplattform. Den löpande kontakten mellan studenterna och lärarlaget kommer att ske via diskussionsforum på kursplattformen där deltagarna kan lägga upp bildmaterial för diskussion inom studentgruppen och återkoppling från lärare.

Ett antal krav-organismer från olika systematiska nivåer kommer varje student att behöva söka upp själv, dokumentera och lägga upp på plattformen under kursens gång.

Kursen erbjuder praktiska övningar med handledning. Gruppstudier i mikroskopsalen på Alnarp där studenterna kan identifiera eget insamlat material, samt preparerat material från Alnarps samlingar. Det ingår också exkursioner för studier och insamling av material. Vid dessa moment kommer en del prov och bestämningsövningar att genomföras. En del av de praktiska momenten kommer att vara obligatoriska.

I övrigt hänvisas till förslag på litteratur, nätbaserade resurser och annat material som kommer att sammanfattas i litteraturlistor. Studenterna kommer att få möjlighet att beställa en del arbetsmaterial gemensamt från materialförsäljningssajter, för avhämtning i Alnarp. Studenterna förväntas ha mobiltelefon med kamera och gps eller motsvarande, som kan ta bilder med platsinformation.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examinationen består av skriftliga och praktiska tentamina samt inlämningsuppgifter. För godkänd kurs krävs godkända tentamina och inlämningsuppgifter samt deltagande i obligatoriska moment. • Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
• Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
• Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
• För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

• Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
• Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Kursen ges som fristående kurs, på distans.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Växtskyddsbiologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Biologiområde: Övriga biologikurser

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

  1. Insekter-en fälthandbok ("Obligatorisk") Författare: Douwes, Hall, Hansson, Sandhall Kommentar: Boken är en nyckelbok till familjer med exempelbilder på familjerna, men tar er inte till art. Den kräver också att man har tillgång till en stereolupp. De visar dock bra exempelbilder från alla familjer (och hos bin till släkte). Originalet från 1997 är slutsålt hos förlaget sedan länge. Media-tryck på Lunds universitet har något nytryck eller faksimiltryck av den gamla insektsboken. Boken kan beställas från Media-tryck via mail: SERVICE - Media-Tryck media-tryck@service.lu.se Media-Tryck Bokbestallningar bookorder@service.lu.se
  2. Svensk flora: Fanerogamer och kärlkryptogamer 2013 ("Obligatorisk") Författare: Krok, Almqvist, Jonsell, Jonsell Kommentar: Svensk flora av Krok & Almquist är en klassisk bok inom botaniken och ett oundgängligt verktyg för identifiering av växter i Sverige. Första upplagan kom ut redan 1883. Från och med den tjugosjätte upplagan har böckerna bearbetats under redaktion av Lena och Bengt Jonsell.
  3. Nordens flora 2018 (Rekommenderad) Författare: Bo Mossberg, Lennart Stenberg ISBN: 9789174245264 [Nordens flora 2018 (Rekommenderad)] (https://www.bonnierfakta.se/bocker/218159/nordens-flora/) Kommentar: Ett fantastiskt verk med praktfulla illustrationer av flertalet kärlväxter som kan hittas i norden, inklusive ett stort antal vanliga förvildade växter och trädgårdsflyktingar. Inte någon fältflora pga sin betydande storlek, men ett utomordentligt referensverk för att identifiera observerade växter med hjälp av bilder.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1403 Anmälningskod: SLU-50096 Plats: Alnarp Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Växtskyddsbiologi Studietakt: 50%