Ny sökning
BI1405

Hortikulturell produktionsfysiologi

Detta är en kurs där du får chansen att gå på djupet när det gäller hur växter produceras och hur resultatet kan påverkas. Vad händer växtfysiologiskt när en tillväxtfaktor ändras?Stress är centralt vid all typ av växtproduktion. Ofta är det viktigt att kunna undvika stress och optimera tillväxten – men nästan lika vanligt är det att med hjälp av styrning av olika tillväxtfaktorer påverka plantans tillväxt med hjälp av medveten stress. Oavsett vilket är det viktig att förstå vad det är som händer i växten, hur detta kan mätas och utvärderas samt kunna väga för- och nackdelar när ett odlingssystem för en viss växt ska utformas. Allt detta tas upp i denna kurs.Kursen är upplagd så att du får ägna ungefär halva tiden åt att skriva ett fördjupande arbete om en viss kulturväxt som du är extra intresserad av. Andra halvan av kursen ägnas parallellt åt föreläsningar, övningar och exkursioner som fördjupar och stöttar de individuella arbetena. Kursen avslutas med ett seminarium där du får hålla en kortare föreläsning och redovisa din gröda – men framförallt får ta del av alla dina kurskamraters fördjupningsarbeten.

Kursplan

BI1405 Hortikulturell produktionsfysiologi, 15,0 Hp

Horticultural Production Physiology

Ämnen

Trädgårdsvetenskap Biologi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 180 hp på grundnivå, varav 60 hp naturvetenskap eller 60 hp samhällsvetenskap, samt Engelska 6.

Mål

Syftet med kursen är att ge en breddad och fördjupad kunskap om produktionsfysiologiska faktorers betydelse för avancerade hortikulturella produktionssystem.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- beskriva och diskutera värden, omfattning, struktur samt framtida utmaningar för hållbara produktionssystem

- tillämpa relevanta mätmetoder för att analysera och utvärdera behovet av abiotiska och biotiska resurser

- förklara med hjälp av växtfysiologiska termer konsekvenserna av kulturåtgärder på tillväxt, utveckling och kvalitet hos hortikulturella produkter.

Innehåll

Kursen fokuserar på hortikulturella växtslag, deras utveckling, tillväxt och kvalitet i relation till hållbara produktionssystem. Följande ingår:

- Tillämpad växtfysiologi, speciellt stressfysiologi ett hortikulturellt sammanhang.

- Aspekter på hållbar produktion

- Kvalitetsaspekter på hortikulturella växter och produkter.

- Tekniska lösningar för mätning och prognostisering av tillväxt, utveckling och kvalitet hos hortikulturella växter.

- Geografisk placering och platsspecifika förutsättningar för produktionen.

- Hortikulturell kunskapsöverföring och kommunikation mot olika målgrupper.Schemalagda övningar, seminarier och studiebesök är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

För godkänd kurs fordras godkända skriftliga och muntliga uppgifter samt närvaro vid obligatoriska kursmoment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

60 hp naturvetenskap rekommenderas som förkunskaper för att ha goda förutsättningar att tillgodogöra sig kursmaterialet och bli godkänd på kursen.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Biosystem och teknologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Biologiområde: Övriga biologikurser
Ersätter: BI1308, BI1362

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Trädgårdsvetenskap Biologi
Kurskod: BI1405 Anmälningskod: SLU-40085 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Biosystem och teknologi Studietakt: 100%