Ny sökning
BI1410

Djurens fysiologi

Kursen ger grundläggande kunskaper i djurens fysiologi och har fundamental betydelse för förståelsen av hur det friska djuret fungerar.

BI1410 Djurens fysiologi, 7,5 Hp

Physiology of the animals

Kursplan fastställd

2021-11-16

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

• 30 hp biologi eller husdjursvetenskap
• 4 hp biokemi eller cellbiologi
• 3 hp djuranatomi

Mål

Kursen ger grundläggande kunskaper i djurens fysiologi och har fundamental betydelse för förståelsen av hur det friska djuret fungerar.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
- beskriva organsystemens funktion,
- redogöra för hur kroppens organ och reglersystem samverkar under olika betingelser,
- redogöra för likheter och de viktigaste skillnaderna i byggnad och funktion mellan olika djurslag,
- beskriva fysiologiska mekanismer bakom djurs beteende och välfärd,
- beskriva vilka fysiologiska förändringar som sker vid stress och smärta hos djur,
- diskutera olika faktorer i djurhållningen som påverkar fysiologin hos djur,
- diskutera hur stress påverkar djurs fysiologi och vilka konsekvenser detta kan få,
-redogöra för olika fysiologiska mätningar vid hantering av levande djur och vilka faktorer som kan påverka mätresultaten.

Innehåll

Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövningar, och övningar med levande djur. Organsystemen omfattar nervsystem, endokrina organ, respirationsorgan, cirkulationsorgan, digestionsorgan, reproduktionsorgan, och utsöndringsorgan. Vidare ingår hormonella och centrala regleringsmekanismer samt integrativ fysiologi inklusive beteendefysiologi och stressfysiologi. Vissa av övningarna är obligatoriska.

I kursen tränar studenten hantering av djur.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga tentamina samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Biologiområde: Zoologi (djurbiologi)
Ersätter: HV0179
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Etologi och djurskydd (kandidat) Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1410 Anmälningskod: SLU-20095 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi Studietakt: 100%