Ny sökning
BI1407

Avancerad växtförädling och genetiska resurser

Kursplan

BI1407 Avancerad växtförädling och genetiska resurser, 15,0 Hp

Advanced Plant Breeding and Genetic Resources

Ämnen

Biologi Trädgårdsvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp, varav minst 45 hp i biologi eller 45 hp i trädgårdsvetenskap eller 45 hp i teknologi och engelska 6.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:- förstå rollen av genetiska resurser i växtförädling

- evaluera och använda genetiska resurser för en vald växtart

- ha kännedom om immateriella rättigheter och friheten att använda växters genetiska resurser

- diskutera potentialen av att använda moderna växtförädlingsmetoder för hållbar växtproduktion

- tillämpa modern teknologi självständigt inom växtförädling

- använda genetisk teori för design av växtförädlingsstrategi för en vald växtart.

Innehåll

Under kursen tas upp följande:

- vikten av genetiska resurser och växtförädling för hållbar växtodling

- genetisk variation och generosion hos trädgårdsväxter

- kollektioner och internationella aspekter av genetiska resurser samt immateriella rättigheter och friheten att använda växters genetiska resurser

- bioteknologiska verktyg och metoder i växtförädling

- projektdesign för t.ex. sjukdomsresistens eller produktkvalitet med hjälp av moderna växtförädlingsmetoder; projekt rapporteras muntligt och skriftligt

- studiebesök på valda institut och växtförädlingsföretag

- laborationer

- seminarier om laborationer, litteraturstudier och projekt, där studenter har möjlighet att diskutera för- och nackdelar med olika förädlingsmetoder.Schemalagda laborationer, seminarier och studiebesök är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examinationen består av skriftliga och muntliga presentationer. För godkänd kurs krävs godkända skriftliga rapporter, godkända muntliga presentationer och godkända obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Växtförädling

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Biologiområde: Genetik
Ersätter: BI0901, BI1057, BI1345

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Biologi Trädgårdsvetenskap
Kurskod: BI1407 Anmälningskod: SLU-20084 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Växtförädling Studietakt: 100%