Ny sökning
BI1411

Djurens utfodring

Kursen syftar till att ge en översikt över utfodringens betydelse för hälsa och välfärd hos olika djurslag

Kursplan

BI1411 Djurens utfodring, 7,5 Hp

Animal feeding

Ämnen

Husdjursvetenskap Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

-30 hp biologi eller husdjursvetenskap

-5 hp biokemi

Mål

Kursen syftar till att ge en översikt över utfodringens betydelse för hälsa och välfärd hos olika djurslagEfter genomgången kurs skall studenten kunna:

- redogöra för hur foder kan lagras och processas,

- redogöra för vanligt förekommande fodermedel och deras näringsmässiga sammansättning, samt hur djurens behov och fodermedlens näringsinnehåll kan uttryckas vid fodervärdering,

- beskriva lantbruks-, sällskaps- och vilda djurs näringsmässiga samt beteenderelaterade behov och krav på utfodringen,

- beskriva hur näringsmässiga och beteendemässiga krav kan tillgodoses i olika produktionssystem,

- redogöra för utfodringens och fodermedlens betydelse för hälsa och välfärd hos olika djurgrupper,

- identifiera situationer där utfodringen eller fodermedlen inte motsvarar djurens behov och reflektera över vilka konsekvenser det kan få,

- skriftligt och muntligt presentera ett arbete i grupp.

Innehåll

Kursen berör olika system för utfodring, djurs foderintag och konsekvenser av olämplig utfodring. Kursen tar upp lantbruksdjurs, sällskapsdjurs och vilda djurs utfodring ur ett jämförande perspektiv. Dessutom ges en inblick i olika tekniker för lagring och processande av foder. I kursen ingår föreläsningar, studiebesök, problembaserad undervisning och övningar, liksom att sammanställa och skriftligt och muntligt presentera litteratur relaterat till fodermedel och utfodring.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen samt godkänt deltagande vid obligatoriska övningar, studiebesök och problembaserade moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kostnader för studiebesök kan tillkomma.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Husdjurens utfodring och vård

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Biologiområde: Zoologi (djurbiologi)
Ersätter: delvis HV0130

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Husdjursvetenskap Biologi
Kurskod: BI1411 Anmälningskod: SLU-30216 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Husdjurens utfodring och vård Studietakt: 100%